RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 11 talen

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Opleidingssteun

Archief

De Commissie stelt bepaalde soorten opleidingssteun die verenigbaar zijn met de mededingingsregels, vrij van de aanmeldingsverplichting.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 68/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op opleidingssteun [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Toepassingsgebied

Deze verordening is van toepassing op opleidingssteun die een lidstaat aan een onderneming toekent, ongeacht de sector waar de opleiding plaatsvindt. De opleiding is "specifiek" als ze hoofdzakelijk op de huidige of toekomstige functie van de werknemer in de begunstigde onderneming gericht is, en "algemeen" als ze bekwaamheden verschaft die in ruime mate op andere ondernemingen of werkgebieden kunnen worden toegepast. In het eerste geval is het risico op verstoring van de mededinging groter dan in het tweede.

Voorwaarden voor vrijstelling

De opleidingssteun wordt vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting als de steunintensiteit niet hoger ligt dan een bepaald percentage van het totale bedrag van het project. Als het project betrekking heeft op:

 • specifieke opleiding bedraagt de steunintensiteit niet meer dan 25% voor grote ondernemingen en niet meer dan 35% voor het midden- en kleinbedrijf (MKB);
 • algemene opleiding bedraagt de steunintensiteit niet meer dan 50% voor grote ondernemingen en niet meer dan 70% voor het MKB;
 • specifieke en algemene opleiding tegelijk, bedraagt de steunintensiteit niet meer dan 25% voor grote ondernemingen en niet meer dan 35% voor het MKB.

In bepaalde gevallen mag de steunintensiteit worden verhoogd met:

 • 5% voor ondernemingen in streken die in aanmerking komen voor regionale steun;
 • 10% voor ondernemingen in streken met een abnormaal lage levensstandaard of waar een ernstig gebrek aan werkgelegenheid heerst;
 • 10% als het een opleiding voor benadeelde werknemers betreft;
 • 100% als de steun in de sector zeevervoer wordt verleend, voorzover degene die de opleiding volgt niet tot de actieve bemanning behoort en de opleiding aan boord van de schepen plaatsvindt.

De in aanmerking komende kosten van een opleidingsproject omvatten:

 • de personeelskosten van de opleiders;
 • de reiskosten van de opleiders;
 • de kosten van degenen die de opleiding volgen;
 • de lopende uitgaven voor materiaal en benodigdheden;
 • de afschrijving van werktuigen en uitrusting;
 • de kosten van diensten inzake begeleiding en advisering;
 • de personeelskosten van degenen die de opleiding volgen.

Als een van de maatregelen voor opleidingssteun voldoet aan de criteria voor vrijstelling van de bekendmakingsverplichting, moet naar deze verordening worden verwezen.

De vrijstelling geldt niet voor individuele opleidingsprojecten met een budget van meer dan een miljoen euro. De vrijgestelde steunmaatregelen kunnen niet met andere staatssteun worden gecumuleerd. Bovendien hebben de toegekende percentages betrekking op het totaal van de nationale of eventuele communautaire steunmaatregelen.

Doorzichtigheid en controle

Teneinde een adequate controle en voldoende transparantie te garanderen, vraagt de Commissie de lidstaten:

 • haar binnen twintig dagen een samenvatting van de informatie betreffende deze steunregeling toe te zenden (bijlage II);
 • gedetailleerde dossiers aan te leggen van de krachtens deze verordening vrijgestelde steunregelingen;
 • een jaarlijks verslag over de toepassing van deze verordening op te stellen (bijlage III).

Context

Bij Verordening 994/98 mag de Europese Commissie bepaalde soorten steunmaatregelen vrijstellen van de aanmeldingsverplichting. In dit kader wordt bij deze verordening vrijstelling verleend voor elke vorm van opleidingssteun die aan bepaalde voorwaarden voldoet. Deze vrijstelling is gerechtvaardigd omdat opleiding leidt tot hogere beroepskwalificaties en tot een verbetering van het concurrentievermogen van de Europese industrie.

Verordening (EG) nr. 68/2001, die oorspronkelijk geldig zou zijn tot 31 december 2006, is een eerste keer verlengd tot 31 december 2007 bij Verordening (EG) nr. 1040/2006, en een tweede keer tot 30 juni 2008 bij Verordening (EG) nr.1976/2006.

REFERENTIES

BesluitInwerkingtreding-vervaldatumUiterste datum voor omzetting in de lidstatenPublicatieblad
Verordening (EG) nr. 68/20012.2.2001-30.6.2008-L 010 van 13.1.2001

Wijzigingsbesluit(en)Datum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in de lidstatenPublicatieblad
Verordening (EG) nr. 363/200419.3.2004-L 063 van 28.2.2004
Verordening (EG) nr. 1040/200628.7.2006-L 187 van 8.7.2006
Verordening (EG) nr. 1976/200624.12.2006-L 368 van 23.12.2006

Deze samenvatting heeft een louter informatief karakter en is niet bedoeld als interpretatie of ter vervanging van het referentiedocument, dat de enige verbindende rechtsgrondslag blijft.

Laatste wijziging: 22.03.2007
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven