RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Aby zapewnić rozporządzenie proceduralne w sprawie stosowania art. 108 (dawnego art. 88) TFUE oraz zwiększyć przejrzystość i pewność prawną pomocy państwa, Rada przyjęła niniejsze rozporządzenie dotyczące wprowadzania w życie pomocy państwa.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (obecnie art. 108) [Zob. akty zmieniające].

STRESZCZENIE

Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów rozporządzeń przyjętych zgodnie z art. 109 (dawnym art. 89) Traktatu lub innych jego przepisów wszelkie plany przyznania nowej pomocy muszą zostać zgłoszone Komisji w odpowiednim czasie przez zainteresowane państwo członkowskie, które zobowiązane jest przedstawić wszystkie informacje konieczne dla umożliwienia Komisji podjęcia decyzji. W przypadku gdy Komisja uznaje, że informacje dostarczone przez państwo członkowskie nie są kompletne, może wystąpić z wnioskiem o udzielenie wszelkich koniecznych informacji dodatkowych.

Pomoc podlegająca obowiązkowi zgłoszenia nie może zostać zrealizowana do czasu podjęcia przez Komisję decyzji zezwalającej na taką pomoc lub do czasu uznania takiej decyzji Komisji za podjętą (klauzula zawieszająca). Pomoc taka musi być zgłoszona na formularzu notyfikacyjnym określonym w części I załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 794/2004. Od dnia 1 stycznia 2006 r. notyfikacje przekazuje się w formie elektronicznej, o ile Komisja i notyfikujące państwo członkowskie nie ustalą inaczej.

W przypadku gdy po przeprowadzeniu wstępnego badania Komisja stwierdza, że zaistniały wątpliwości co do zgodności środka będącego przedmiotem zgłoszenia ze wspólnym rynkiem, Komisja podejmuje decyzję o wszczęciu formalnej procedury dochodzenia zgodnie z art. 108 ust. 2 (dawnym art. 88 ust. 2) Traktatu. Decyzja taka zawiera podsumowanie odpowiednich kwestii faktycznych i prawnych, wstępną ocenę Komisji odnośnie do proponowanego środka i określa wątpliwości co do jego zgodności ze wspólnym rynkiem. Zainteresowane państwo członkowskie oraz inne zainteresowane strony mogą przedstawiać uwagi w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca, który to termin może zostać przedłużony przez Komisję.

Formalna procedura dochodzenia zostaje zakończona w formie decyzji. Komisja może stwierdzić, że:

 • środek będący przedmiotem zgłoszenia nie stanowi pomocy,
 • wątpliwości co do zgodności środka będącego przedmiotem zgłoszenia ze wspólnym rynkiem zostały usunięte i pomoc jest zgodna ze wspólnym rynkiem (decyzja pozytywna). Komisja może do decyzji pozytywnej załączyć warunki, na jakich dana pomoc może zostać uznana za zgodną ze wspólnym rynkiem i może ustanowić obowiązki umożliwiające monitorowanie zgodności z decyzją (decyzja warunkowa),
 • pomoc będąca przedmiotem zgłoszenia nie jest zgodna ze wspólnym rynkiem i nie zostanie wprowadzona w życie (decyzja negatywna).

Jeżeli państwo członkowskie nie zastosuje się do decyzji warunkowej lub negatywnej, Komisja może przekazać sprawę bezpośrednio Trybunałowi Sprawiedliwości.

Państwo członkowskie może wycofać zgłoszenie, zanim Komisja podejmie ostateczną decyzję. Może również dokonywać zmian pomocy, która została już zgłoszona i zatwierdzona. Zmiany zgłaszane na formularzu określonym w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 794/2004 nie mogą wpłynąć na ocenę zgodności środka pomocowego ze wspólnym rynkiem. Wzrost wynikający z wprowadzenia zmiany nie może przekroczyć 20% pierwotnego budżetu istniejącego programu pomocowego.

Komisja może cofnąć decyzję, jeśli została podjęta na podstawie nieprawidłowych informacji.

W przypadku gdy Komisja posiada informacje pochodzące z niezależnego źródła, dotyczące domniemanej pomocy przyznanej bezprawnie, bada te informacje bezzwłocznie. Komisja może wystąpić do zainteresowanego państwa członkowskiego z wnioskiem o udzielenie informacji.

Po umożliwieniu zainteresowanemu państwu członkowskiemu przedstawienia uwag Komisja może podjąć decyzję nakazującą państwu członkowskiemu zawieszenie wszelkiej pomocy przyznanej bezprawnie (nakaz zawieszenia).
Komisja może, również po umożliwieniu zainteresowanemu państwu członkowskiemu złożenia uwag, podjąć decyzję nakazującą państwu członkowskiemu tymczasową windykację jakiejkolwiek pomocy przyznanej bezprawnie do momentu podjęcia przez Komisję decyzji o zgodności takiej pomocy ze wspólnym rynkiem (nakaz windykacji), jeżeli zostaną spełnione następujące kryteria:

 • zgodnie z przyjętą praktyką nie ma wątpliwości co do charakteru pomocowego danego środka oraz
 • wymagane jest pilne działanie oraz
 • istnieje poważne ryzyko wyrządzenia konkurentowi poważnej i nieodwracalnej szkody.

Komisja może upoważnić państwo członkowskie do powiązania zwrotu pomocy przyznanej bezprawnie z wypłatą pomocy na podtrzymanie działalności dla zainteresowanej firmy.

Jeżeli państwo członkowskie nie zastosuje się do określonych powyżej nakazów, Komisja jest uprawniona do przekazania sprawy Trybunałowi Sprawiedliwości oraz do złożenia wniosku o przyjęcie deklaracji, że niezastosowanie się stanowi naruszenie przepisów Traktatu.

W przypadku gdy podjęte zostały decyzje negatywne w sprawach pomocy przyznanej bezprawnie, Komisja podejmuje decyzję, że zainteresowane państwo członkowskie podejmie wszelkie konieczne środki w celu windykacji pomocy od beneficjenta (decyzja o windykacji). Komisja nie wymaga windykacji pomocy, jeżeli byłoby to sprzeczne z ogólną zasadą prawa wspólnotowego. Kompetencje Komisji w zakresie windykacji pomocy podlegają dziesięcioletniemu okresowi przedawnienia.

Komisja otrzymuje od zainteresowanego państwa członkowskiego wszelkie konieczne informacje do przeprowadzenia przeglądu, we współpracy z państwem członkowskim, istniejących programów pomocowych na podstawie art. 108 ust. 1 (dawnego art. 88 ust. 1) Traktatu. W przypadku gdy Komisja stwierdza, że istniejący program pomocowy nie jest lub przestaje być zgodny ze wspólnym rynkiem, Komisja wydaje skierowane do zainteresowanego państwa członkowskiego zalecenie zawierające propozycję właściwych środków. Zalecenie może zawierać propozycję:

 • rzeczowej zmiany programu pomocowego lub
 • wprowadzenia wymogów proceduralnych lub
 • wycofania programu pomocowego.

Każda zainteresowana strona może złożyć uwagi po decyzji Komisji o wszczęciu formalnej procedury dochodzenia i powiadomić Komisję o jakiejkolwiek domniemanej pomocy przyznanej bezprawnie oraz o jakiejkolwiek domniemanej pomocy świadczonej niezgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku gdy Komisja ma poważne wątpliwości, czy decyzje o niewnoszeniu sprzeciwu, decyzje pozytywne lub decyzje warunkowe są realizowane, zainteresowane państwo członkowskie musi zezwolić Komisji na przeprowadzenie kontroli na miejscu. Urzędnicy upoważnieni przez Komisję do weryfikacji zgodności z decyzją są uprawnieni do:

 • wejścia na teren wszelkich obiektów oraz nieruchomości danego przedsiębiorstwa,
 • zwracania się o ustne wyjaśnienia na miejscu,
 • badania ksiąg i innych dokumentów handlowych oraz wykonywania kopii.

Urzędnicy upoważnieni przez państwo członkowskie, na którego terytorium odbędzie się kontrola, mogą być obecni podczas kontroli.

Państwa członkowskie składają Komisji sprawozdania roczne w sprawie wszystkich istniejących programów pomocowych, w odniesieniu do których nie nałożono decyzją Komisji żadnych szczegółowych obowiązków sprawozdawczych. Każde państwo członkowskie przekazuje sprawozdanie roczne do Komisji w formie elektronicznej nie później niż dnia 30 czerwca roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

Komisja jest wspomagana przez Komitet Doradczy ds. Pomocy Państwa składający się z przedstawicieli państw członkowskich pod przewodnictwem przedstawiciela Komisji. Komisja konsultuje się z Komitetem między innymi przed przyjęciem jakiegokolwiek przepisu wykonawczego dotyczącego formy, treści i innych szczegółów zgłoszeń lub sprawozdań rocznych.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Rozporządzenie (WE) nr 659/1999

16.4.1999

16.11.2000

Dz.U. L 83 z 27.3.1999

Akt(-y) zmieniający(-e)Wejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Rozporządzenie (WE) nr 794/2004

20.5.2004

Dz.U. L 140 z 30.4.2004

AKTY POWIĄZANE

PROCEDURA ROZPATRYWANIA POMOCY PAŃSTWA

Zawiadomienie Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych rodzajów pomocy państwa [Dz.U. C 136 z 16.6.2009].
Uproszczona procedura ustanowiona na mocy tego zawiadomienia ma na celu zapewnienie większej przewidywalności i skuteczności wspólnotowej kontroli pomocy państwa zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi w Planie działań w zakresie pomocy państwa. Procedura ta ma zastosowanie do pomocy jednoznacznie zgodnej ze wspólnym rynkiem i będącej przedmiotem zgłoszenia. W zawiadomieniu określono kategorie pomocy kwalifikujące się do objęcia tą procedurą i wprowadzono wymóg utrzymywania przez państwo członkowskie kontaktów przedzgłoszeniowych z Komisją oraz publikacji streszczenia dokonanego zgłoszenia na stronie internetowej Komisji.

Kodeks najlepszych praktyk dotyczących przebiegu postępowania w zakresie kontroli pomocy państwa [Dz.U. C 136 z 16.6.2009].
Kodeks najlepszych praktyk ma na celu ulepszenie procedur rozpatrywania pomocy państwa. Odnosi się on do pomocy, która nie jest objęta zakresem ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych i procedury uproszczonej rozpatrywania pomocy państwa. Kodeks najlepszych praktyk przewiduje bardziej regularne kontakty przed zgłoszeniem oraz lepsze informowanie podmiotów zainteresowanych w ciągu całego procesu.

SKARGI

Form for the submission of complaints concerning alleged unlawful State aid [Official Journal C 116 of 16.5.2003] (Formularz skarg dotyczących pomocy państwa, co do której istnieje domniemanie niezgodności z prawem).
Każda osoba lub przedsiębiorstwo może złożyć skargę do Komisji. Postępowanie jest bezpłatne. Przy rozpatrywaniu skarg Komisja jest jednak zobowiązana do przestrzegania zasad proceduralnych określonych w rozporządzeniu (WE) nr 659/1999, a w szczególności prawa danego państwa członkowskiego do obrony. Ponadto strony trzecie, których interesy zostały naruszone wskutek przyznania pomocy niezgodnej z prawem, dysponują rozwiązaniem, które można zastosować alternatywnie lub równolegle do złożenia skargi do Komisji, a które polega na wniesieniu sprawy do sądów krajowych. Formularz potrzebny jest Komisji do rozpatrzenia skargi dotyczącej pomocy, co do której istnieje domniemanie niezgodności z prawem.

ELEKTRONICZNE PRZESYŁANIE

Szczegóły uzgodnień na temat elektronicznego przesyłania zgłoszeń dotyczących pomocy państwa, w tym adresów, wraz z uzgodnieniami dotyczącymi ochrony tajnych informacji [Dz.U. C 237 z 27.9.2005].
Dokonano ustaleń dotyczących przesyłania drogą elektroniczną formularzy zgłoszeniowych i formularzy informacji uzupełniających. Wprowadzono bezpieczny system, mianowicie zakodowany w systemie PKI (infrastruktura wspólnego klucza) system poczty elektronicznej.

TAJEMNICA SŁUŻBOWA

Commission communication C(2003) 4582 of 1 December 2003 on professional secrecy in State aid decisions [Official Journal C 297 of 9.12.2003] (Komunikat Komisji z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie tajemnicy służbowej w decyzjach dotyczących pomocy państwa).
W niniejszym komunikacie określono, w jaki sposób Komisja zamierza rozpatrywać wnioski państw członkowskich jako adresatów decyzji dotyczących pomocy państwa, w sprawie traktowania fragmentów tego rodzaju decyzji jako objętych obowiązkiem zachowania tajemnicy służbowej i z tego względu niepodlegających ujawnieniu w momencie opublikowania decyzji. Komunikat jest zgodny z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości, według którego tajemnica służbowa obejmuje zarówno tajemnice handlowe, jak i inne informacje poufne.

USTALANIE STÓP REFERENCYJNYCH I DYSKONTOWYCH

Komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych [Dz.U. C 14 z 19.1.2008].
Stopy referencyjne i dyskontowe stosuje się w zastępstwie stopy rynkowej oraz do sprawdzania zgodności pomocy państwa z przepisami wspólnotowymi. Zmiana metody obliczania stóp referencyjnych i dyskontowych wynika z potrzeby stosowania jednolitych parametrów finansowych, w szczególności w nowych państwach członkowskich. Nowa metoda oparta jest na jednorocznej stopie IBOR (międzybankowa oferowana stopa referencyjna na rynku pieniężnym) powiększonej o marże stosowane zależnie od ratingu danego przedsiębiorstwa oraz oferowanego poziomu zabezpieczeń. Nowa metoda wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2008 r.

POMOC PAŃSTWA NIEZGODNA Z PRAWEM

Commission notice on the determination of the applicable rules for the assessment of unlawful State aid (notified under document number C(2002) 458) (Text with EEA relevance) [Official Journal C 119 of 22.5.2002] (Zawiadomienie Komisji w sprawie ustalania zasad stosowanych do oceny pomocy państwa niezgodnej z prawem (notyfikowane jako dokument nr C(2002) 458) (tekst mający znaczenie dla EOG)).
W trosce o przejrzystość i pewność prawną Komisja informuje państwa członkowskie i strony trzecie, że podjęła decyzję o stosowaniu tej samej zasady w odniesieniu do wszystkich instrumentów określających sposób korzystania przez Komisję z uprawnień dyskrecjonalnych w zakresie dokonywania oceny zgodności pomocy państwa z wspólnym rynkiem (ramy, wytyczne, komunikaty itp.).

Commission communication on the interest rates to be applied when aid granted unlawfully is being recovered [Official Journal C 110 of 8.5.2003] (Komunikat Komisji dotyczący stóp procentowych mających zastosowanie do windykacji bezprawnie przyznanej pomocy).
W przypadku gdy zapadły decyzje negatywne w sprawach bezprawnie przyznanej pomocy, Komisja podejmuje decyzję, że zainteresowane państwo członkowskie musi zastosować wszelkie konieczne środki w celu windykacji pomocy od beneficjenta. Kwota pomocy podlegająca odzyskaniu obejmuje odsetki, których odpowiedni poziom ustala Komisja. Odsetki są płatne od dnia, w którym przyznana bezprawnie pomoc została udostępniona beneficjentowi do dnia jej odzyskania.

Komunikat został zmieniony sprostowaniem w Dz.U. C 150 z 27 czerwca 2003 r.

Należy dodać, że w rozdziale V rozporządzenia (WE) nr 794/2004 określono sposób ustalania stopy procentowej i sposób stosowania oprocentowania.

UTRATA AKTUALNOŚCI NIEKTÓRYCH DOKUMENTÓW

Commission communication concerning the obsolescence of certain State aid policy documents [Official Journal No C 115 of 30.4.2004] (Komunikat Komisji w sprawie utraty aktualności niektórych dokumentów dotyczących polityki w zakresie pomocy państwa).
Po przyjęciu przez Komisję rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 pewne dokumenty stały się nieaktualne. Dokumenty te zostały wymienione w komunikacie.

Niniejsze streszczenie jest rozpowszechniane wyłącznie w celach informacyjnych i nie służy interpretacji ani nie zastępuje dokumentu odniesienia, który pozostaje jedyną wiążącą podstawą prawną.

Ostatnia aktualizacja: 21.09.2009

Zobacz także

 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości kontaktowania się z Komisją w sprawie pomocy państwa dostępne są na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji (EN)
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony