RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia (2008–2013)

Drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia opiera się na wynikach poprzedniego programu, ma się zatem przyczynić do wprowadzenia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa obywateli UE. Zakłada poprawę bezpieczeństwa sanitarnego mieszkańców, promowanie zdrowia, a także tworzenie oraz rozpowszechnianie wiedzy i informacji w tych kwestiach. Zastępuje program poprzedzający.

AKT

Decyzja nr 1350/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. ustanawiająca drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia na lata 2008–2013.

STRESZCZENIE

Program działań Wspólnoty w dziedzinie zdrowia publicznego (2003–2008), będący pierwszym zintegrowanym programem w tej dziedzinie, przyczynił się do zasadniczej poprawy w kwestiach zdrowia.

Jednak Unia Europejska (UE) musi podjąć dodatkowe wysiłki, aby poprawić poziom zdrowia i bezpieczeństwa obywateli. Niniejsza decyzja ustanawia drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia na okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2013 r. Opiera się na doświadczeniach poprzedniego programu, zastępuje go i uzupełnia oraz wspiera polityki państw członkowskich.

Drugi program kontynuuje trzy główne cele. Są to:

  • poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli,
  • promocja zdrowia, w tym ograniczenie nierówności w tej kwestii,
  • opracowywanie i rozpowszechnianie informacji i wiedzy dotyczących zdrowia.

Przewidziano działania zmierzające do osiągnięcia tych celów. Działania te przyczyniają się do zapobiegania poważnym chorobom oraz do zmniejszenia ich wpływu. Wymienione są w załączniku do decyzji.

Finansowanie

Program dysponuje budżetem w wysokości 321 500 000 EUR na lata 2008–2013.

Wdrożenie programu

Komisja zapewnia wdrożenie programu w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi.

Komisja i państwa członkowskie w ramach swych kompetencji zapewniają sprawny przebieg programu i tworzą mechanizmy, pozwalające na realizację jego założeń.

Zapewniają porównywalność danych i zgodność systemów wymiany informacji na temat zdrowia. Współpracują również z Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz z innymi kompetentnymi agencjami UE.

Komisja i państwa członkowskie zapewniają także ochronę danych osobowych, ich poufność i bezpieczeństwo w trakcie wdrażania programu.

Opracowywany jest roczny plan pracy w zakresie wdrażania programu. Określa w szczególności priorytety i działania, które należy wprowadzić.

Strategie i wspólne działania

Z myślą o włączaniu kwestii zdrowia do innych polityk wspólnotowych oraz zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony zdrowia możliwe jest organizowanie wspólnych działań w ramach innych działań i programów.

Udział państw trzecich

Program jest otwarty na uczestnictwo:

  • krajów EFTA/EOG (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu / Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zgodnie z warunkami porozumienia EOG,
  • innych krajów: do których ma zastosowanie europejska polityka sąsiedztwa, wnioskujących o przystąpienie do Unii lub kandydujących, Bałkanów Zachodnich włączonych do procesu stabilizacji i stowarzyszenia na podstawie warunków określonych w porozumieniach dwu- lub wielostronnych.

Współpraca międzynarodowa

Popiera się także współpracę z państwami spoza UE niewymienionymi wyżej oraz z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się kwestiami zdrowia publicznego (np. Światową Organizacją Zdrowia).

Komitety wspierające

W realizacji programu Komisja wspierana jest przez odpowiedni komitet.

Ocena

Zewnętrzny i niezależny raport oceniający osiągnięte wyniki jakościowe i ilościowe wdrożenia programu, jego spójności oraz uzupełniania się z innymi programami i działaniami UE przedstawiony został przez Komisję 31 grudnia 2010 r. Jego celem jest ocena wpływu i skuteczności podjętych działań. Komisja przedstawi do 31 grudnia 2011 r. komunikat w sprawie kontynuacji programu oraz zewnętrzny raport oceny rezultatów programu do 31 grudnia 2015 r.

Uchylenie

Niniejsza decyzja uchyla decyzję nr 1786/2002/WE.

ODNIESIENIA

AktWejście w życie – Data wygaśnięciaTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Decyzja nr 1350/2007/WE
[procedura współdecyzji COD/2005/0042]

21.11.2007–31.12.2013

Dz.U. L 301 z 20.11.2007

Ostatnia aktualizacja: 08.04.2008

Zobacz także

  • Więcej informacji znaleźć można na stronie „Zdrowie publiczne” Komisji Europejskiej
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony