RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


EU-rammebestem¬mel¬ser for statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste

Rammebestemmelserne skal sikre, at statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste er forenelig med definitionen af en tjeneste af almindelig økonomisk interesse.

DOKUMENT

Fællesskabsrammebestemmelser for statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste [Den Europæiske Unions Tidende C 297 af 29.11.2005].

RESUMÉ

Kompensation for offentlig tjeneste dækker omkostninger, der oppebæres af virksomheder, som af myndigheder i landene i Den Europæiske Union (EU) får overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse.

Igennem årene har både Kommissionen og EU-Domstolen (EUD) defineret følgende:

Formålet med rammebestemmelserne er at definere regler og principper, som præciserer betingelserne for, at kompensation for offentlige tjenester, der ikke er omfattet af beslutning 2005/842/EF, er forenelig med artikel 160, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) (tidligere artikel 86, stk. 2, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (TEF)). Rammebestemmelserne gælder for alle aktiviteter, der er reguleret af TEUF, med undtagelse af transportsektoren og public service radio- og tv-virksomhed.

EU-landene har vide skønsbeføjelser med hensyn til, hvilke tjenesteydelser der kan betragtes som værende af almindelig økonomisk interesse, og det er derfor Kommissionens opgave at sikre, at EU-landene ikke afviger fra definitionen af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse ifølge EF-traktatens artikel 106, stk. 2, i TEUF.

I den henseende foreslår Kommissionen, at EU-landenes lovgivning klart skal angive:

  • arten og varigheden af forpligtelserne til offentlig tjeneste
  • de involverede virksomheder og det omfattede område
  • arten af eventuelle eksklusive eller særlige rettigheder, virksomheden har fået indrømmet
  • parametrene for beregning, kontrol og revision af kompensationen
  • de foranstaltninger, der er truffet for at undgå og sikre tilbagebetaling af en eventuel overkompensation.

Kompensationen må ikke overstige, hvad der er nødvendigt for at dække omkostningerne ved opfyldelsen af forpligtelserne til offentlig tjeneste og skal reelt anvendes til udførelsen af den pågældende tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse. I kompensationen medregnes alle de fordele, der er ydet af staten eller med en hvilken som helst form for statsmidler.

Kompensationen skal bruges til drift af den omhandlede tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse. Kompensation for offentlig tjeneste, der ydes uden for rammerne af en tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse, er ikke tilladt og udgør derfor uforenelig statsstøtte. De omkostninger, der henføres under tjenesteydelsen af almindelig økonomisk interesse, kan omfatte alle omkostninger ved udførelsen af denne tjenesteydelse.

De indtægter, der skal tages hensyn til, skal mindst omfatte alle indtægterne fra tjenesteydelsen af almindelig økonomisk interesse. Den virksomhed, der modtager kompensation for offentlig tjeneste, kan dog beregne sig en rimelig fortjeneste. EU-landene fastsætter de beløb, der betragtes som en rimelig fortjeneste. I den henseende kan de indføre incitamentsbaserede kriterier, bl.a. i forhold til servicekvalitet og produktivitetsgevinster.

Overkompensation udgør uforenelig statsstøtte, da en sådan støtte ikke går til drift af tjenesteydelsen af almindelig økonomisk interesse. EU-landene bør derfor foretage regelmæssig forebyggende kontrol.

Hvis overkompensationen ikke overstiger 10 % af den årlige kompensation, kan den imidlertid fremføres til det efterfølgende år. En overkompensation på over 10 % kan undtagelsesvis tillades, hvis den inden for rammerne af variable omkostninger, kommer tjenesteydelsen af almindelig økonomisk interesse til gode. En sådan særlig situation skal regelmæssigt vurderes og må højst vare i fire år.

Overdragelse af overkompensation kan finde sted, når en anden tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse drives af samme virksomhed. EU-landene skal sikre, at sådanne overdragelser følger reglerne for regnskabskontrol og åbenhed ifølge direktiv 80/723/EØF.

Kompensation for offentlig tjeneste er underkastet en pligt til forhåndsanmeldelse.

Rammebestemmelserne vil være gældende i seks år efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. EU-landene skal bringe deres eksisterende ordninger for kompensation for offentlig tjeneste i overensstemmelse med rammebestemmelserne inden for en frist på atten måneder efter offentliggørelsen.

Dokumentets nøglebegreber
  • Tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse: aktiviteter af økonomisk karakter, f.eks. posttjenester, telekommunikation, transport eller el- og gasforsyning. De har en særlig europæisk dimension og er derfor reguleret af særlige fællesskabsrammebestemmelser. De er også underkastet reglerne for det indre marked og konkurrence som fastlagt i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
Seneste ajourføring: 03.11.2011
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top