RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Tillämpningsföreskrifter för artikel 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Rådet har antagit den aktuella förordningen om genomförandet av statligt stöd i syfte att tillhandahålla en procedurförordning om tillämpningen av artikel 108 (f.d. artikel 88) i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt för att öka insynen och rättssäkerheten på området statligt stöd.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (nuvarande artikel 108). [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Om inte annat föreskrivs i förordningar som antagits enligt artikel 109 (f.d. artikel 89) i EG-fördraget eller andra relevanta bestämmelser i detta, ska alla planer på att bevilja nytt stöd anmälas i god tid till kommissionen av det berörda medlemslandet. Medlemslandet ska lämna alla upplysningar som kommissionen behöver för att kunna fatta beslut. Om kommissionen anser att de upplysningar som lämnats av det berörda medlemslandet är ofullständiga, kan den begära alla nödvändiga ytterligare upplysningar.

Anmälningspliktigt stöd får inte genomföras förrän kommissionen har fattat eller anses ha fattat ett beslut om att godkänna sådant stöd (bestämmelse om genomförandeförbud). Anmälan ska göras med hjälp av det formulär som finns i bilaga I.I till förordning (EG) nr 794/2004. Från och med den 1 januari 2006 ska anmälningarna skickas elektroniskt, utom i de fall kommissionen och det anmälande medlemslandet enas om något annat.

Om kommissionen efter en preliminär granskning finner att en anmäld åtgärd föranleder tveksamhet i fråga om dess förenlighet med den gemensamma marknaden ska den besluta om att inleda ett formellt granskningsförfarande enligt artikel 108.2 (f.d. artikel 88.2) i EG-fördraget. Beslutet ska innehålla relevanta sak- och rättsfrågor, kommissionens preliminära bedömning av den föreslagna åtgärden och orsakerna till tvivlen beträffande åtgärdens förenlighet med den gemensamma marknaden. Det berörda medlemslandet och andra intresserade parter kan lämna synpunkter inom en månad. Tidsfristen kan förlängas av kommissionen.

Det formella granskningsförfarandet avslutas genom att kommissionen fattar beslut. I beslutet kan kommissionen konstatera ett av följande:

 • Att den anmälda åtgärden inte utgör stöd.
 • Att det inte längre föreligger några tvivel om den anmälda åtgärdens förenlighet med den gemensamma marknaden och att stödet därför är förenligt med den gemensamma marknaden (positivt beslut). I ett sådant beslut kan också anges villkor enligt vilka kommissionen kan anse stödet förenligt med den gemensamma marknaden samt vissa skyldigheter för parterna som gör att kommissionen kan övervaka att beslutet efterlevs (villkorligt beslut).
 • Att det anmälda stödet inte är förenligt med den gemensamma marknaden och inte får genomföras (negativt beslut).

Om det berörda medlemslandet inte följer ett villkorligt eller negativt beslut får kommissionen gå till Europadomstolen med ärendet.

Det berörda medlemslandet kan välja att ta tillbaka sin anmälan innan kommissionen fattar beslut. Medlemslandet kan dessutom göra ändringar av ett redan anmält och godkänt stöd. Eventuella ändringar ska anmälas med hjälp av det formulär som finns i bilaga II till förordning (EG) nr 794/2004 och ändringarna får inte vara av ett sådant slag att de påverkar stödets förenlighet med den gemensamma marknaden. Stödets budget får inte öka med mer än 20 % av den ursprungliga budgeten på grund av ändringen.

Kommissionen får upphäva ett beslut om beslutet grundat sig på oriktiga upplysningar.

Om kommissionen får del av upplysningar om eventuellt olagligt stöd, oavsett källan, ska den undersöka ärendet utan dröjsmål. Kommissionen kan begära upplysningar från det berörda medlemslandet.

Kommissionen får, efter att ha berett det berörda medlemslandet tillfälle att lämna sina synpunkter, fatta beslut om att medlemslandet ska avbryta utbetalningen av varje form av olagligt stöd (föreläggande om att avbryta utbetalningen av ett stöd).
Kommissionen får på motsvarande sätt fatta beslut om att medlemslandet tillfälligt ska återkräva varje form av olagligt stöd till dess att kommissionen har fattat beslut om huruvida stödet är förenligt eller inte med den gemensamma marknaden (föreläggande om att återkräva ett stöd). Detta gäller om följande kriterier är uppfyllda:

 • Enligt fastlagd praxis råder det inte några tvivel om den berörda åtgärdens stödkaraktär.
 • Det krävs brådskande insatser.
 • Det föreligger en allvarlig risk för att en konkurrent ska komma att tillfogas avsevärd och irreparabel skada.

Kommissionen får tillåta medlemslandet att låta återbetalningen av det otillåtna stödet åtföljas av utbetalning av ett undsättningsstöd till det berörda företaget.

Om medlemslandet underlåter att följa ett av ovan nämnda förelägganden kan kommissionen välja att ta ärendet till Europadomstolen så att domstolen kan avge en förklaring om att underlåtelsen att följa beslutet innebär ett brott mot fördraget.

Vid negativa beslut i fall av olagligt stöd ska kommissionen besluta att det berörda medlemslandet ska vidta alla åtgärder som krävs för att återkräva stödet från mottagaren (beslut om återkrav). Kommissionen ska inte återkräva stödet om ett återkrav står i strid med en allmän princip i gemenskapsrätten. För kommissionens befogenheter att återkräva stöd gäller en preskriptionstid på tio år.

Kommissionen ska från det berörda medlemslandet inhämta alla upplysningar som behövs för att kommissionen, i samarbete med medlemslandet, ska kunna granska befintliga stödordningar enligt artikel 108.1 (före detta artikel 88.1) i EG-fördraget. Om kommissionen finner att en befintlig stödordning inte är eller inte längre är förenlig med den gemensamma marknaden ska kommissionen utfärda en rekommendation för det berörda medlemslandet med förslag till lämpliga åtgärder. I rekommendationen kan särskilt föreslås

 • att stödordningens innehåll ska ändras, eller
 • att det ska införas vissa krav avseende förfarandena, eller
 • att stödordningen ska avskaffas.

Alla eventuella berörda parter kan lämna synpunkter efter det att kommissionen har fattat beslut om att inleda det formella granskningsförfarandet samt underrätta kommissionen om eventuella olagliga stöd och eventuellt missbruk av stöd.

När kommissionen hyser allvarliga tvivel om huruvida beslut om att inte göra invändningar, positiva beslut eller villkorliga beslut efterlevs, ska det berörda medlemslandet tillåta kommissionen att avlägga kontrollbesök på ort och ställe. De tjänstemän som kommissionen skickar för att kontrollera att det berörda beslutet följs, ska ha befogenhet att

 • gå in i vilka lokaler och på vilken mark som helst som utnyttjas av det berörda företaget,
 • begära muntliga förklaringar på ort och ställe, och
 • granska räkenskaperna och andra affärshandlingar och göra kopior.

Tjänstemän från den medlemsstat inom vars territorium kontrollbesöket ska göras får vara närvarande vid kontrollbesöket.

Medlemsländerna ska lämna in årliga rapporter till kommissionen även om de befintliga stödordningar för vilka det inte fattats beslut om särskild rapporteringsskyldighet. Medlemsstaterna ska skicka in sina rapporter i elektroniskt format senast den 30 juni varje år.

Kommissionen biträds av en förvaltningskommitté på området statligt stöd som består av företrädare för medlemsstaterna och har en företrädare för kommissionen som ordförande. Förvaltningskommittén ska rådfrågas innan det antas tillämpningsbestämmelser avseende anmälningarnas och årsrapporternas form, innehåll och liknande.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Förordning (EG) nr 659/1999

16.4.1999

16.11.2000

EGT L 83, 27.3.1999

Ändringsrättsakt(er)Dag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Förordning (EG) nr 794/2004

20.5.2004

-

EUT L 140, 30.4.2004

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

FÖRFARANDE FÖR HANDLÄGGNING AV STATLIGT STÖD

Tillkännagivande av kommissionen om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa typer av statligt stöd [EUT C 136, 16.6.2009].
Syftet med det förenklade förfarande som beskrivs i detta tillkännagivande är att gemenskapens kontroll av statligt stöd ska bli effektivare och mer förutsägbar i enlighet med de allmänna principerna i Handlingsplan för statligt stöd. Förfarandet ska tillämpas för stöd som är tydligt förenliga med den gemensamma marknaden och har varit föremål för en anmälan. I tillkännagivandet specificeras de kategorier av stöd som kan omfattas av denna handläggning och anges att obligatoriska kontakter ska förekomma före anmälan mellan medlemsstaten och kommissionen samt att en sammanfattning av anmälan ska offentliggöras på kommissionens webbplats.

Regler om bästa praxis vid kontroll av statligt stöd [EUT C 136, 16.6.2009].
Syftet med reglerna om bästa praxis är att förbättra handläggningen av statligt stöd. De ska tillämpas för stöd som inte omfattas av den allmänna förordningen om undantag per kategori och inte berörs av det förenklade förfarandet för handläggning av statligt stöd. I reglerna för bästa praxis anges att regelbundna kontakter ska förekomma före anmälan och att utförliga uppgifter ska lämnas av de berörda parterna under förfarandets gång.

KLAGOMÅL

Formulär för inlämning av klagomål över stöd som påstås vara olagligt [EUT C 116, 16.5.2003].
Alla personer eller företag får lämna in klagomål till kommissionen. Förfarandet är kostnadsfritt. När kommissionen undersöker klagomål måste den iaktta de förfaranderegler som anges i förordning (EG) nr 659/1999 och särskilt medlemsstatens rätt att gå i svaromål. Förutom att inlämna klagomål till kommissionen kan tredje part, vars intressen negativt påverkats av beviljandet av ett olagligt stöd, väcka talan vid nationell domstol. Det aktuella meddelandet innehåller ett formulär på vilket de upplysningar kan lämnas som kommissionen behöver för att kunna följa upp ett klagomål om påstått olagligt stöd.

ELEKTRONISKT ÖVERSÄNDANDE

Den närmare ordningen för elektroniskt översändande av anmälningar, däribland adresser och nödvändiga åtgärder för att skydda konfidentiella uppgifter [EUT C 237, 27.9.2005].
Regler fastställs för att göra det möjligt att översända elektroniska formulär och kompletterande upplysningar. Ett säkert system har inrättats, bland annat ett PKI-krypterat e-postsystem (kryptering med öppen nyckel).

TYSTNADSPLIKT

Meddelande från kommissionen av den 1 december 2003 om tystnadsplikt vid beslut om statligt stöd [EUT C 297, 9.12.2003].
I detta meddelande anges hur kommissionen avser att behandla en begäran från en medlemsstat om att delar av ett beslut om statligt stöd som riktas till medlemsstaten ska omfattas av tystnadsplikt och således inte röjas när beslutet offentliggörs. Meddelandet följer EG-domstolens praxis enligt vilken tystnadsplikten omfattar både affärshemligheter och andra konfidentiella uppgifter.

FASTSTÄLLANDE AV REFERENS- OCH DISKONTERINGSRÄNTA

Meddelande från kommissionen om en översyn av metoden för att fastställa referens- och diskonteringsräntor [EUT C 14, 19.1.2008].
Referens- och diskonteringsräntor används som ett mått på marknadsräntan och för att kontrollera att det statliga stödet är förenligt med gemenskapens regler. En översyn av metoden att fastställa referensräntor är nödvändig för att förfoga över enhetliga finansiella parametrar, särskilt i de nya medlemsstaterna. Den nya metoden grundas på valutamarknadens referensränta (IBOR) med en löptid av ett år höjd med marginaler som tillämpas efter det berörda företagets kreditvärdighetskategori och ställda säkerheter. Den nya metoden tillämpas från och med den 1 juli 2008.

OTILLÅTET STATLIGT STÖD

Kommissionens tillkännagivande om vilka regler som är tillämpliga för att avgöra om ett statligt stöd är olagligt [delgivet med nr K(2002) 458] (Text av betydelse för EES) [EGT C 119, 22.5.2002].
För att garantera öppenheten och klarheten angående rättsläget underrättar kommissionen medlemsstaterna och tredje part att den har beslutat att ha samma tillämpningsregler för alla rättsakter där det anges hur kommissionen kommer att utöva sin rätt att avgöra om ett statligt stöd är förenligt med den gemensamma marknaden (rambestämmelser, riktlinjer, meddelanden, tillkännagivanden).

Meddelande från kommissionen om de räntesatser som är tillämpliga vid återbetalning av stöd som olagligt beviljats [EUT C 110, 8.5.2003].
Vid negativa beslut i fall av olagligt stöd ska kommissionen besluta att den berörda medlemsstaten ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att återkräva stödet från mottagaren. Det belopp som ska återkrävas ska inbegripa ränta som beräknas med en lämplig räntesats som fastställts av kommissionen. Räntan ska betalas från det datum då det olagliga stödet stod till stödmottagarens förfogande till det datum då det har återbetalats.

En rättelse till meddelandet offentliggjordes i EUT C 150, 27.6.2003.

I kapitel V i förordning (EG) nr 794/2004 fastställs vilken metod som ska användas för beräkning av räntan och hur räntan ska tas ut.

FÖRÅLDADE DOKUMENT

Meddelande från kommissionen om att vissa policydokument om statligt stöd är föråldrade [EUT C 115, 30.4.2004].
Till följd av att kommissionen antog förordning (EG) nr 794/2004 har vissa dokument blivit föråldrade. Meddelandet innehåller en förteckning över dessa.

Denna sammanfattning tjänar endast som information. Avsikten är inte att tolka eller ersätta rättsakten, som är den enda juridiskt bindande texten.

Senast ändrat den 21.09.2009

Se även

 • För att komma i kontakt med Europeiska kommissionen vid frågor om statligt stöd, se generaldirektoratet för konkurrens webbplats (EN).
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början