RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Bezpieczeństwo żywności oraz pasz

Niniejsze rozporządzenie zaostrza przepisy dotyczące bezpieczeństwa produktów przepływających przez rynek wewnętrzny. Tworzy ramy kontroli i nadzoru produkcji, zapobiegania zagrożeniom i zarządzania ryzykiem. Powołuje także Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), który gra rolę punktu odniesienia w zakresie kontroli i naukowej oceny żywności.

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności [Zob. akty zmieniające].

STRESZCZENIE

Niniejsze rozporządzenie zapewnia jakość żywności przeznaczonej dla ludzi oraz pasz dla zwierząt. Zapewnia swobodny przepływ bezpiecznej i zdrowej żywności na rynku wewnętrznym.

W dodatku prawo żywnościowe Unii Europejskiej (UE) chroni konsumentów przed oszukańczymi lub podstępnymi praktykami. Dokument ten stawia sobie za cel także ochronę zdrowia i warunków życia zwierząt, zdrowia roślin i środowiska naturalnego.

Normy bezpieczeństwa

Brak produkt spożywczy niebezpieczny dla zdrowia i/lub nienadający się do spożycia nie może być wprowadzony do obrotu. Aby sprawdzić, czy dany produkt spożywczy jest niebezpieczny, bierze się pod uwagę:

 • normalne warunki użytkowania,
 • informacje dostarczane konsumentowi,
 • prawdopodobny natychmiastowy lub odroczony wpływ na zdrowie,
 • skumulowane skutki toksyczności,
 • szczególną wrażliwość zdrowotną określonej kategorii konsumentów.

Jeżeli niebezpieczny artykuł spożywczy stanowi część partii, transzy lub dostawy, należy założyć, że całość żywności w tej partii jest również niebezpieczna.

Tak samo pasza, która została uznana za niebezpieczną nie może zostać wprowadzona do obrotu lub podana zwierzętom wykorzystywanym do produkcji produktów spożywczych.

Odpowiedzialność podmiotu działającego na rynku spożywczym i pasz

Podmioty działające na rynku spożywczym i pasz * stosują przepisy prawa żywnościowego w zakresie produkcji, przetwarzania, transportu, dystrybucji oraz dostawy żywności.

Podmioty działające na rynku spożywczym i pasz muszą także zapewnić monitorowania wszystkich etapów produkcji, przetwarzania i dystrybucji, w tym także tych obejmujących substancje wchodzące w skład produktów spożywczych.

Jeśli podmiot działający na rynku spożywczym i pasz uzna, że któryś ze środków stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, to natychmiast rozpoczyna procedurę wycofywania go z obrotu, informując o tym właściwe organy. W przypadku gdy produkt mógł dotrzeć już do konsumenta, operator wycofa produkt i poinformuje konsumentów o przyczynach tego wycofania.

Analiza zagrożeń spożywczych

Analiza zagrożeń dla zdrowia składa się z kilku etapów: ocena zagrożeń, zarządzanie zagrożeniami i komunikacja zagrożeń. Ten proces jest prowadzony w sposób niezależny, obiektywny i przejrzysty. Opiera się na istniejących dowodach naukowych.

Kiedy analiza potwierdza obecność zagrożenia, to państwa członkowskie oraz Komisja mogą zastosować zasadę ostrożności i przyjąć tymczasowe i proporcjonalne środki zarządzania ryzykiem.

Rynek międzynarodowy

Prawo ma zastosowanie do produktów wywożonych lub ponownie wywożonych do UE przed ich wprowadzeniem do obrotu w krajach trzecich, chyba że kraj przywozu zadecyduje inaczej.

UE przyczynia się do tworzenia międzynarodowych norm technicznych w dziedzinie żywności i pasz oraz norm sanitarnych i fitosanitarnych.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

Urząd ma zapewniać doradztwo naukowe oraz wsparcie naukowo-techniczne we wszystkich dziedzinach, które wywierają wpływ na bezpieczeństwo żywności. Jest on niezależnym źródłem informacji i zapewnia dostęp ludności do informacji o zagrożeniach.

Udział w EFSA jest otwarty dla państw członkowskich oraz krajów stosujących ustawodawstwo wspólnotowe w zakresie bezpieczeństwa żywności.

EFSA odpowiada także za:

 • koordynację oceny zagrożeń i identyfikację nadchodzących zagrożeń,
 • udzielanie Komisji rad w zakresie nauki i techniki, w tym także w ramach procedur zarządzania kryzysowego,
 • zbieranie i publikowanie danych naukowych i technicznych z obszaru bezpieczeństwa żywności,
 • tworzenie europejskich sieci instytucji aktywnych w obszarze bezpieczeństwa żywności.

System wczesnego ostrzegania

System wczesnego ostrzegania (EN) RAPEX łączy państwa członkowskie, Komisję i EFSA. Umożliwia on wymianę informacji dotyczących:

 • środków pozwalających na ograniczenie lub wycofanie produktów z obrotu,
 • działań podejmowanych wraz z profesjonalnymi podmiotami w celu uregulowania postanowień dotyczących spożycia żywności,
 • odrzucenia partii żywności przez straż graniczną UE.

W przypadku ryzyka pokarmowego informacje rozpowszechniane za pomocą systemu ostrzegania muszą zostać upublicznione.

Sytuacje zagrożenia

Jeżeli produkty żywnościowe lub pasze, w tym także te, które są przywożone z państwa trzeciego, stanowią poważne ryzyko dla zdrowia ludzkiego, zdrowia zwierząt lub środowiska, to Komisja niezwłocznie wprowadzi następujące środki ochronne:

 • zawieszenie wprowadzania do obrotu lub spożywania danych produktów pochodzących z UE,
 • zawieszenie przywozu produktów pochodzących z państw trzecich.

Jeśli Komisja nie podejmie żadnych działań po otrzymaniu informacji o wystąpieniu poważnego zagrożenia, państwo członkowskie może podjąć działania ochronne. W ciągu dziesięciu dni roboczych Komisja kontaktuje się ze Stałym Komitetem ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w celu przedłużenia, zmiany lub uchylenia działań krajowych.

Plan zarządzania kryzysowego

W przypadku bezpośredniego lub pośredniego zagrożenie dla zdrowia ludzkiego w sytuacjach, które nie zostały przewidziane w niniejszym rozporządzeniu, Komisja, EFSA i państwa członkowskie mogą stworzyć ogólny plan zarządzania kryzysowego.

Tak samo w przypadku poważnego zagrożenia, które nie może być opanowane za pomocą istniejących przepisów, Komisja w trybie natychmiastowym tworzy jednostkę kryzysową wspomaganą przez Urząd, udzielający wsparcia naukowo-technicznego. Jednostka kryzysowa odpowiada za zbieranie i ocenę wszystkich stosownych informacji oraz identyfikowanie dostępnych opcji, aby zapobiec, wyeliminować lub zredukować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

Kontekst

Decyzje 68/361/EWG, 69/414/EWG i 70/372/EWG zostają uchylone.

Pojęcia kluczowe
 • Podmiot działający na rynku spożywczym oznacza osoby fizyczne lub prawne odpowiedzialne za spełnienie wymogów prawa żywnościowego w przedsiębiorstwie spożywczym pozostającym pod ich kontrolą.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002

21.2.2002

1.1.2005

Dz.U. L 31, 1.2.2002

Akt(-y) zmieniający(-e)Wejście w życieTermin transpozycji w państwach członkowskichDziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1642/2003

1.10.2003

-

Dz.U. L 245, 29.9.2003

Rozporządzenie (WE) nr 575/2006

28.4.2006

-

Dz.U. L 100, 8.4.2006

Rozporządzenie nr 202/2008

25.3.2008

-

Dz.U. L 60, 5.3.2008

Rozporządzenie (WE) nr 596/2009

7.8.2009

-

Dz.U. L 188, 18.7.2009

Kolejne zmiany i poprawki rozporządzenia (WE) nr 178/2002 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie (WE) nr 2230/2004 Komisji z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia (WE) nr 178/2002 dotyczącego sieci organizacji zajmujących się dziedzinami wchodzącymi w zakres misji Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności [Dz.U. L 397 z 24.12.2004].

Decyzja 2004/478/CE Komisji z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotycząca przyjęcia planu ogólnego zarządzania kryzysami żywnościowymi/paszowymi [Dz.U. nr L 160 z 30.4.2004].

Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego przeznaczonej do spożycia przez ludzi [Dz.U. L 139 z 30.4.2004].

Ostatnia aktualizacja: 17.05.2011

Zobacz także

 • Strona internetowa Komisji Europejskiej, Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów (DE) (EN) (FR)
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony