RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Tweede communautair actieprogramma op het gebied van gezondheid (2008 - 2013)

Het tweede communautaire actieprogramma op het gebied van gezondheid is gebaseerd op de resultaten van het vorige programma. Het moet bijgevolg bijdragen aan de totstandbrenging van een hoog niveau van bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de Europese burgers. Het beoogt de verbetering van de gezondheidsbescherming van de burgers, de bevordering van de gezondheid en het genereren en verspreiden van informatie en kennis over de gezondheid. Het vervangt het vorige programma.

BESLUIT

Besluit nr. 1350/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 tot vaststelling van een tweede communautair actieprogramma op het gebied van gezondheid (2008-2013).

SAMENVATTING

Het communautaire actieprogramma op het gebied van de volksgezondheid (2003-2008), het eerste geïntegreerde programma op dit gebied, heeft bijgedragen tot wezenlijke verbeteringen op gezondheidsgebied.

De Europese Unie (EU) moet echter extra inspanningen leveren om de gezondheid en de veiligheid van de burgers te verbeteren. Bij dit besluit wordt een tweede communautair actieprogramma op het gebied van gezondheid voor de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2013 vastgesteld. Het is gebaseerd op de verwezenlijkingen van het vorige programma, vervangt het, vult het aan en ondersteunt het beleid van de lidstaten.

Dit tweede programma streeft drie grote doelstellingen na:

  • de verbetering van de gezondheidsbescherming van de burgers;
  • de bevordering van de gezondheid, inclusief de vermindering van de ongelijkheden op dit gebied;
  • het genereren en verspreiden van informatie en kennis op gezondheidsgebied.

Er zijn acties vastgesteld om elk van deze doelstellingen te bereiken. Deze acties dragen bij tot de preventie van belangrijke ziekten en tot de beperking van het effect daarvan. Zij zijn opgenomen in de bijlage bij het besluit.

Financiering

Het programma beschikt over een budget van 321 500 000 euro voor de periode 2008-2013.

Uitvoering van het programma

De Commissie zorgt voor de uitvoering van het programma in nauwe samenwerking met de lidstaten.

De Commissie en de lidstaten waarborgen immers in het kader van hun respectieve bevoegdheidsgebieden de doelmatige afwikkeling van het programma en zetten mechanismen op om de doelstellingen van het programma te realiseren.

Zij garanderen de vergelijkbaarheid van de gegevens en de compatibiliteit van de systemen voor de uitwisseling van informatie over de gezondheid. Zij werken ook samen met het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding en andere bevoegde EU-agentschappen.

Ten slotte zorgen de Commissie en de lidstaten tijdens de uitvoering van het programma voor de bescherming van de persoonsgegevens en de waarborging van de vertrouwelijkheid en veiligheid daarvan.

Er wordt een jaarlijks werkprogramma voor de uitvoering van het programma opgesteld. Daarin worden met name de prioriteiten en de uit te voeren acties vastgesteld.

Gezamenlijke strategieën en acties

Om de mainstreaming van de gezondheid te bevorderen en te zorgen voor een hoog niveau van bescherming van de gezondheid kunnen gezamenlijke acties met andere communautaire programma's en acties worden opgezet.

Deelname van derde landen

Het programma staat open voor:

  • de EVA/EER-landen (Europese Vrijhandelsassociatie/Europese Economische Ruimte), overeenkomstig de voorwaarden vastgelegd in de EER-overeenkomst;
  • derde landen: de landen die onder het Europees nabuurschapsbeleid vallen, de landen die het lidmaatschap van de Europese Unie aanvragen, de kandidaat-lidstaten en de toetredende landen van de Europese Unie, en de landen van de Westelijke Balkan die bij het stabilisatie- en associatieproces betrokken zijn, overeenkomstig de voorwaarden van de verschillende bilaterale of multilaterale overeenkomsten.

Internationale samenwerking

De samenwerking met derde landen die niet aan het programma deelnemen en op gezondheidsgebied bevoegde internationale organisaties, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), wordt ook aangemoedigd.

Comité

De Commissie wordt bij de uitvoering van het programma bijgestaan door een comité.

Evaluatie

Een extern en onafhankelijk evaluatieverslag over de verkregen resultaten, de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van de uitvoering van het programma en de samenhang en complementariteit daarvan met andere communautaire programma's en acties moet uiterlijk op 31 december 2010 door de Commissie worden overgelegd. Het doel daarvan is het effect van de genomen maatregelen te evalueren. De Commissie moet ook uiterlijk op 31 december 2011 een mededeling over de voortzetting van het programma en uiterlijk op 31 december 2015 een verslag over de externe ex-postevaluatie van de resultaten van het programma overleggen.

Intrekking

Bij dit besluit wordt Besluit nr. 1786/2002/EG ingetrokken.

REFERENTIES

BesluitInwerkingtreding - vervaldatumUiterste datum voor omzetting in nationaal rechtPublicatieblad

Besluit nr. 1350/2007/EG
[goedkeuring: medebeslissing COD/2005/0042]

21.11.2007 – 31.12.2013

-

PB L 301 van 20.11.2007

Laatste wijziging: 08.04.2008

Zie ook

  • Nadere informatie is te vinden op de site "Volksgezondheid" van de Europese Commissie
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven