RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Norme de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene

În vederea asigurării unui regulament de procedură privind aplicarea articolului 108 (fostul articol 88) din TFUE şi pentru creşterea transparenţei şi a securităţii juridice a ajutoarelor de stat, Consiliul a adoptat acest regulament privind punerea în aplicare a ajutoarelor de stat.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE (acum articolul 108) [ A se vedea actele de modificare].

SINTEZĂ

Cu excepţia cazului în care se prevede altfel în regulamentele adoptate în temeiul articolului 109 (fostul articol 89) din tratat sau în temeiul altor dispoziţii relevante din acesta, orice proiect de acordare a unui ajutor nou se notifică în timp util de către statul membru în cauză; acesta furnizează în notificare toate informaţiile necesare pentru a permite Comisiei să adopte o decizie. În cazul în care Comisia consideră că informaţiile furnizate de statul membru sunt incomplete, aceasta solicită toate informaţiile suplimentare necesare.

Orice ajutor care trebuie notificat nu poate fi acordat decât după ce Comisia a adoptat, sau se consideră că a adoptat, o decizie de autorizare a acestuia (clauza suspensivă). Acesta trebuie notificat printr-un formular de notificare prevăzut în anexa I partea I la Regulamentul (CE) nr. 794/2004. Începând de la 1 ianuarie 2006, notificările se trimit electronic, mai puţin în cazul în care Comisia şi statul membru care efectuează notificarea convin altfel.

În cazul în care, după o examinare preliminară, Comisia constată că există îndoieli privind compatibilitatea măsurii notificate cu piaţa comună, aceasta decide să iniţieze procedura oficială de investigare în temeiul articolului 108 alineatul (2) [fostul articol 88 alineatul (2)] din tratat. Decizia sintetizează elementele relevante de fapt şi de drept, include o evaluare preliminară de către Comisie a măsurii propuse şi indică îndoielile privind compatibilitatea acesteia cu piaţa comună. Statul membru respectiv şi părţile interesate îşi pot prezenta observaţiile într-un termen care nu depăşeşte o lună, termen pe care Comisia îl poate prelungi.

Procedura oficială de investigare se închide printr-o decizie. Comisia poate constata că:

 • măsura notificată nu constituie ajutor de stat;
 • au fost eliminate îndoielile privind compatibilitatea măsurii notificate cu piaţa comună şi ajutorul este compatibil cu piaţa comună (decizie pozitivă). Comisia poate anexa la o decizie pozitivă condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un ajutor pentru a fi considerat compatibil cu piaţa comună şi poate impune obligaţii pentru a permite monitorizarea respectării deciziei (decizie condiţională);
 • măsura notificată nu este compatibilă cu piaţa comună şi ajutorul nu poate fi acordat (decizie negativă).

În cazul în care statul membru nu respectă deciziile condiţionale sau negative, Comisia poate sesiza direct Curtea de Justiţie.

Statul membru în cauză poate retrage notificarea înaintea adoptării de către Comisie a unei decizii definitive. De asemenea, acesta poate modifica un ajutor care a fost deja notificat şi aprobat. Aceste modificări, notificate cu ajutorul formularului care figurează în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 794/2004, nu trebuie să influenţeze evaluarea compatibilităţii măsurii de ajutor cu piaţa comună. Creşterea care rezultă în urma modificării nu poate depăşi 20 % din bugetul iniţial al unei scheme de ajutor existente.

Comisia poate revoca o decizie în cazul în care aceasta s-a bazat pe informaţii eronate.

În cazul în care deţine informaţii privind un ajutor pretins ilegal, indiferent de sursa acestora, Comisia trebuie să examineze aceste informaţii fără întârziere. Dacă este necesar, aceasta solicită informaţii statului membru în cauză.

După ce îi acordă statului membru în cauză posibilitatea de a-şi prezenta observaţiile, Comisia poate adopta o decizie prin care îi solicită acestuia să suspende acordarea oricărui ajutor ilegal (ordin de suspendare).
Procedând în acelaşi fel, Comisia poate adopta o decizie prin care îi solicită statului membru recuperarea provizorie a oricărui ajutor ilegal, până la adoptarea unei decizii privind compatibilitatea ajutorului cu piaţa comună (ordin de recuperare), dacă sunt îndeplinite următoarele criterii:

 • în conformitate cu o practică consacrată, nu există îndoieli cu privire la caracterul de ajutor al măsurii în cauză; şi
 • o intervenţie este urgentă; şi
 • există un risc serios de prejudiciere semnificativă şi ireparabilă a unui concurent.

Comisia poate autoriza statul membru să coreleze rambursarea ajutorului plătit ilegal cu acordarea către întreprinderea în cauză a ajutorului pentru salvare.

În cazul în care statul membru nu respectă niciunul dintre ordinele menţionate mai sus, Comisia este îndreptăţită să sesizeze Curtea de Justiţie şi să îi solicite acesteia să declare că nerespectarea constituie o încălcare a tratatului.

Atunci când adoptă decizii negative în cazuri de ajutor ilegal, Comisia decide ca statul membru în cauză să ia toate măsurile necesare pentru recuperarea ajutorului de la beneficiar (decizie de recuperare). Comisia nu solicită recuperarea ajutorului în cazul în care aceasta ar contraveni unui principiu general de drept comunitar. Prerogativele Comisiei de recuperare a ajutorului sunt supuse unui termen de prescripţie de zece ani.

Comisia obţine de la statul membru în cauză toate informaţiile necesare pentru examinarea, în cooperare cu statul membru, a schemelor de ajutor existente, în temeiul articolului 108 alineatul (1) [fostul articol 88 alineatul (1)] din tratat. În cazul în care concluzionează că o schemă de ajutor existentă nu este sau nu mai este compatibilă cu piaţa comună, Comisia emite o recomandare prin care propune statului membru în cauză adoptarea de măsuri adecvate. Recomandarea poate propune:

 • modificări de fond ale schemei de ajutor; sau
 • introducerea unor cerinţe procedurale; sau
 • abrogarea schemei de ajutor.

Orice parte interesată poate prezenta observaţii în urma unei decizii a Comisiei de a deschide procedura oficială de investigare şi poate informa Comisia asupra oricărui presupus ajutor ilegal, precum şi asupra oricărei presupuse utilizări abuzive a unui ajutor.

Atunci când Comisia are îndoieli serioase cu privire la respectarea deciziilor de a nu ridica obiecţii, a deciziilor pozitive sau a deciziilor condiţionale privind ajutorul individual, statele membre în cauză trebuie să permită Comisiei efectuarea unor vizite de control la faţa locului. Agenţii autorizaţi de Comisie să verifice respectarea unei decizii sunt împuterniciţi:

 • să pătrundă în toate incintele şi pe toate terenurile întreprinderii în cauză;
 • să solicite explicaţii verbale la faţa locului;
 • să examineze registrele contabile şi alte evidenţe de activitate şi să ridice sau să solicite copii ale acestora.

Agenţii autorizaţi de statul membru pe teritoriul căruia are loc vizita de control pot asista la vizita de control.

Statele membre trebuie să transmită Comisiei rapoarte anuale privind toate schemele de ajutor existente care nu sunt supuse unei obligaţii specifice de raportare impuse printr-o decizie a Comisiei. Statele membre trebuie să transmită Comisiei rapoartele anuale în format electronic cel târziu până la data de 30 iunie a anului în curs.

Comisia este asistată de un comitet consultativ în domeniul ajutorului de stat, format din reprezentanţii statelor membre şi prezidat de reprezentantul Comisiei. Între altele, Comitetul trebuie consultat înaintea adoptării de către Comisie a oricărei dispoziţii de punere în aplicare privind forma, conţinutul şi alte detalii ale notificărilor sau ale rapoartelor anuale.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Regulamentul (CE) nr. 659/1999

16.4.1999

16.11.2000

JO L 83 din 27.3.1999

Act(e) de modificareIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Regulamentul (CE) nr. 794/2004

20.5.2004

-

JO L 140 din 30.4.2004

ACTE CONEXE

PROCEDURA DE TRATARE A AJUTOARELOR DE STAT

Comunicare a Comisiei privind o procedură simplificată de tratare a anumitor tipuri de ajutoare de stat [Jurnalul Oficial C 136 din 16.6.2009].
Procedura simplificată instituită prin această comunicare vizează realizarea unui control mai previzibil şi mai eficient al ajutoarelor de stat la nivel comunitar, în conformitate cu principiile generale stabilite în cadrul Planului de acţiune privind ajutoarele de stat. Această procedură se aplică ajutoarelor care sunt în mod clar compatibile şi care au făcut obiectul unei notificări. Comunicarea precizează categoriile de ajutor care ar putea beneficia de acest tratament şi prevede obligaţia contactelor prealabile notificării între statele membre şi Comisie, precum şi publicarea unui rezumat al notificării pe site-ul Comisiei.

Codul celor mai bune practici de desfăşurare a procedurilor de control al ajutoarelor de stat [Jurnalul Oficial C 136 din 16.6.2009].
Codul celor mai bune practici vizează îmbunătăţirea tratării ajutoarelor de stat. Acesta se aplică ajutoarelor care nu intră în domeniul de aplicare a Regulamentului general de exceptare pe categorii de ajutoare şi care nu sunt afectate de procedura simplificată de tratare a ajutoarelor de stat. Codul celor mai bune practici prevede contacte mai regulate înaintea notificării şi o mai bună informare a părţilor interesate pe tot parcursul procedurii.

PLÂNGERI

Formular pentru depunerea plângerilor privind ajutorul de stat pretins ilegal [Jurnalul Oficial C 116 din 16.5.2003].
Orice persoană fizică sau întreprindere poate depune o plângere la Comisie. Procedura este gratuită. Cu toate acestea, atunci când examinează plângerile, Comisia trebuie să respecte normele procedurale prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 659/1999, în special dreptul la apărare al statului membru. Pe de altă parte, ca alternativă, sau în plus faţă de depunerea unei plângeri la Comisie, terţii ale căror interese au fost afectate prin acordarea unui ajutor ilegal au în mod normal posibilitatea de a sesiza instanţele naţionale. Această comunicare furnizează formularul de care Comisia are nevoie pentru a urmări o plângere referitoare la un presupus ajutor ilegal.

TRANSMITEREA ELECTRONICĂ

Modalităţi de transmitere electronică a notificărilor ajutoarelor de stat, inclusiv adrese, precum şi dispoziţii necesare pentru asigurarea protecţiei informaţiilor confidenţiale [Jurnalul Oficial C 237, 27.9.2005].
Au fost stabilite modalităţi de transmitere electronică a formularelor de notificare şi a fişelor de informaţii suplimentare. S-a realizat un sistem securizat, în special un sistem de poştă electronică criptată ICP (Infrastructură cu Cheie Publică).

SECRETUL PROFESIONAL

Comunicarea C(2003) 4582 a Comisiei din 1 decembrie 2003 privind secretul profesional în deciziile din domeniul ajutorului de stat [Jurnalul Oficial C 297 din 9.12.2003].
Această comunicare prevede modul în care Comisia intenţionează să soluţioneze cererile statelor membre, în calitate de destinatari ai deciziilor din domeniul ajutorului de stat, de a considera fragmente din deciziile respective ca fiind protejate prin obligaţia de păstrare a secretului profesional şi, prin urmare, de a nu fi dezvăluite la publicarea deciziei. Această comunicare este conformă cu jurisprudenţa Curţii de Justiţie, care consideră că secretul profesional protejează atât secretele de afaceri, cât şi alte informaţii confidenţiale.

STABILIREA RATELOR DE REFERINŢĂ ŞI DE SCONT

Comunicare a Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinţă şi de scont [Jurnalul Oficial C 14 din 19.1.2008].
Ratele de referinţă şi de scont se aplică ca un indicator al ratei pieţei monetare şi pentru a permite verificarea compatibilităţii ajutoarelor de stat cu regulamentele comunitare. Revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinţă şi de scont se explică prin necesitatea de a dispune de parametri financiari uniformi, în special în noile state membre. Noua metodă se bazează pe rata IBOR corespunzătoare scadenţei de 1 an (rata de referinţă interbancară practicată pe piaţa monetară) majorată de marje care se vor aplica în funcţie de ratingul întreprinderii în cauză şi de garanţiile oferite. Noua metodă a intrat în vigoare la 1 iulie 2008.

AJUTOARELE DE STAT ILEGALE

Comunicarea Comisiei privind stabilirea regulilor aplicabile pentru evaluarea ajutorului de stat ilegal [notificată cu numărul C(2002) 458] (Text cu relevanţă pentru SEE) [Jurnalul Oficial C 119 din 22.5.2002].
Din considerente de transparenţă şi certitudine juridică, Comisia informează statele membre şi terţii că a decis să pună în aplicare aceeaşi regulă cu privire la toate instrumentele în care se precizează modul în care îşi va exercita Comisia puterea discreţionară pentru a evalua compatibilitatea ajutorului de stat cu piaţa comună (cadre, orientări, comunicări etc.).

Commission communication on the interest rates to be applied when aid granted unlawfully is being recovered [Official Journal C 110 of 8.5.2003] (Comunicare a Comisiei privind ratele dobânzilor care se aplică în cazul recuperării ajutoarelor ilegale).
Atunci când adoptă decizii negative în cazuri de ajutor ilegal, Comisia decide ca statul membru în cauză să ia toate măsurile necesare pentru recuperarea ajutorului de la beneficiar. Ajutorul de recuperat trebuie să includă dobânzile calculate la o rată adecvată fixată de Comisie. Aceste dobânzi trebuie plătite de la data la care ajutorul ilegal a fost pus la dispoziţia beneficiarului până la data recuperării acestuia.

Această comunicare a fost rectificată în Jurnalul Oficial C 150 din 27.6.2003.

Trebuie adăugat că capitolul V din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 defineşte metoda de stabilire a ratei dobânzii şi metoda de aplicare a dobânzii.

CADUCITATEA ANUMITOR DOCUMENTE

Commission communication concerning the obsolescence of certain State aid policy documents [Official Journal No C 115 of 30.4.2004] (Comunicare a Comisiei privind caducitatea anumitor documente referitoare la politica în domeniul ajutoarelor de stat).
Ca urmare a adoptării de către Comisie a Regulamentului (CE) nr. 794/2004, anumite texte au devenit caduce; acestea sunt enumerate în comunicare.

Această fişă de sinteză are doar un caracter informativ şi nu urmăreşte să interpreteze sau să înlocuiască documentul de referinţă, care rămâne singurul temei juridic.

Ultima actualizare: 21.09.2009

Consultaţi şi

 • Pentru detalii referitoare la modul de contactare a Comisiei Europene cu privire la ajutoarele de stat, consultaţi pagina web a DG Concurenţă (EN)
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii