RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének (a korábbi 88. cikknek) alkalmazására vonatkozó eljárási rendelet biztosítása, valamint az állami támogatások átláthatóságának és jogbiztonságának növelése érdekében a Tanács elfogadta ezt az állami támogatások végrehajtásáról szóló rendeletet.

JOGI AKTUS

A Tanács 659/1999/EK rendelete (1999. március 22.) az EK-Szerződés 93. cikkének (a jelenleg 108. cikknek) alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról [lásd a módosító jogszabályokat].

ÖSSZEFOGLALÓ

Hacsak a Szerződés 109. cikke (korábbi 89. cikke) vagy annak más vonatkozó rendelkezései alapján elfogadott rendeletek másképpen nem rendelkeznek, az érintett tagállam köteles a Bizottság számára kellő időben bejelenteni minden új támogatás nyújtására vonatkozó tervet, valamint köteles a Bizottság rendelkezésére bocsátani minden ahhoz szükséges információt, hogy utóbbi határozatot tudjon hozni. Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a tagállam által megküldött információk hiányosak, akkor további szükséges információk megküldését kérheti.

Bejelentendő támogatás nem léptethető hatályba a Bizottságnak a támogatást engedélyező határozata előtt vagy a határozatának vélelmezett meghozatala előtt (felfüggesztési záradék). A bejelentést a 794/2004/EK rendelet I. melléklet I. rész szerinti formanyomtatványon kell megtenni. Hacsak a Bizottság és a bejelentést tevő tagállam másképpen nem állapodott meg, 2006. január 1-jétől a bejelentéseket elektronikus formában kell továbbítani.

Amennyiben az előzetes vizsgálatot követően a Bizottság úgy találja, hogy kétség merült fel a bejelentett intézkedés közös piaccal való összeegyeztethetőségét illetően, a Szerződés 108. cikkének (2) bekezdése (korábban 88. cikkének (2) bekezdése) szerinti hivatalos vizsgálati eljárás megindításáról dönt. Az erről hozott határozat összefoglalja a vonatkozó ténybeli és jogi kérdéseket, tartalmazza a Bizottság előzetes értékelését a javasolt intézkedésre vonatkozóan, és meghatározza a közös piaccal való összeegyeztethetőséggel kapcsolatban felmerült kétségeket. Az érintett tagállam egy hónapot meg nem haladó határidőn belül észrevételeket nyújthat be, amely határidőt a Bizottság meghosszabbíthatja.

A hivatalos vizsgálati eljárást határozat zárja le. A Bizottság megállapíthatja, hogy:

 • a bejelentett intézkedés nem minősül támogatásnak;
 • a bejelentett intézkedés közös piaccal való összeegyeztethetőségére vonatkozó kételyek megszűntek, a Bizottság az intézkedést a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja (megengedő határozat). A Bizottság olyan feltételeket határozhat meg megengedő határozatához csatolva, amelyek teljesítése esetén egy támogatás a közös piaccal összeegyeztethetőnek minősül, és olyan kötelezettségeket állapíthat meg, amelyek lehetővé teszik a határozat betartásának ellenőrzését (feltételt megállapító határozat);
 • a bejelentett támogatás nem egyeztethető össze a közös piaccal, és a támogatást nem lehet bevezetni (elutasító határozat).

Amennyiben a tagállam nem tart be egy feltételt megállapító vagy elutasító határozatot, a Bizottság az ügyet közvetlenül a Bíróság elé utalhatja.

Az érintett tagállam a bejelentését visszavonhatja, mielőtt a Bizottság meghozná végleges határozatát, illetve módosíthat is olyan támogatást, amelyre vonatkozóan már bejelentést tett és jóváhagyást kapott. A 794/2004/EK rendelet II. melléklete szerinti formanyomtatványon bejelentett módosítások nem befolyásolják a támogatásnak a közös piaccal való összeegyeztethetőségének értékelését. A módosítás eredményeképpen bekövetkező növekedés mértéke nem haladhatja meg a meglévő támogatási program eredeti költségvetésének 20%-át.

A Bizottság visszavonhatja határozatát, amennyiben az helytelen információn alapult.

Amennyiben bármilyen forrásból a Bizottság tudomására jut egy feltételezett jogellenes támogatásra vonatkozó információ, a Bizottság késedelem nélkül megvizsgálja azt. A Bizottság tájékoztatást kérhet az érintett tagállamtól.

A Bizottság, miután lehetőséget biztosított az érintett tagállamnak észrevételei megtételére, olyan határozatot hozhat, amely megköveteli a jogellenes támogatás nyújtásának felfüggesztését (felfüggesztő rendelkezés).
Hasonlóképpen a Bizottság olyan határozatot hozhat, amely megköveteli a tagállamoktól a jogellenes támogatások ideiglenes visszatérítését, amíg a Bizottság határozatot nem hoz a támogatás közös piaccal való összeegyeztethetőségéről (visszatérítési rendelkezés), amennyiben a következő feltételek mindegyike teljesül:

 • egy megszilárdult gyakorlat szerint nincs kétség az érintett intézkedés támogatásjellege felől;
 • sürgős intézkedésre van szükség; valamint
 • fennáll annak kockázata, hogy egy versenytársat jelentős és helyrehozhatatlan kár ér.

A Bizottság felhatalmazhatja a tagállamot arra, hogy a jogellenesen kifizetett támogatás visszafizetését összekapcsolja az érintett vállalkozásnak szánt megmentési célú támogatás kifizetésével.

Amennyiben a tagállam nem tartja be a fent említett rendelkezések bármelyikét, a Bizottság jogosult az ügyet a Bíróság elé utalni, és annak megállapítását kérni, hogy a rendelkezések be nem tartása a Szerződés megsértését jelenti.

Amennyiben a jogellenes támogatások esetén elutasító határozat születik, a Bizottság dönt arról, hogy az érintett tagállam hozza meg a szükséges intézkedéseket a támogatásnak a kedvezményezettől történő visszavételére (visszatérítési határozat). A Bizottság nem követeli meg a támogatás visszatérítését, amennyiben az ellentétes a közösségi jog valamelyik általános elvével. A Bizottság támogatás-visszatéríttetésre vonatkozó hatásköre tízéves jogvesztő határidőn belül érvényesíthető.

A Bizottság az érintett tagállamtól minden szükséges információt megkap a Szerződés 108. cikkének (1) bekezdése (korábbi 88. cikkének (1) bekezdése) szerinti létező támogatási programoknak a tagállamokkal együttműködésben végzett felülvizsgálatához. Amennyiben a Bizottság arra a következtetésre jut, hogy egy létező támogatási program nem vagy többé már nem összeegyeztethető a közös piaccal, akkor ajánlást készít, amelyben megfelelő intézkedéseket javasol az érintett tagállamnak. Az ajánlás javasolhatja:

 • a támogatási program lényeges módosítását;
 • eljárási követelmények bevezetését; vagy
 • a támogatási program megszüntetését.

Bármely érdekelt fél észrevételt nyújthat be, miután a Bizottság a hivatalos vizsgálati eljárás megkezdéséről határozatot hozott, valamint tájékoztathatja a Bizottságot bármely feltételezett jogellenes támogatásról és támogatással való feltételezett visszaélésről.

Amennyiben a Bizottságnak komoly kételyei merültek fel azzal kapcsolatban, hogy a kifogást nem, tartalmazó határozatokat, a megengedő határozatokat vagy a feltételt megállapító határozatokat betartják-e, az érintett tagállam köteles lehetővé tenni a Bizottságnak a helyszíni ellenőrzést. A Bizottság felhatalmazott tisztviselőinek jogában áll az érintett határozat betartásának ellenőrzése céljából:

 • az érintett vállalkozás helyiségeibe vagy területére belépni;
 • a helyszínen szóbeli magyarázatot kérni;
 • a könyveket és egyéb üzleti nyilvántartásokat megvizsgálni, és másolatokat készíteni azokról.

Az ellenőrzés során jelen lehetnek azon tagállam felhatalmazott tisztviselői, amelynek területén a helyszíni ellenőrzésre sor kerül.

A tagállamok éves jelentést nyújtanak be a Bizottságnak valamennyi létező támogatási programról, amelyre tekintettel a Bizottság határozata alapján nem áll fenn egyedi jelentéstételi kötelezettség. A tagállamok legkésőbb június 30. napjáig küldik meg a Bizottság számára éves jelentésüket elektronikus formában.

A Bizottságot segíti az állami támogatásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság, amely a tagállamok képviselőiből áll, és elnöke a Bizottság képviselője. A Bizottság köteles konzultálni a tanácsadó bizottsággal többek között azt megelőzően, hogy végrehajtó rendelkezést fogadna el bármely bejelentés formájáról, tartalmáról vagy más részletéről, illetve az éves jelentésekről.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
A Tanács 659/1999/EK rendelete

1999.4.16.

2000.11.16.

HL L 83., 1999.3.27.

Módosító jogszabály(ok)HatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
A Bizottság 794/2004/EK rendelete

2004.5.20.

HL L 140., 2004.4.30.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

ELJÁRÁS AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK KEZELÉSÉRE

A Bizottság közleménye az állami támogatások bizonyos típusainak kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról [Hivatalos Lap C 136., 2009.6.16.].
Az ezen közlemény által létrehozott egyszerűsített eljárás célja, hogy az állami támogatások Közösség általi ellenőrzését az állami támogatási cselekvési tervben megállapított általános alapelvek szerint kiszámíthatóbbá és hatékonyabbá tegye. Ez az eljárás vonatkozik az olyan támogatásokra, amelyek egyértelműen összeegyeztethetők a közös piaccal, és amelyekről bejelentést tettek. Ez a közlemény meghatározza azon támogatások kategóriáit, amelyekre alkalmazható az egyszerűsített eljárás, és előírja ezekre vonatkozóan a bejelentést megelőző kapcsolatfelvételt a tagállamok és a Bizottság között, valamint a bejelentés összefoglalójának közzétételét a Bizottság honlapján.

Az állami támogatások ellenőrzési eljárásainak lefolytatására alkalmazott bevált gyakorlatok kódexe [Hivatalos Lap C 136., 2009.6.16.].
A bevált gyakorlatok kódexének célja, hogy javítsa az állami támogatások kezelését. Olyan támogatásokra vonatkozik, amelyek nem tartoznak az általános csoportmentességi rendelet hatálya alá, és amelyeket nem érint az állami támogatások egyszerűsített kezelése. A bevált gyakorlatok kódexe rendszeresebb kapcsolattartást ír elő a bejelentést megelőzően, valamint az érintettek jobb tájékoztatását a teljes folyamat során.

PANASZOK

Form for the submission of complaints concerning alleged unlawful State aid [Official Journal C 116 of 16.5.2003] (A feltételezett jogellenes állami támogatásra vonatkozó panaszok benyújtására szolgáló formanyomtatvány).
A Bizottság számára bármely személy vagy gazdasági társaság panaszt nyújthat be. Az eljárás díjtalan. A panaszok kivizsgálása során azonban a Bizottság köteles tiszteletben tartani a 659/1999/EK rendeletben rögzített eljárási szabályokat és különösen a tagállam védekezéshez való jogát. Ezen túlmenően a Bizottság számára benyújtott panasz helyett vagy a mellett azon harmadik felek, amelyek érdekeit hátrányosan érintik a jogellenesen adott állami támogatások, általában eljárást tudnak indítani a nemzeti bíróságokon is. A közlemény tartalmazza azt a formanyomtatványt, amelynek kitöltésére szükség van ahhoz, hogy a Bizottság vizsgálatot tudjon indítani egy feltételezett jogellenes támogatásra vonatkozó panasz ügyében.

ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁS

Az állami támogatások bejelentésének elektronikus továbbítására vonatkozó eljárás részletei, címekkel, valamint a bizalmas információ védelmére vonatkozó eljárásokkal [Hivatalos Lap C 237., 2005.9.27.].
Intézkedések történtek a bejelentő formanyomtatványok és a kiegészítő információs adatlapok elektronikus továbbítására vonatkozóan. Erre a célra egy biztonságos rendszert, konkrétan egy PKI (nyilvános kulcsú infrastruktúra) titkosítást alkalmazó e-mail rendszert hoztak létre.

SZAKMAI TITOKTARTÁS

Commission communication C(2003) 4582 of 1 December 2003 on professional secrecy in State aid decisions [Official Journal C 297 of 9.12.2003] (A Bizottság közleménye [2003. december 1.] a szakmai titoktartásról az állami támogatásokra vonatkozó határozatok kapcsán).
Ez a közlemény rögzíti, hogy a Bizottság miként kívánja kezelni a tagállamok – mint az állami támogatásokra vonatkozó határozatok címzettjei – által arra vonatkozóan benyújtott kérelmeket, hogy az ilyen határozatok bizonyos részeire szakmai titoktartási kötelezettség vonatkozzon, és így ezek ne kerüljenek felfedésre a határozat közzétételekor. A közlemény összhangban áll a Bíróság esetjogával, amelynek alapján a szakmai titoktartás kiterjed az üzleti titkokra és más bizalmas információkra is.

A REFERENCIA- ÉS A LESZÁMÍTOLÁSI KAMATLÁB MEGÁLLAPÍTÁSA

A Bizottság közleménye a referencia-kamatláb és a leszámítolási kamatláb megállapítási módjának módosításáról [Hivatalos Lap C 14., 2008.1.19.].
A referencia- és a leszámítolási kamatlábakat a piaci kamatlábak helyettesítésére, valamint annak ellenőrzésére használják, hogy az állami támogatás megfelel-e a közösségi szabályozásnak. A referencia- és a leszámítolási kamatlábak megállapítási módjának módosítása az egységes pénzügyi paraméterek szükségességére vezethető vissza, különösen az új tagállamokban. Az új módszer alapja az 1 éves IBOR (pénzpiaci bankközi kínálati kamatláb) növelve az érintett vállalkozás hitelminősítésével és a nyújtott biztosítékok függően alkalmazandó kamatfelárakkal. Az új módszer 2008. július 1-jétől lép hatályba.

JOGELLENES ÁLLAMI TÁMOGATÁS

Commission notice on the determination of the applicable rules for the assessment of unlawful State aid (notified under document number C(2002) 458) (Text with EEA relevance) [Official Journal C 119 of 22.5.2002] (Bizottsági közlemény a jogellenes állami támogatás értékelésére vonatkozó szabályok meghatározásáról [közzétéve a C(2002) 458 dokumentumszám alatt] [EGT vonatkozású szöveg]).
Az átláthatóság és a jogbiztonság érdekében a Bizottság tájékoztatja a tagállamokat és a harmadik feleket, hogy akként határozott, hogy ugyanazon szabályt alkalmazza minden eszköz vonatkozásában, jelezve, hogy miként fogja gyakorolni a Bizottság saját hatáskörét az állami támogatásnak a közös piaccal való összeegyeztethetőségének értékelése során (keretek, iránymutatások, közlemények stb.).

Commission communication on the interest rates to be applied when aid granted unlawfully is being recovered [Official Journal C 110 of 8.5.2003] (A Bizottság közleménye a jogellenesen megítélt támogatások visszatérítése során alkalmazandó kamatlábakról).
Amennyiben jogellenes támogatások ügyében elutasító határozat születik, a Bizottság határoz arról, hogy az érintett tagállam hozza meg a szükséges intézkedéseket a támogatásnak a kedvezményezettől történő visszavételére. A visszaszerzendő támogatásra a Bizottság által megállapított mértékű kamat is számítandó. A kamat attól a naptól esedékes, amikor a jogellenes támogatást a kedvezményezett rendelkezésére bocsátották, addig a napig, amíg visszafizetésre nem került.

A közleményre vonatkozóan a magyar változatot nem érintő helyesbítés került kiadásra: Hivatalos Lap C 150., 2003.627.

Megjegyzendő, hogy a 794/2004/EK rendelet V. fejezete rögzíti a kamatláb megállapításának és a kamat felszámításának módszerét.

BIZONYOS DOKUMENTUMOK ELAVULÁSA

Commission communication concerning the obsolescence of certain State aid policy documents [Official Journal No C 115 of 30.4.2004] (A Bizottság közleménye az állami támogatásokra vonatkozó bizonyos dokumentumok elavulására vonatkozóan).
A Bizottság 794/2004/EK közleményének elfogadásával bizonyos szövegek elavultak, melyek felsorolása megtalálható a közleményben.

Ez az összefoglaló kizárólag tájékoztatási célt szolgál. Nem célja, hogy értelmezze a referenciadokumentumot vagy annak helyébe lépjen; továbbra is a referenciadokumentum marad az egyetlen kötelező érvényű jogi okmány.

Utolsó frissítés: 21.09.2009

Lásd még

 • A Versenypolitikai Főigazgatóság (EN) honlapján részletes információk olvashatók arra vonatkozóan, hogy miként lehet az Európai Bizottsággal felvenni a kapcsolatot az állami támogatásokra vonatkozó ügyekben.
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére