RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Klamavá reklama a srovnávací reklama

Právní předpisy Společenství chrání spotřebitele a obchodníky, kteří vykonávají obchod, živnost, řemeslo nebo svobodné povolání před klamavou reklamou a jejími nekalými důsledky.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o klamavé a srovnávací reklamě (kodifikované znění)

PŘEHLED

Tato směrnice chrání obchodníky a spotřebitele proti klamavé reklamě, která je považována za nekalou obchodní praktiku. V tomto kontextu také stanovuje podmínky, za nichž je dovolena srovnávací reklama.

Klamavá reklama

Reklama, která klame nebo pravděpodobně může klamat osoby, kterým je určena, se zakazuje. Její klamavý charakter totiž může ovlivnit ekonomické chování spotřebitelů a obchodníků nebo poškodit jiného soutěžitele.

Klamavý charakter reklamy se posuzuje podle řady kritérií:

 • vlastností zboží nebo služeb (dostupnost, složení, charakter, výrobní postup, původ atd.), očekávaných výsledků použití nebo výsledků zkoušek provedených na zboží nebo službách;
 • ceny nebo způsobu, jakým je cena vypočtena;
 • podmínek dodávání zboží a poskytování služeb;
 • podstaty, charakteristických rysů a práv zadavatele reklamy (totožnost a majetek, způsobilost a práva průmyslového a duševního vlastnictví atd.).

Srovnávací reklama

Srovnávací reklama výslovně nebo nepřímo označuje soutěžitele nebo zboží či služby nabízené soutěžitelem.

Reklama tohoto typu je dovolena pouze tehdy, pokud není klamavá. Pak může být oprávněným prostředkem k informování spotřebitele v jeho zájmu. Taková reklama zejména:

 • musí srovnávat zboží nebo služby, jež slouží stejným potřebám nebo jsou zamýšleny pro stejný účel;
 • u produktů s označením původu se vždy musí odvolávat na produkty se stejným označením;
 • musí objektivně srovnávat jeden nebo více základních, důležitých, ověřitelných a charakteristických rysů tohoto zboží nebo těchto služeb, mezi nimiž může být i cena;
 • nesmí vést k záměně mezi obchodníky, nesmí znevažovat či napodobovat konkurenční ochrannou známku nebo obchodní firmu a nesmí z nich protiprávně těžit.

Opravný prostředek

Členské státy zajistí, aby osoby nebo organizace, které mají oprávněný zájem na potírání klamavé reklamy, mohly podat žalobu ohledně takové reklamy nebo napadly takovou reklamu u správního orgánu.

Soudy nebo správní orgány členských států tak mají pravomoc:

 • nařídit zastavení klamavé reklamy i bez důkazu prokazujícího skutečnou ztrátu či škodu nebo úmysl či nedbalost na straně zadavatele reklamy; nebo
 • zakázat klamavou reklamu, která dosud nebyla uveřejněna.

Kontext

Uvedená směrnice zrušuje směrnici 84/450/EHS a sjednocuje všechny změny do jednoho právního aktu.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Směrnice 2006/114/ES

12. 12. 2007

Úř. věst. L 376 ze dne 27. 12. 2006

Poslední aktualizace: 19.10.2011

Viz také

 • Internetová stránka Evropské komise, Generální ředitelství pro zdraví a spotřebitele (DE) (EN) (FR)
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky