RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sopimattomat kaupalliset menettelyt

Eurooppalaisia kuluttajia suojellaan sopimattomilta kaupallisilta menettelyiltä, niin harhaanjohtavilta kuin aggressiivisiltakin menettelyiltä. EU tarjoaa samantasoisen suojan kaikille kuluttajille riippumatta siitä, missäpäin EU:ta myynti- tai ostopaikka sijaitsee.

SÄÄDÖS

Direktiivi 2005/29/EY, annettu 11 päivänä toukokuuta 2005, sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla ja direktiivien 84/450/ETY, 97/7/EY, 98/27/EY ja 2002/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi).

TIIVISTELMÄ

Tässä direktiivissä määritellään Euroopan unionissa (EU) kielletyt sopimattomat kaupalliset menettelyt. Direktiivi siis suojaa kuluttajien taloudellisia etuja silloin, kun nämä käyvät kauppaa elinkeinonharjoittajien kanssa.

Sopimattomia kaupallisia menettelyitä ovat menettelyt

 • joissa ei noudateta huolellisen ammatinharjoittamisen * periaatteita
 • jotka voivat vaikuttaa kuluttajien tekemiin kaupallisiin ratkaisuihin *.

Tietyt väestöryhmät tarvitsevat haavoittuvuutensa tai herkkäuskoisuutensa, ikänsä (lapset tai ikääntyneet) tai henkisen tai fyysisen vammansa vuoksi erityistä suojaa.

Direktiivissä kootaan yhteen harhaanjohtavasta mainonnasta, etäsopimuksista ja rahoituspalvelujen etämyynnistä annettujen direktiivien säännökset.

Harhaanjohtavat menettelyt

Kaupallista menettelyä pidetään harhaanjohtavana, jos se sisältää virheellistä tai valheellista tietoa tai tietoa, joka on virheetöntä mutta on omiaan johtamaan kuluttajaa harhaan muun muassa seuraavien seikkojen osalta

 • tuotteen olemassaolo tai sen luonne
 • tuotteen pääominaisuudet (kuten sen saatavuus, koostumus, valmistusajankohta, maantieteellinen alkuperä tai tulokset, joita sitä käyttämällä odotetaan saavutettavan)
 • hinta, elinkeinonharjoittajan sitoumukset, myyntiprosessi
 • huollon tai korjauksen tarve
 • elinkeinonharjoittaja (hänen henkilöllisyytensä, pätevyytensä, asemansa, käytännesääntönsä jne.)
 • kuluttajan oikeudet kulutustavaroiden kaupassa.

Direktiivillä kielletään lisäksi tuotteen markkinointi ja mainonta, joka aiheuttaa sekaannusta toisen kilpailevan tuotteen tai tavaramerkin kanssa.

Kaikki kuluttajan tarvitsemat tiedot on toimitettava hänelle selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla ja oikealla hetkellä, jotta hän voisi tehdä kaupallisen ratkaisunsa. Jos näin ei toimita, on kyseessä harhaanjohtava mainitsematta jättäminen.

Aggressiiviset kaupalliset menettelyt

Kuluttajan on voitava tehdä vapaasti kaupalliset ratkaisunsa. Tämä ei ole mahdollista, jos kaupallisessa menettelyssä käytetään häirintää, pakottamista tai sopimatonta vaikuttamista *.

Seuraamuksia määritettäessä on otettava huomioon useita seikkoja

 • aggressiivisen menettelyn luonne ja kesto
 • mahdollinen uhkaava tai halventava kielenkäyttö tai käyttäytyminen
 • kuluttajaa koskevan erityisen seikan hyödyntäminen hänen ratkaisuunsa vaikuttamiseksi
 • kuluttajalle asetettavat sopimuksen ulkopuoliset ehdot, kun kuluttaja haluaa käyttää sopimukseen sisältyviä oikeuksiaan.
Keskeiset termit
 • Huolellinen ammatinharjoittaminen: sellainen erikoistaidon ja huolellisuuden taso, jota elinkeinonharjoittajan voidaan kohtuudella odottaa osoittavan kuluttajia kohtaan ja joka vastaa rehellistä markkinatapaa ja/tai vilpittömässä mielessä toimimisen yleistä periaatetta elinkeinonharjoittajan toimialalla.
 • Kaupallinen ratkaisu: ratkaisu, jonka kuluttaja tekee siitä, aikooko hän ostaa sekä miten ja millä ehdoilla hän ostaa, maksaa kokonaisuudessaan tai osittain, pitää tuotteen tai luopua siitä tai käyttää sopimuksesta johtuvaa tuotteeseen kohdistuvaa oikeutta, tai siitä, päättääkö kuluttaja toimia tai pidättyä toimimasta.
 • Sopimaton vaikuttaminen: valta-aseman käyttäminen suhteessa kuluttajaan painostamistarkoituksessa, ilman että välttämättä käytettäisiin tai uhattaisiin käyttää fyysistä voimaa, tavalla, joka merkittävästi rajoittaa kuluttajan kykyä tehdä perusteltu ratkaisu.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Direktiivi 2005/29/EY

12.6.2005

12.6.2007

EUVL L 149, 11.6.2005

Viimeisin päivitys 21.06.2011

Katso myös

 • Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston verkkosivut (EN)
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun