RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt

Neuvosto on antanut tämän valtiontukien täytäntöönpanoa koskevan asetuksen tavoitteenaan määritellä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan (entinen 88 artikla) soveltamismenettely ja lisätä valtiontukien avoimuutta ja oikeusvarmuutta.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 659/1999, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1999, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan (nykyisen 108 artiklan) soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Jollei perustamissopimuksen 109 artiklan (entisen 89 artiklan) tai sen muiden asiaa koskevien määräysten nojalla annetuissa asetuksissa toisin säädetä, asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava riittävän ajoissa komissiolle kaikista suunnitelmistaan myöntää uutta tukea. Jäsenvaltion on toimitettava ilmoituksessaan kaikki tarvittavat tiedot, jotta komissio pystyy tekemään päätöksen. Jos komissio katsoo, että jäsenvaltion antamat tiedot ovat puutteelliset, se voi pyytää jäsenvaltiota toimittamaan kaikki tarvittavat lisätiedot.

Jos tuesta on ilmoitettava, sitä ei saa ottaa käyttöön ennen kuin komissio on tehnyt tai ennen kuin sen katsotaan tehneen päätöksen tällaisen tuen hyväksymisestä (täytäntöönpanokielto). Ilmoitus on tehtävä lomakkeella, joka löytyy asetuksen (EY) N:o 794/2004 liitteessä I olevasta I osasta. Elleivät komissio ja ilmoituksen antava jäsenvaltio toisin sovi, ilmoitukset on toimitettava sähköisesti 1. tammikuuta 2006 alkaen.

Jos komissio toteaa alustavan tutkinnan jälkeen, että ilmoitetun toimenpiteen soveltuvuudesta yhteismarkkinoille on epäilyjä, se päättää aloittaa perustamissopimuksen 108 artiklan 2 kohdassa (entisen 88 artiklan 2 kohdassa) määrätyn muodollisen tutkintamenettelyn. Päätöksessä esitetään lyhyesti asiaan liittyvät oikeudelliset seikat ja tosiseikat, komission alustava arvio ehdotetusta toimenpiteestä ja epäilyt toimenpiteen soveltuvuudesta yhteismarkkinoille. Asianomaista jäsenvaltiota ja muita asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään huomautuksensa asetetussa määräajassa. Yleensä määräajan pituus on enintään yksi kuukausi, mutta komissio voi myös jatkaa sitä.

Muodollinen tutkintamenettely päätetään päätöksellä. Komissio voi todeta, että

 • ilmoitettu toimenpide ei ole tukea
 • ilmoitetun toimenpiteen soveltuvuudesta yhteismarkkinoille ei ole enää epäilyjä ja että tuki soveltuu yhteismarkkinoille (myönteinen päätös). Päätökselle voidaan asettaa ehtoja, joiden täytyttyä komissio voi katsoa tuen soveltuvan yhteismarkkinoille, sekä velvoitteita, joiden avulla komissio voi valvoa päätöksen noudattamista (ehdollinen päätös).
 • ilmoitettu tuki ei sovellu yhteismarkkinoille ja että sitä ei saa myöntää (kielteinen päätös).

Jos asianomainen jäsenvaltio ei noudata ehdollisia tai kielteisiä päätöksiä, komissio voi saattaa asian suoraan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Jos komissio ei ole vielä tehnyt lopullista päätöstä, asianomainen jäsenvaltio voi peruuttaa ilmoituksen. Jäsenvaltio voi myös tehdä muutoksia jo ilmoitettuun ja hyväksyttyyn tukeen. Muutoksista on ilmoitettava asetuksen (EY) N:o 794/2004 liitteessä II olevalla lomakkeella eivätkä ne saa vaikuttaa tukitoimenpiteen soveltuvuudesta yhteismarkkinoille tehtyyn arviointiin. Voimassa olevan tukiohjelman alkuperäinen talousarvio saa kasvaa enintään 20 prosenttia.

Komissio voi peruuttaa päätöksen, jos päätös on perustunut virheellisiin tietoihin.

Jos komissiolla on miltä hyvänsä taholta saatuja tietoja oletetusta sääntöjenvastaisesta tuesta, se tutkii tiedot viipymättä. Se voi pyytää tarvittaessa lisää tietoja asianomaiselta jäsenvaltiolta.

Annettuaan asianomaiselle jäsenvaltiolle tilaisuuden esittää huomautuksensa komissio voi tehdä päätöksen, jolla jäsenvaltio velvoitetaan keskeyttämään sääntöjenvastaisen tuen maksaminen (tuen keskeyttämistä koskeva välipäätös).
Vastaavasti menetellen komissio voi tehdä päätöksen, jolla jäsenvaltio velvoitetaan tilapäisesti perimään takaisin sääntöjenvastaiset tuet, kunnes komissio on tehnyt päätöksen tuen soveltuvuudesta yhteismarkkinoille (takaisinperimistä koskeva välipäätös), jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • vakiintuneen käytännön mukaisesti ei ole epäilyjä asianomaisen toimenpiteen tukiluonteesta
 • on tarpeen toimia pikaisesti
 • on olemassa vakava vaara siitä, että kilpailijalle aiheutuu huomattavaa ja korvaamatonta vahinkoa.

Komissio voi antaa jäsenvaltiolle luvan maksaa sääntöjenvastaisen tuen takaisinperimisen yhteydessä asianomaiselle yritykselle pelastamistukea.

Jos jäsenvaltio ei noudata edellä mainittuja välipäätöksiä, komissio voi saattaa asian suoraan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Tällöin komissio voi pyytää tuomioistuinta toteamaan, että välipäätöksen noudattamatta jättäminen merkitsee perustamissopimuksen rikkomista.

Sääntöjenvastaista tukea koskevissa kielteisissä päätöksissä komissio päättää, että asianomaisen jäsenvaltion on toteutettava kaikki tarpeelliset toimenpiteet tuen perimiseksi takaisin tuensaajalta (takaisinperimistä koskeva päätös). Komissio ei saa vaatia tuen takaisinperimistä, jos tämä olisi yhteisön lainsäädännön jonkin yleisen periaatteen vastaista.
Komission toimivaltuuksiin periä tuki takaisin sovelletaan kymmenen vuoden vanhentumisaikaa.

Komission on saatava asianomaiselta jäsenvaltiolta kaikki tarvittavat tiedot tarkistaakseen jäsenvaltion kanssa voimassa olevia tukiohjelmia perustamissopimuksen 108 artiklan 1 kohdan (entisen 88 artiklan 1 kohdan) mukaisesti. Jos komissio katsoo, että voimassa oleva tukiohjelma ei sovellu tai ei enää sovellu yhteismarkkinoille, se antaa suosituksen, jossa se ehdottaa aiheellisia toimenpiteitä asianomaiselle jäsenvaltiolle. Suositus voi koskea

 • tukiohjelman asiasisällön muuttamista
 • menettelytapoja koskevien vaatimusten asettamista
 • tukiohjelman lakkauttamista.

Asianomaiset osapuolet voivat tehdä huomautuksia muodollisen tutkintamenettelyn aloittamista koskevasta komission päätöksestä. Ne voivat myös toimittaa komissiolle tietoja oletetuista sääntöjenvastaisista tuista ja tuen väärinkäytöstä.

Jos komissiolla on vakavia epäilyjä siitä, että vastustamatta jättämistä koskevia päätöksiä, myönteisiä päätöksiä tai ehdollisia päätöksiä ei noudateta, asianomaisen jäsenvaltion on suostuttava komission paikan päällä suoritettaviin tarkastuskäynteihin. Jotta kyseisen päätöksen noudattaminen voitaisiin varmistaa, komission valtuuttamilla virkamiehillä on oikeus

 • päästä asianomaisen yrityksen kaikkiin tiloihin ja kaikille alueille
 • pyytää paikalla annettavia suullisia selvityksiä
 • tutkia kirjanpitoa ja muita liikeasiakirjoja sekä ottaa niistä jäljennöksiä.

Tarkastuskäynnin aikana paikalla voi olla myös sen jäsenvaltion valtuuttamia virkamiehiä, jonka alueella tarkastuskäynti tehdään.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuosittaiset kertomukset myös kaikista niistä voimassa olevista tukiohjelmista, joiden osalta komissio ei ole päätöksellään asettanut erityistä velvollisuutta toimittaa kertomusta. Jäsenvaltioiden on toimitettava vuosittaiset kertomukset komissiolle sähköisesti viimeistään 30. kesäkuuta kunakin vuonna.

Komissiota avustaa neuvoa-antava valtiontukikomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja. Komiteaa on kuultava muun muassa ennen ilmoitusten tai vuosikertomusten muotoa, sisältöä ja muita yksityiskohtia koskevien täytäntöönpanosäännösten antamista.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEYVL
Asetus (EY) N:o 659/1999

16.4.1999

16.11.2000

EYVL L 83, 27.3.1999

MuutossäädöksetVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Asetus (EY) N:o 794/2004

20.5.2004

-

EUVL L 140, 30.4.2004

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

VALTIONTUKIEN KÄSITTELYÄ KOSKEVA MENETTELY

Komission tiedonanto yksinkertaistetusta menettelystä tietyntyyppisten valtiontukien käsittelemiseksi [EUVL C 136, 16.6.2009].
Tässä tiedonannossa perustetun yksinkertaistetun menettelyn tarkoituksena on lisätä yhteisön valtiontukien tarkastuksen ennakoitavuutta ja tehokkuutta valtiontuen toimintasuunnitelmassa vahvistettujen yleisten periaatteiden mukaisesti. Menettelyä sovelletaan yhteismarkkinoille selvästi soveltuviin tukiin, joista on ilmoitettu. Tiedonannossa eritellään ne tukiryhmät, joihin voidaan soveltaa yksinkertaistettua menettelyä, ja edellytetään jäsenvaltioiden ja komission yhteydenpitoa ilmoitusta edeltävässä vaiheessa sekä ilmoituksesta laaditun tiivistelmän julkaisemista komission verkkosivustolla.

Valtiontuen tarkastusmenettelyissä sovellettavista käytännesäännöistä [EUVL C 136, 16.6.2009].
Käytännesääntöjen tarkoituksena on valtiontukien käsittelyn parantaminen. Sääntöjä sovelletaan sellaisiin tukiin, jotka eivät kuulu yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisalaan ja joihin ei sovelleta yksinkertaistettua menettelyä valtiontukien käsittelemiseksi. Käytännesäännöissä edellytetään säännöllisempää yhteydenpitoa ilmoitusta edeltävässä vaiheessa ja parempaa tiedottamista sidosryhmille koko menettelyn ajan.

KANTELUT

Lomake oletettua sääntöjenvastaista valtiontukea koskevien kantelujen tekemiseksi [EUVL C 116, 16.5.2003].
Jokainen henkilö tai yritys voi tehdä kantelun komissiolle. Menettely on maksuton. Kanteluja tutkiessaan komission on kuitenkin noudatettava asetuksessa (EY) N:o 659/1999 säädettyjä menettelysääntöjä ja erityisesti jäsenvaltion puolustautumisoikeutta. Vaihtoehtoisesti tai komissiolle tehtävän kantelun lisäksi kolmannet osapuolet, joiden etuihin sääntöjenvastaisesti myönnetty tuki on vaikuttanut kielteisesti, voivat yleensä panna asian vireille kansallisessa tuomioistuimessa. Tiedonanto sisältää lomakkeen, jota komissio tarvitsee voidakseen tutkia oletettua sääntöjenvastaista tukea koskevan kantelun.

ILMOITUSTEN SÄHKÖINEN TOIMITTAMINEN

Valtiontuki-ilmoitusten sähköistä toimittamista koskevat yksityiskohtaiset järjestelyt ja toimitusosoitteet sekä luottamuksellisten tietojen suojelua koskevat järjestelyt [EUVL C 237, 27.9.2005].
Säännöt on laadittu mahdollistamaan ilmoituslomakkeiden ja lisätietolomakkeiden lähettäminen sähköisessä muodossa. Lähettämistä varten on luotu suojattu järjestelmä, joka käyttää julkisen avaimen menetelmällä (Public Key Infrastructure, PKI) salattua sähköpostia.

SALASSAPITOVELVOLLISUUS

Komission tiedonanto C(2003) 4582, tehty 1. joulukuuta 2003, salassapitovelvollisuudesta valtiontukipäätöksissä [EUVL C 297, 9.12.2003].
Tässä tiedonannossa selvitetään, kuinka komissio aikoo käsitellä valtiontukipäätösten vastaanottajina olevien jäsenvaltioiden pyyntöjä käsitellä osia päätöksistä salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvina eikä julkistaa niitä päätöstä julkaistaessa. Tiedonanto noudattaa yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä. Tuomioistuin katsoo, että sekä yrityssalaisuudet että muut luottamukselliset tiedot kuuluvat salassapitovelvollisuuden piiriin.

VIITE- JA DISKONTTOKORKOJEN VAHVISTAMINEN

Komission tiedonanto viite- ja diskonttokorkojen määrittämisessä sovellettavan menetelmän tarkistamisesta [EUVL C 14, 19.1.2008].
Viite- ja diskonttokorkoja käytetään markkinakorkojen kuvaajina, ja niiden avulla myös tarkistetaan, että valtiontuki on yhteisön sääntöjen mukaista. Viitekorkojen määrittämisessä sovellettavaa menetelmää on tarkistettava, jotta erityisesti uusissa jäsenvaltioissa saadaan käyttöön yhdenmukaiset taloudelliset parametrit. Uudessa menetelmässä laskentaperusteena käytetään pankkien välistä 12 kuukauden antolainauskorkoa (IBOR) siten, että siihen lisättävää marginaalia sovelletaan ottaen huomioon asianomaisen yrityksen luokitus ja tarjotut vakuudet. Uusi menetelmä on käytössä 1. heinäkuuta 2008 alkaen.

SÄÄNTÖJENVASTAINEN VALTIONTUKI

Komission ilmoitus valtiontuen sääntöjenvastaisuuden arvioinnissa sovellettavien sääntöjen määräytymisestä [tiedoksiannettu numerolla K(2002) 458] (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) [EUVL C 119, 22.5.2002].
Avoimuuden ja oikeusvarmuuden vaatimusten mukaisesti komissio ilmoittaa jäsenvaltioille ja kolmansille osapuolille päätöksestään soveltaa samaa sääntöä kaikkiin välineisiin (kuten puitteisiin, suuntaviivoihin tai tiedonantoihin), joissa on määräyksiä komission harkintavallan käytöstä sen arvioidessa valtiontuen soveltuvuutta yhteismarkkinoille.

Komission tiedonanto sääntöjenvastaisesti myönnetyn tuen takaisinperinnässä sovellettavasta korkotasosta [EUVL C 110, 8.5.2003].
Komissio päättää sääntöjenvastaista tukea koskevissa kielteisissä päätöksissä, että asianomaisen jäsenvaltion on toteutettava kaikki tarpeelliset toimenpiteet tuen perimiseksi takaisin tuensaajalta. Takaisin perittävään tukeen lisätään korko, jonka suuruuden komissio vahvistaa. Korkoa maksetaan siitä päivästä alkaen, jolloin sääntöjenvastainen tuki on ollut tuensaajan käytössä, sen takaisinperimispäivään asti.
Kyseinen tiedonanto on oikaistu EUVL:ssä C 150, 27.6.2003.

Asetuksen (EY) N:o 794/2004 V luvussa määritellään korkoprosentin vahvistamismenetelmä sekä koron soveltamismenetelmä.

TIETTYJEN ASIAKIRJOJEN VANHENTUMINEN

Komission tiedonanto tiettyjen valtiontukiasioita koskevien asiakirjojen vanhentumisesta [EUVL C 115, 30.4.2004].
Tietyt asiakirjat ovat vanhentuneet komission asetuksen (EY) N:o 794/2004 antamisen myötä. Tiedonannossa luetellaan kyseiset asiakirjat.

Tämä tiivistelmä on laadittu tiedotustarkoituksessa. Sillä ei ole tarkoitus tulkita tai korvata viiteasiakirjaa, joka on ainoa sitova oikeusperusta.

Viimeisin päivitys 21.09.2009

Katso myös

 • Yhteystiedot valtiontukiin liittyviä yhteydenottoja varten löytyvät kilpailun pääosaston Internet-sivuilta (EN).
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun