RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 11 γλώσσες

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ενισχύσεις για επαγγελματική εκπαίδευση

Αρχεία

Η Επιτροπή απαλλάσσει από την υποχρέωση κοινοποίησης ορισμένων κρατικών ενισχύσεων για επαγγελματική εκπαίδευση, που συμβιβάζονται με τους κανόνες ανταγωνισμού.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 68/2001 της Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις για επαγγελματική εκπαίδευση [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται από ένα κράτος μέλος σε μια επιχείρηση στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Η επαγγελματική εκπαίδευση μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους κλάδους. Ορίζεται ως «ειδική», όταν αφορά κατά κύριο λόγο την τρέχουσα ή τη μελλοντική θέση του εργαζόμενου ή «γενική», όταν παρέχει στον εργαζόμενο προσόντα που είναι μεταβιβάσιμα σε άλλους τομείς απασχόλησης. Στην πρώτη περίπτωση, οι κίνδυνοι στρέβλωσης του ανταγωνισμού είναι υψηλότεροι από ότι στη δεύτερη.

Προϋποθέσεις για απαλλαγή

Οι ενισχύσεις για την επαγγελματική εκπαίδευση απαλλάσσονται της κοινοποίησης εάν η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσοστό του συνολικού ποσού του σχεδίου. Έτσι, σε περίπτωση σχεδίου:

 • ειδικής εκπαίδευσης, η ένταση των ενισχύσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25% για τις μεγάλες επιχειρήσεις και 35% για τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·
 • γενικής εκπαίδευσης, η ένταση των ενισχύσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% για τις μεγάλες επιχειρήσεις και 70% για τις ΜΜΕ·
 • ειδικής και γενικής εκπαίδευσης συγχρόνως, η ένταση των ενισχύσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25% για τις μεγάλες επιχειρήσεις και 35% για τις ΜΜΕ.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ενίσχυση μπορεί να προσαυξάνεται κατά ποσοστό ύψους:

 • 5% για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε περιφέρειες που δικαιούνται περιφερειακές ενισχύσεις,
 • 10% για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε περιφέρειες με επίπεδο ζωής υπερβολικά χαμηλό ή με σοβαρά προβλήματα υποαπασχόλησης,
 • 10% εάν η επαγγελματική εκπαίδευση παρέχεται σε εργαζόμενους που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση,
 • 100% για τις ενισχύσεις που χορηγούνται στον κλάδο των θαλάσσιων μεταφορών, υπό την προϋπόθεση ότι ο εκπαιδευόμενος δεν αποτελεί ενεργό μέλος του πληρώματος και η εκπαίδευση πραγματοποιείται εντός των πλοίων.

Στις επιλέξιμες δαπάνες ενός σχεδίου επαγγελματικής εκπαίδευσης περιλαμβάνονται:

 • κόστος προσωπικού των εκπαιδευτών,
 • έξοδα μετακίνησης των εκπαιδευτών,
 • έξοδα των συμμετεχόντων στην επαγγελματική εκπαίδευση,
 • δαπάνες προμηθειών και υλικών,
 • αποσβέσεις εργαλείων και εξοπλισμού,
 • κόστος υπηρεσιών συμβούλων,
 • κόστος προσωπικού των συμμετεχόντων στο σχέδιο επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Όταν μια από τις ενισχύσεις για επαγγελματική εκπαίδευση πληροί τα κριτήρια απαλλαγής από την κοινοποίηση, πρέπει να αναφέρεται ο παρών κανονισμός.

Η απαλλαγή δεν εφαρμόζεται σε μεμονωμένα σχέδια επαγγελματικής εκπαίδευσης που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Οι απαλλασσόμενες ενισχύσεις δεν μπορούν να σωρεύονται με άλλες κρατικές ενισχύσεις. Εξάλλου, τα χορηγούμενα ποσοστά περιλαμβάνουν το σύνολο των εθνικών ή ενδεχομένων κοινοτικών ενισχύσεων.

Διαφάνεια και έλεγχος

Για να εξασφαλιστεί ο κατάλληλος έλεγχος και επαρκές επίπεδο διαφάνειας, η Επιτροπή ζητά από τα κράτη μέλη:

 • να της κοινοποιούν εντός είκοσι ημερών μια συνοπτική παρουσίαση των πληροφοριών σχετικά με το καθεστώς ενισχύσεων (παράρτημα II),
 • να τηρούν αναλυτικούς φακέλους για τα καθεστώτα ενισχύσεων που απαλλάσσονται από τον παρόντα κανονισμό,
 • να συντάσσουν ετήσια έκθεση όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού (παράρτημα III).

Πλαίσιο

Ο κανονισμός 994/98 επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαλλάξει κατηγορίες κρατικών ενισχύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο να απαλλάξει κάθε ενίσχυση για επαγγελματική εκπαίδευση που πληροί ορισμένους όρους. Μια τέτοια απαλλαγή δικαιολογείται διότι η επαγγελματική εκπαίδευση έχει θετικές συνέπειες σε ό,τι αφορά την αυξημένη επαγγελματική εξειδίκευση και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Η ισχύς του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 68/2001, που αρχικά θα έληγε στις 31 Δεκεμβρίου 2006, παρατάθηκε πρώτη φορά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2007 με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1040/2006 και για δεύτερη φορά μέχρι τις 30 Ιουνίου 2008 με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1976/2006.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΘέση σε ισχύ - Ημερομηνία εκπνοήςΜεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 68/2001/ΕΚ2.2.2001-30.6.2008-ΕΕ L 010 της 13.1.2001

Πράξη (εις) τροποποίησηςΘέση σε ισχύΜεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 363/200419.3.2004-ΕΕ L 063 της 28.2.2004
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1040/200628.7.2006-ΕΕ L 187 της 8.7.2006
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1976/200624.12.2006-ΕΕ L 368 της 23.12.2006

Το παρόν δελτίο σύνθεσης διατίθεται για ενημέρωση. Το συγκεκριμένο δελτίο δεν έχει ως σκοπό να ερμηνεύσει ή να αντικαταστήσει το έγγραφο αναφοράς, που παραμένει η μόνη δεσμευτική νομική βάση.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22.03.2007
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας