RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vildledende og sammenlignende reklame

EU-lovgivningen beskytter forbrugerne og de erhvervspersoner, der udøver virksomhed som handlende, håndværkere eller industridrivende eller udøver et liberalt erhverv, mod vildledende reklame og illoyale følger heraf.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/114/EF af 12. december 2006 om vildledende og sammenlignende reklame (kodificeret udgave).

RESUMÉ

Dette direktiv beskytter erhvervspersoner og forbruger mod vildledende reklame, der betragtes som urimelig handelspraksis. Direktivet fastlægger ligeledes betingelser for brug af sammenlignende reklame.

Vildledende reklame

Reklamer, der vildleder eller kan vildlede personer, der eksponeres herfor, er forbudt. Vildledende reklamer kan påvirke forbrugerens og erhvervsfolks økonomiske adfærd, eller skade konkurrenter.

Hvorvidt en reklame betragtes som vildledende afgøres ud fra en række kriterier:

 • egenskaberne ved varerne eller tjenesteydelserne, såsom det omfang, i hvilket de står til rådighed, deres beskaffenhed, udførelse og sammensætning, måden og tidspunktet for fremstilling eller ydelse, oprindelse, etc. eller de resultater, som kan forventes opnået ved brugen, eller resultaterne af afprøvning eller kontrol af varerne eller tjenesteydelserne
 • prisen eller den måde, hvorpå prisen beregnes
 • betingelserne for levering af varerne og tjenesteydelserne
 • annoncørens status, egenskaber og rettigheder såsom hans identitet og formue, hans kvalifikationer og immaterielle rettigheder, etc.

Sammenlignende reklame

Sammenlignende reklame henviser direkte eller indirekte til en konkurrent eller til varer eller tjenesteydelser, som udbydes af en konkurrent.

Sammenlignende reklame er tilladt, når den ikke er vildledende, og kan være et legitimt middel til oplysning af forbrugerne om deres interesse. Sammenlignende reklame er tilladt, når den:

 • sammenligner varer eller tjenesteydelser, der opfylder samme behov eller tjener samme formål
 • refererer til produkter med samme oprindelsesbetegnelse
 • er objektiv og sammenligner en eller flere konkrete og relevante egenskaber, der kan dokumenteres, og som er repræsentative for disse varer eller tjenesteydelser, herunder prisen
 • ikke skaber forveksling på markedet, ikke miskrediterer, efterligner eller drager fordel af en konkurrents varemærke eller firmanavn.

Klageadgang

Medlemsstaterne påser, at personer eller organisationer, der har en legitim interesse, får adgang til at indbringe en sag for retten eller for en administrativ myndighed i tilfælde af ulovlig reklame.

I denne forbindelse tillægger medlemsstaterne domstolene eller de administrative myndigheder beføjelse til:

 • at påbyde ophør med ulovlig reklame, også hvor der ikke kan føres bevis for, at der faktisk er lidt tab eller skade, eller at der er tale om forsæt eller uagtsomhed
 • forbyde ulovlig reklame, der endnu ikke er offentliggjort.

Kontekst

Direktivet ophæver direktiv 84/450/EØF og samler alle ændringer i et dokument.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdatoSidste frist for gennemførelse i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2006/114/EF

12.12.2007

-

EUT L 376 af 27.12.2006

Seneste ajourføring: 19.10.2011

Se endvidere

 • Netstedet for Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugere om vildledende og sammenlignende reklame (EN) (FR) (DE)
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top