RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Otillbörliga affärsmetoder

Konsumenterna är skyddade mot otillbörliga affärsmetoder, oavsett om det handlar om vilseledande eller aggressiva affärsmetoder. EU ger alla konsumenter samma grad av skydd oavsett inköps- eller försäljningsort inom EU.

RÄTTSAKT

Direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av direktiven 84/450/EEG, 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG och förordning (EG) nr 2006/2004 (direktiv om otillbörliga affärsmetoder).

SAMMANFATTNING

Direktivet definierar de otillbörliga affärsmetoder som är förbjudna i Europeiska unionen (EU). Det skyddar på så sätt de ekonomiska intressena hos de konsumenter som sluter handelsavtal med näringsidkare.

Otillbörliga affärsmetoder är metoder som:

 • inte respekterar principerna om god yrkessed *;
 • kan påverka konsumenternas affärsbeslut *.

Vissa befolkningsgrupper behöver extra skydd på grund av sårbarhet eller lättrogenhet, ålder (barn eller gamla), eller på grund av psykisk eller fysisk sjukdom.

Direktivet integrerar bestämmelserna i direktiven om vilseledande reklam, distansavtal, och distansförsäljning av finansiella tjänster.

Vilseledande affärsmetoder

En affärsmetod är vilseledande genom handling om den inbegriper oriktiga eller falska uppgifter eller om den kan vilseleda konsumenten, även om den information som lämnats är korrekt i sak. Uppgifterna är i synnerhet sådana som rör:

 • produktens förekomst eller beskaffenhet;
 • produktens huvudsakliga egenskaper (som tillgänglighet, sammansättning, tillverkningsdatum, geografiskt ursprung, de förväntade resultaten vid användning osv.);
 • pris, det professionella åtagandet, säljprocessen;
 • behov av service eller reparation;
 • näringsidkaren (identitet, kvalifikationer, status, uppförandekod osv.);
 • konsumentens rättigheter när det gäller försäljning av konsumtionsprodukter.

Direktivet förbjuder dessutom marknadsföringsaktiviteter och reklam för produkter som orsakar förväxling med konkurrerande produkter eller varumärken.

Alla uppgifter som konsumenten behöver ska tillhandahållas klart och tydligt, vid ett lämpligt tillfälle för att fatta ett affärsbeslut. Om detta inte är fallet handlar det om vilseledande underlåtenhet.

Aggressiva affärsmetoder

Konsumenternas affärsbeslut ska vara fria. De får inte vara fattade som följd av trakasserier, tvång eller otillbörlig påverkan *.

Flera omständigheter behöver sålunda tas i beaktande till för att avgöra om sanktioner krävs:

 • tidpunkt, plats och varaktighet;
 • användning av hotfullt eller kränkande språk eller beteende;
 • nyttjande av särskilda omständigheter som rör konsumenten för att påverka dennes beslut;
 • villkor som inte följer av avtalet och som används när konsumenten vill utöva sina rättigheter enligt avtalet.
Rättsaktens nyckelbegrepp
 • God yrkessed: den nivå av fackmässighet och aktsamhet som en näringsidkare skäligen kan förväntas visa gentemot konsumenterna, motsvarande hederlig marknadspraxis eller den allmänna principen om god tro i näringsidkarens bransch.
 • Affärsbeslut: ett beslut som fattas av en konsument om huruvida, hur och under vilka förutsättningar en produkt skall köpas, om hela eller delar av köpesumman skall betalas, om produkten skall behållas eller överlåtas eller om en avtalsenlig rättighet i samband med produkten skall utnyttjas oavsett om konsumenten beslutar att handa eller att avstå från att handla.
 • Otillbörlig påverkan: utnyttjande av en maktställning i förhållande till konsumenten för att utöva påtryckning, även utan fysiskt våld eller hot om sådant, på ett sätt som avsevärt inskränker konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat beslut.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2005/29/EG

12.6.2005

12.06.2007

EUT L 149, 11.6.2005

Senast ändrat den 21.06.2011

Se även

 • Webbplatsen för Generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd (EN)
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början