RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 23 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Általános szabályok: termékbiztonság

Az európai szabályozás gondoskodik a fogyasztók egészségének és biztonságának magas szintű és egységes védelméről. A belső piacon forgalomba hozott termékekre általános biztonsági előírások vonatkoznak. Az Európai Unió (EU) létrehozta továbbá a fogyasztókra súlyos veszélyt jelentő termékek esetében alkalmazandó gyors tájékoztatási rendszert (RAPEX).

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/95/EK irányelve (2001. december 3.) az általános termékbiztonságról [Hivatalos Lap L 11., 2002.1.15.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ezt az irányelvet az egyes termékkategóriák biztonságát szabályozó különös európai rendelkezések hiányában, illetve akkor kell alkalmazni, ha e különös (ágazati) rendelkezések hiányosak. Az irányelv alkalmazása nem sértheti a hibás termékekért való felelősségről szóló 85/374/EGK irányelvet.

Általános biztonsági előírások

Az irányelv általános biztonsági követelményt ír elő minden olyan, a belső piacon forgalomba hozott termékre vonatkozóan, amelyet a fogyasztóknak szántak, vagy amelyet a fogyasztók valószínűsíthetően használnak, ideértve a szolgáltatás igénybevételekor a fogyasztók által használt termékeket is. Ez a követelmény nem vonatkozik a régiségként értékkel bíró vagy megjavítandó használt termékekre.

Biztonságos termék az a termék, amely kizárólag alacsony (a termék használatával összeegyeztethető), és a személyek biztonságának és egészségének magas szintű védelme szempontjából elfogadható veszélyt jelent.

Egy termék biztonságosnak tekinthető, ha megfelel az európai jogszabályok által előírt biztonsági rendelkezéseknek, illetve ezek hiányában a forgalomba hozatala szerinti tagállam nemzeti jogszabályainak. Egy termék biztonságosnak minősül továbbá, ha megfelel az ezen irányelvben foglalt eljárás szerint kidolgozott valamely európai szabványnak. Ilyen jogszabályok vagy szabványok hiányában a termék megfelelőségét az alábbiak alapján értékelik:

 • (a megfelelő európai szabványokat átvevő) önkéntesen alkalmazandó nemzeti szabványok, a (termékbiztonság értékeléséről szóló iránymutatásokat megállapító) bizottsági ajánlások;
 • az abban a tagállamban érvényes szabványok, amelyben a terméket gyártják vagy forgalomba hozzák;
 • a szakmai termékbiztonsági vagy egészségügyi szabályzatok;
 • a tudomány és a technológia állása az adott időpontban;
 • a fogyasztó által elvárható biztonság.

A gyártók és a forgalmazók kötelezettségei

A gyártók csak az általános biztonsági előírásoknak megfelelő terméket hozhatnak forgalomba. Többek között kötelesek:

 • a fogyasztókat megfelelő információval ellátni a termék által jelentett veszélyekre vonatkozóan, amennyiben az ilyen veszélyek közvetlenül nem érzékelhetőek;
 • megfelelő intézkedéseket tenni e veszélyek elkerülése érdekében (pl. a termékek piacról való kivonása, a fogyasztók figyelmeztetése, már leszállított termékek visszahívása a fogyasztóktól stb.).

A forgalmazók szintén kötelesek:

 • az általános biztonsági előírásnak megfelelő termékeket leszállítani;
 • figyelemmel kísérni a forgalomba hozott termékek biztonságát;
 • rendelkezésre bocsátani a termékek nyomonkövethetőségének biztosításához szükséges dokumentációt.

Ha a gyártó vagy a forgalmazó megállapítja, hogy egy termék veszélyt jelent, figyelmeztetnie kell az illetékes hatóságokat, és adott esetben együtt kell működnie azokkal. Ezt az információszolgáltatási kötelezettséget az irányelv I. melléklete részletesebben meghatározza.

A tagállamok kötelezettségei

A tagállamok biztosítják, hogy a gyártók és a forgalmazók teljesítsék az őket terhelő kötelezettségeket. Olyan hatóságokat hoznak létre, amelyek hatáskörükön belül:

 • ellenőrzik, hogy a termékek megfelelnek-e az általános biztonsági előírásoknak;
 • veszélyt jelentő termékek esetén megfelelő intézkedéseket hoznak (pl. forgalomba hozatal tilalma) és erről tájékoztatják a Bizottságot.

A tagállamok megállapítják a jogsértés esetén alkalmazandó szankciókat, és gondoskodnak a fogyasztói panaszok kivizsgálására szolgáló rendszerről.

A Bizottság szerepe

A Bizottság az európai szabványügyi testületek megbízatásának meghatározásakor, illetve – az általános biztonsági előírásnak való megfelelést lehetővé tevő – európai szabványok hivatkozásainak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetésekor figyelembe veszi az általános biztonsági előírást. Feladata a RAPEX-rendszer irányítása, és a tagállamokkal együttműködésben „sürgősségi intézkedéseket” fogadhat el.

RAPEX-rendszer: gyors beavatkozás súlyos veszélyt jelentő termékek esetén

A tagállamok azonosítják az egészséget és a biztonságot súlyosan veszélyeztető termékeket, és a fogyasztók védelme érdekében gyors beavatkozási intézkedéseket hoznak. Ilyen esetben a tagállamok a RAPEX-rendszeren (EN) keresztül haladéktalanul értesítik a Bizottságot. A rendszer gyors információcserét tesz lehetővé a tagállamok és a Bizottság között, és segítségével korlátozható vagy megakadályozható a veszélyes termékek elterjedése. A RAPEX működésére vonatkozó eljárásokat az irányelv II. melléklete tartalmazza.

Az élelmiszerekre, gyógyszerekre és gyógyászati termékekre más intézkedési rendszerek irányadóak.

A RAPEX igénybevétele esetén a tagállamok legalább az alábbi adatokról értesítik a Bizottságot:

 • a termék azonosítását lehetővé tevő információk;
 • a termék által jelentett veszély leírása, valamint a veszély értékeléséhez szükséges valamennyi dokumentum;
 • a már meghozott intézkedések;
 • a termék forgalmazására vonatkozó információk.

A Bizottság európai szintű gyors intézkedéseket is végrehajthat, amennyiben tudomást szerez arról, hogy egy adott termék súlyos veszélyt jelent. A tagállamokkal folytatott konzultációt követően egy évre szóló határozatot hozhat, amelynek érvényessége ugyanilyen időközönként megújítható. Ezek a határozatok többek között:

 • különös biztonsági rendelkezéseket írhatnak elő;
 • megtilthatják egyes anyagok használatát; illetve
 • kötelezhetik a gyártókat, hogy termékeiken helyezzenek el figyelmeztetést.

Bizottságok

A Bizottság munkáját a „sürgősségi intézkedések” és a szabványügyi határozatok meghozatala során a fogyasztói termékek biztonságának szabályozásával foglalkozó bizottság segíti.

Az irányelv egyéb szempontjait illetően a Bizottság munkáját a fogyasztói termékek biztonságával foglalkozó tanácsadó bizottság támogatja.

Átláthatóság

A termékekből eredő veszélyekkel kapcsolatos információkat nyilvánosságra kell hozni. A szakmai titoktartás kizárólag megfelelően indokolt esetekben alkalmazható.

Háttér

Az irányelv az általános termékbiztonságról szóló 92/59/EGK irányelv alkalmazása során szerzett tapasztalatokra vonatkozó, az Európai Parlamentnek címzett, 2000. március 29-i bizottsági jelentés alapján készült, és 2004. január 15-től hatályon kívül helyezte az általános termékbiztonságról szóló 92/59/EGK irányelvet (DE) (EN) (ES) (FR).

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

2001/95/EK irányelv [elfogadás: COD/2000/0073 együttdöntési eljárás]

2002.1.15.

2004.1.15.

HL L 11., 2002.1.15.

Módosító jogszabályokHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

765/2008/EK rendelet

2010.1.1.

HL L 218., 2008.8.13.

596/2009/EK rendelet

2009.8.7.

HL L 188., 2009.7.18.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye az általános termékbiztonságról szóló 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap C 38., 2009.2.17.].
A Bizottság közzéteszi a 2001/95/EK irányelv által harmonizált európai szabványok címét és hivatkozásait.

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentek és a Tanácsnak (2009. január 14.) az általános termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásáról [COM(2008) 905 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].
A termékbiztonság közösségi kerete a 2001/95/EK irányelv végrehajtása óta hatékonyabb lett. Az európai gyors tájékoztatási és riasztórendszernek köszönhetően számos veszélyes terméket vontak ki a piacról. A fogyasztók teljes körű védelmének biztosítása érdekében azonban egyes területeken további előrelépésre van szükség. Ez a jelentés prioritásokat határoz meg az alábbi területekre vonatkozóan:

 • a fogyasztói termékek biztonságossága, különösen a nyomonkövethetőség szempontjából, megerősítve az akár a gyártót, akár a forgalmazót érintő termékazonosítási kötelezettséget;
 • piacfelügyelet, egyrészről a tagállami feladatok információcserén és a bevált gyakorlatok cseréjén alapuló jobb összehangolásának köszönhetően (ideértve a vámügyi együttműködést is), másrészről pedig azáltal, hogy a RAPEX-rendszert megnyitják a nemzetközi, regionális vagy harmadik országok nemzeti szervezetei előtt;
 • szabványosítás, az egyes termékkategóriákra vonatkozó eljárások egyszerűsítése és e szabványoknak az általános biztonsági előírásokkal való megfelelőségére vonatkozó vélelem létrehozása révén;
 • a gyors tájékoztatási rendszer keretében végrehajtott sürgősségi intézkedések, amelyek a veszélyes termékek visszahívásának biztosítása céljából véglegessé tehetők.

A 2001/95/EK irányelv hatálya ezenkívül a fogyasztóknak nyújtott szolgáltatások biztonságára is kiterjed. Ezt az irányelvet valamennyi tagállam átültette.

RAPEX

A Bizottság 2010/15/EU határozata (2009. december 16.) a 2001/95/EK irányelv (az általános termékbiztonságról szóló irányelv) 12. cikke alapján létrehozott Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszer (RAPEX) és a 11. cikke alapján létrehozott értesítési eljárás irányítására vonatkozó iránymutatások megállapításáról [Hivatalos Lap L 22., 2010.1.26.].
A Bizottság új iránymutatásokat fogad el, amelyek tervei szerint megkönnyítik a RAPEX-rendszer, valamint a veszélyes termékekkel kapcsolatos értesítési eljárás irányítását. Ezen iránymutatások címzettjei a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok.

HORDOZHATÓ ZENELEJÁTSZÓK

A Bizottság 2009/490/EK határozata (2009. június 23.) a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében a hordozható zenelejátszókra vonatkozó európai szabványok által követendő biztonsági előírásokról (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 161., 2009.6.24.].
A Bizottság által meghatározott biztonsági előírás célja annak elkerülése, hogy ésszerűen előrelátható feltételek mellett a hordozható zenelejátszók hangereje az azokat használó fogyasztóknál halláskárosodást okozzon. Ezt a követelményt a hordozható zenelejátszók tervezése és gyártása során figyelembe kell venni. Az előírás segítséget nyújt a szabványügyi testületeknek a megfelelő szabványok kidolgozásához. Ezenkívül a termékeken figyelmeztetést kell elhelyezni, amely tájékoztatja a felhasználókat a felmerülő kockázatokról.

ÖNGYÚJTÓK

A Bizottság 2009/298/EK határozata (2009. március 26.) a kizárólag gyermekbiztos öngyújtók forgalomba hozatalát biztosító és az újszerű öngyújtók forgalomba hozatalát tiltó, tagállamok által meghozandó intézkedések előírásáról szóló 2006/502/EK határozat érvényességének meghosszabbításáról (az értesítés a C(2009) 2078. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 81., 2009.3.27.].

A Bizottság (2007/231/EK és 2008/322/EK határozatokkal módosított) 2006/502/EK határozata (2006. május 11.) a kizárólag gyermekbiztos öngyújtók forgalomba hozatalát biztosító és az újszerű öngyújtók forgalomba hozatalát tiltó, tagállamok által meghozandó intézkedések előírásáról (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 198., 2006.7.20.].
Az öngyújtók kisgyermekek általi helytelen – játékként való – használata évente 1500–1900 sérülést és 34–40 gyermek halálát okozza az EU-ban. Az ilyen balesetek megelőzése érdekében az Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában és Új-Zélandon már mintegy egy évtizede léteznek a gyermekek biztonságát szavatoló, kötelezően alkalmazandó mechanizmusok. A gyermekbiztonsági előírások bevezetését követően az Egyesült Államokban a balesetek száma 60%-kal csökkent.
Az újabb balesetek megelőzése érdekében a Bizottság 2006. május 11-én elfogadta a 2006/502/EK határozatot, amely olyan intézkedések meghozatalára kötelezi a tagállamokat, amelyek biztosítják, hogy kizárólag gyermekbiztos öngyújtókat lehessen forgalomba hozni, egyúttal pedig megtiltják az újszerű öngyújtók forgalomba hozatalát.

A Bizottság 2008/357/EK határozata (2008. április 23.) a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján az öngyújtókra érvényes európai szabványok által követendő, különleges gyermekbiztonsági előírásokról [Hivatalos Lap L 120., 2008.5.7.].
Az öngyújtók tekintetében a gyermekbiztonsági előírásokat a 2001/95/EK irányelv 4. cikke rendelkezéseinek értelmében kell meghatározni, azzal a céllal, hogy kérjék a szabványügyi testületeket az EN 13869 szabvány felülvizsgálatára, és hogy biztosítsák a felülvizsgált szabvány Hivatalos Lapban történő kihirdetését.
A határozat megállapítja azokat a biztonsági előírásokat, amelyek alapján a CEN-nek (Európai Szabványügyi Bizottság) az öngyújtók biztonsága és a vizsgálati módszerek tekintetében felül kell vizsgálnia az EN 13869 szabványt.

CIGARETTA

A Bizottság 2008/264/EK határozata (2008. március 25.) a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében a cigarettákra vonatkozó európai szabványok által követendő tűzvédelmi előírásokról [Hivatalos Lap L 83., 2008.3.26.].
A meggyújtott és felügyelet nélkül hagyott cigaretta komolyan veszélyezteti a fogyasztók biztonságát. Az ilyen gondatlanság becslések szerint évente 1000 halálesetet okoz az Európai Közösségben. Márpedig léteznek olyan technikai megoldások, amelyek a cigarettapapírban egymástól bizonyos távolságban elhelyezett papírszalagoknak köszönhetően lassítják a cigaretta égését, sőt, akár ki is olthatják a lángot. E megoldásnak köszönhetően a felügyelet nélkül hagyott égő cigaretta oxigénhiány miatt a legtöbb esetben önmagától kialszik.
A határozat megállapítja azokat a biztonsági előírásokat, amelyek alapján a CEN (Európai Szabványügyi Bizottság) eleget tehet a cigaretta gyúlékonysági képességének csökkentését célzó szabvány elfogadására vonatkozó követelménynek. Ez az előírás a 2001/95/EK irányelven alapul.
A szabvány hatékonyságát a forgalomba hozott cigarettákból vett minta vizsgálatával ellenőrzik, a cél pedig az, hogy a vizsgált cigaretták legfeljebb 25%-a égjen le teljes hosszában.

CSECSEMŐK ÉS KISGYERMEKEK

A Bizottság 2010/9/EU határozata (2010. január 6.) a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt fürdőkarikákra, fürdetési segédeszközökre, fürdőkádakra és fürdőkádállványokra vonatkozó európai szabványok által követendő biztonsági előírásokról (az értesítés a C(2009) 10290. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 3., 2010.1.7.].
A csecsemők és kisgyermekek fürdetéséhez használt termékeknek meg kell felelniük az általános termékbiztonsági követelménynek. E célból az európai szabványügyi testületeknek az alábbiakra vonatkozó biztonsági szabványokat kell létrehozniuk:

 • fürdőkádülőkék: kizárólag olyan gyermek esetében használhatók, aki segítség nélkül képes egyenesen ülni, de még nem tud álló helyzetbe emelkedni;
 • fürdetési segédeszközök: fürdetés közben lehetővé teszik a gyermek dőlt vagy fekvő helyzetben tartását, a születésétől egészen addig, amíg segítség nélkül képes egyenesen ülni;
 • a gyermek születésétől 12 hónapos koráig használható csecsemő- és gyermekkádak: ezek olyan termékek, amelyek a szokványos fürdőkádba vagy annak peremére vagy a padlóra állítva is használhatók, vagy állvánnyal kombinálhatók.

A Bizottság 2010/11/EU határozata (2010. január 7.) a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében a fogyasztók által felszerelhető, gyermekbiztos ablak- és erkélyajtó-záróeszközökre vonatkozó európai szabványok által követendő biztonsági előírásokról (az értesítés a C(2009) 10298. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 4., 2010.1.8.].
Egyes gyermekbiztos ablak- és erkélyajtó-záróeszközöket elemenként árusítanak, és azokat a fogyasztónak kell felszerelnie. Ezen 51 hónapnál fiatalabb gyermekek esetében használandó mechanizmusok tekintetében különleges európai biztonsági szabványokat kell elfogadni.

BIOCID TERMÉKEK

A Bizottság 2009/251/EK határozata (2009. március 17.) a dimetil-fumarát biocidot tartalmazó termékek forgalomba hozatala vagy piaci hozzáférhetővé tétele megtiltásának a tagállamok számára való előírásáról (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 74., 2009.3.20.].
A dimetil-fumarát (DMF) olyan biocid termék, amely egyes fogyasztási cikkek (bútorok, lábbelik, bőrruházat stb.) raktározás vagy szállítás során történő tartósítására szolgál. A DMF súlyos bőrreakciókat (érintkezés útján kialakuló bőrgyulladást) válthat ki, és káros hatásait klinikai vizsgálatok igazolják.
2009. május 1-jétől a tagállamoknak gondoskodniuk kell a DMF-et tartalmazó termékek forgalomba hozatalának és hozzáférhetővé tételének tilalmáról. A kereskedelmi forgalomban már kapható termékeket ki kell vonni a piacról, és a fogyasztókat tájékoztatni kell az ilyen termékekhez kapcsolódó kockázatokról. „DMF-et tartalmazó termék” az a termék, amelynek 1 kg-ja vagy a termék egy ekkora tömegű része 0,1 mg-nál több DMF-et tartalmaz.
A határozat 2010. március 15-ig alkalmazandó, és hatálya adott esetben meghosszabbítható.

Utolsó frissítés: 10.02.2010
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére