RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Urimelig handelspraksis

De europæiske forbrugere er beskyttet mod virksomheders urimelige handelspraksis, herunder både vildledende og aggressiv handelspraksis. Den Europæiske Union (EU) giver alle forbrugere samme beskyttelsesniveau, uanset hvor i EU købet eller salget har fundet sted.

DOKUMENT

Direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og om ændring af direktiv 84/450/EØF, 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og forordning (EF) nr. 2006/2004 (direktivet om urimelig handelspraksis).

RESUMÉ

Nærværende direktiv fastlægger de former for urimelig handelspraksis, der er forbudt i Den Europæiske Union (EU). Direktivet beskytter således forbrugernes økonomiske interesser ved indgåelse af handelsaftaler med erhvervsdrivende.

Som illoyal handelspraksis betragtes handelspraksis, som

 • ikke overholder principperne for erhvervsmæssig diligenspligt *
 • kan have indflydelse på forbrugernes transaktionsbeslutninger *.

Visse befolkningsgrupper skal beskyttes i særligt omfang på grund af særlig sårbarhed godtroenhed, alder (børn og ældre) eller fysisk eller mentalt handicap.

Direktivet samler bestemmelserne i direktiverne vedrørende vildledende reklame, fjernsalgsaftaler og fjernsalg af finansielle tjenesteydelser.

Vildledende handelspraksis

En vildledende handelspraksis er vildledende, hvis den indeholder urigtige oplysninger og derfor er usandfærdig, eller hvis oplysningerne vildleder eller kan forventes at vildlede en forbruger, selv om oplysningerne er faktuelt korrekte. Der er navnlig tale om oplysninger vedrørende

 • produktets eksistens eller art
 • de væsentligste egenskaber ved produktet, såsom det omfang, i hvilket det står til rådighed, sammensætning, tidspunktet for fremstilling, geografiske oprindelse eller de resultater, som kan forventes opnået ved brugen, etc.)
 • prisen, den erhvervsdrivendes forpligtelser, salgsprocessen
 • behov for en tjenesteydelse eller reparation
 • den erhvervsdrivende (identitet, kvalifikationer, status, adfærdskodeks, etc.)
 • forbrugerens rettigheder ved forbrugerkøb.

Endvidere forbyder direktivet markedsføring, herunder sammenlignende reklame, vedrørende et produkt, som medfører, at det forveksles med et andet produkt eller konkurrerende varemærke.

Endelig skal alle oplysninger, som forbrugeren har brug for, stilles til rådighed i klar og forståelig form på et passende tidspunkt i forhold til at kunne træffe en købsbeslutning. I modsat fald er der tale om vildledende udeladelser.

Aggressiv handelspraksis

Forbrugerne skal have valgfrihed ved transaktionsbeslutninger, der ikke må træffes på baggrund af chikane, tvang eller utilbørlig påvirkning *.

En række forskellige elementer tages i betragtning ved fastlæggelse af sanktioner

 • den aggressive handelspraksis’ karakter og vedholdenhed
 • anvendelse af fysiske eller verbale trusler
 • den erhvervsdrivendes udnyttelse af en særlig uheldig omstændighed, der er af så alvorlig karakter, at den indskrænker forbrugerens vurderingsevne
 • hindringer af ikke-kontraktuel karakter, som den erhvervsdrivende opstiller, når en forbruger ønsker at udøve sine rettigheder i henhold til kontrakten.
Retsaktens nøglebegreber
 • Erhvervsmæssig diligenspligt: standarden for de særlige færdigheder og den omhu, som en erhvervsdrivende med rimelighed kan forventes at udvise over for forbrugerne, og som skal stå i rimeligt forhold til hæderlig markedspraksis og/eller det generelle princip om god tro inden for den erhvervsdrivendes virkefelt.
 • Transaktionsbeslutning: en beslutning, der træffes af en forbruger, om hvorvidt, hvordan og på hvilke betingelser han vil købe, foretage fuld eller delvis betaling for, beholde eller afhænde et produkt eller udøve en aftalemæssig rettighed i forbindelse med produktet, uanset om forbrugeren beslutter at foretage en transaktion eller at undlade dette.
 • Utilbørlig påvirkning: udnyttelse af en magtposition i forhold til forbrugeren til at udøve pres selv uden anvendelse eller trusler om anvendelse af fysisk vold på en måde, som væsentligt begrænser forbrugerens evne til at træffe en informeret beslutning.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneEUT

Direktiv 2005/29/EF

12.6.2005

12.6.2007

EUT L 149, 11.6.2005

Seneste ajourføring: 21.06.2011

Se endvidere

 • Netstedet for Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Sundhed og Forbrugere (EN)
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top