RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Druhý akční program Společenství v oblasti zdraví (2008–2013)

Druhý akční program Společenství v oblasti zdraví navazuje na výsledky předchozího programu. Musí proto přispívat k dosažení vysoké úrovně ochrany zdraví a bezpečnosti evropských občanů. Jeho cílem je zlepšit ochranu zdraví občanů, podporovat zdraví a šířit povědomí a informace v této oblasti. Nahrazuje předchozí program.

AKT

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1350/2007/ES ze dne 23. října 2007, kterým se zavádí druhý akční program Společenství v oblasti zdraví (2008–2013).

PŘEHLED

Akční program Společenství v oblasti veřejného zdraví (2003–2008), první integrovaný program v této oblasti, přispěl k podstatnému zlepšení v oblasti zdraví.

Přesto je třeba, aby Evropská unie (EU) podnikla další snahy, které zlepší zdraví a bezpečnost občanů. Toto rozhodnutí proto zřizuje druhý akční program Společenství v oblasti zdraví na období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2013. Navazuje na úspěchy předchozího programu, který nahrazuje, a doplňuje a podporuje politiky členských států.

Tento druhý program sleduje tři velké cíle:

  • zlepšit ochranu zdraví občanů;
  • podporovat zdraví, včetně omezení nerovností v této oblasti;
  • vytvořit a šířit informace a povědomí v oblasti zdraví.

Pro dosažení každého cíle se počítá s jistými opatřeními. Tato opatření přispívají k prevenci závažných onemocnění i k omezení jejich dopadů. Jsou uvedena v příloze rozhodnutí.

Financování

Program má na období 2008–2013 k dispozici finanční prostředky ve výši 321 500 000 EUR.

Provádění programu

Provádění programu zajišťuje Komise v úzké spolupráci s členskými státy.

Komise a členské státy v rámci svých oblastí působností zaručují účinné fungování programu a vypracovávají mechanismy zaměřené na splnění jeho cílů.

Zaručují srovnatelnost údajů a informací a slučitelnost systémů pro výměnu informací v oblasti zdraví. Spolupracují rovněž s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí i s dalšími příslušnými organizacemi EU.

A konečně, Komise a členské státy při provádění programu zajišťují ochranu osobních údajů, jejich důvěrnost a bezpečnost.

Je vypracován roční pracovní plán pro provádění programu. Ten stanovuje zejména priority a akce, které mají být provedeny.

Společné strategie a akce

Za účelem začlenit oblasti zdraví do dalších politik Společenství a zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví je možné spustit akce společné s jinými programy a akcemi Společenství.

Zapojení třetích zemí

Do programu se mohou zapojit:

  • země ESVO/EHP (Evropské sdružení volného obchodu / Evropský hospodářský prostor), v souladu s podmínkami stanovenými v Dohodě o EHP;
  • třetí země: země, na něž se vztahuje evropská politika sousedství, země, které podaly žádost o přistoupení, kandidátské země nebo země přistupující k Evropské unii, země západního Balkánu zahrnuté do procesu stabilizace a přidružení, a to v souladu s podmínkami stanovenými v příslušných dvoustranných nebo mnohostranných dohodách.

Mezinárodní spolupráce

Podporována je i spolupráce se třetími zeměmi, které se programu neúčastní, a s příslušnými mezinárodními organizacemi v oblasti zdraví, jako je Světová zdravotnická organizace (WHO).

Postup projednávání ve výboru

Při práci na provádění programu je Komisi nápomocen výbor.

Hodnocení

Nejpozději do 31. prosince 2010 Komise předloží externí a nezávislou hodnotící zprávu o kvalitativních a kvantitativních aspektech provádění programu, o jeho slučitelnosti a doplňkovosti s jinými důležitými programy, akcemi a fondy Společenství. Jejím cílem je zhodnotit dopad přijatých opatření. Komise nejpozději do 31. prosince 2011 rovněž předloží sdělení o pokračování programu a nejpozději do 31. prosince 2015 také externí nezávislou hodnotící zprávu ex post o výsledcích programu.

Zrušení

Tímto rozhodnutím se zrušuje rozhodnutí č. 1786/2002/ES.

ODKAZY

AktVstup v platnost – Datum ukončení platnostiLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Rozhodnutí č. 1350/2007/ES
(přijetí: postupem spolurozhodování COD/2005/0042)

21. 11. 2007–

31. 12. 2013

Úř. věst. L 301

 ze dne 20. 11. 2007

Poslední aktualizace: 08.04.2008

Viz také

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky