RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Regler for anvendelse af artikel 108 i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)

Med det formål at råde over en procedureforordning for anvendelsen af artikel 108 (tidligere artikel 88) i TEUF og for at øge gennemsigtigheden og retssikkerheden i forbindelse med statsstøtteforanstaltninger har Rådet vedtaget denne forordning om gennemførelsen af statsstøtteforanstaltninger.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 (i øjeblikket artikel 108).
[Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Medmindre andet er fastsat i forordninger udstedt i medfør af traktatens artikel 109 (tidligere artikel 89) eller i medfør af andre relevante bestemmelser i traktaten, skal planer om at yde ny støtte anmeldes i tilstrækkelig god tid til Kommissionen af den pågældende medlemsstat, der skal give alle nødvendige oplysninger, så Kommissionen bliver i stand til at vedtage en beslutning. Hvis Kommissionen finder, at de oplysninger, som den pågældende medlemsstat har indsendt er ufuldstændige, kan den anmode om alle nødvendige yderligere oplysninger.

Støtte, som skal anmeldes, må ikke ydes, før Kommissionen har vedtaget eller anses at have vedtaget en beslutning, hvori den godkender en sådan støtte (standstill-klausul). Anmeldelsen skal ske ved hjælp af standardformularen i bilag I, del I, til forordning (EF) nr. 794/2004. Fra den 1. januar 2006 skal anmeldelserne indsendes elektronisk, medmindre Kommissionen og den anmeldende medlemsstat aftaler andet.

Hvis Kommissionen efter en foreløbig undersøgelse konstaterer, at en anmeldt foranstaltning giver anledning til tvivl om, hvorvidt den er forenelig med det fælles marked, beslutter den at indlede proceduren efter traktatens artikel 108, stk. 2 (tidligere artikel 88, stk. 2). I denne beslutning skal Kommissionen sammenfatte de relevante faktiske og retlige spørgsmål og foretage en foreløbig vurdering af den foreslåede foranstaltning og redegøre for de grunde, der giver anledning til at betvivle, at støtten er forenelig med det fælles marked. Den berørte medlemsstat samt de interesserede parter kan fremkomme med bemærkninger inden for en frist på højst en måned, som Kommissionen dog kan forlænge.

Den formelle undersøgelsesprocedure afsluttes med en beslutning. Kommissionen kan konstatere:

 • at den anmeldte foranstaltning ikke udgør støtte
 • at tvivlen om, hvorvidt den anmeldte foranstaltning er forenelig med fællesmarkedet, er fjernet, og at støtten derfor er forenelig med fællesmarkedet (en positiv beslutning). Der kan til beslutningen knyttes betingelser, hvorved støtte anses for at være forenelig med fællesmarkedet, og påbud, hvorved den kan overvåge, om beslutningen overholdes (betinget beslutning)
 • at den anmeldte foranstaltning er uforenelig med fællesmarkedet og således ikke kan gennemføres (negativ beslutning).

Hvis en medlemsstat ikke retter sig efter en betinget eller en negativ beslutning, kan Kommissionen indbringe sagen direkte for Domstolen.

Den pågældende medlemsstat kan tilbagetrække en anmeldelse, før Kommissionen træffer en endelig beslutning. Medlemsstaten kan også foretage ændringer af en allerede anmeldt og godkendt støtteforanstaltning. Disse ændringer, der anmeldes ved hjælp af standardformularen i bilag II til forordning (EF) nr. 794/2004, må ikke kunne påvirke vurderingen af støtteforanstaltningens forenelighed med fællesmarkedet. Ændringen må ikke medføre en stigning i det oprindelige budget for en eksisterende støtteordning på over 20 %.

Kommissionen kan ophæve en beslutning, hvis den har været baseret på urigtige oplysninger.

Er Kommissionen kommet i besiddelse af oplysninger om en eventuel ulovlig støtte - uanset kilden til disse oplysninger - undersøger den straks oplysningerne. Den kan anmode den berørte medlemsstat om at fremlægge oplysninger.

Efter at have givet den pågældende medlemsstat lejlighed til at fremsætte sine bemærkninger, kan Kommissionen vedtage en beslutning, hvori den påbyder medlemsstaten at indstille udbetalingen af enhver ulovlig støtte (påbud om indstilling).
Ved hjælp af samme fremgangsmåde kan Kommissionen påbyde medlemsstaten foreløbig at tilbagesøge enhver ulovligt udbetalt støtte, indtil den har besluttet, om støtten er forenelig med fællesmarkedet (påbud om tilbagesøgning), på betingelse af at

 • der ifølge praksis ikke er nogen tvivl om den pågældende foranstaltnings karakter af støtte
 • der må handles hurtigt
 • der er alvorlig fare for omfattende og uoprettelig skade for en konkurrent.

Kommissionen kan give medlemsstaten tilladelse til at lade tilbagebetalingen af ulovlig støtte ledsage af redningsstøtte til den pågældende virksomhed.

Retter medlemsstaten sig ikke efter et af ovennævnte påbud, kan Kommissionen indbringe sagen direkte for Domstolen, for at denne kan erklære, at den manglende overholdelse udgør en overtrædelse af traktaten.

I negative beslutninger om ulovlig støtte, bestemmer Kommissionen, at den pågældende medlemsstat skal træffe alle nødvendige foranstaltninger til at kræve støtten tilbagebetalt fra støttemodtageren (beslutning om tilbagebetaling). Kommissionen kræver ikke tilbagesøgning af støtten, hvis den derved vil overtræde et generelt princip i EF-retten. Kommissionens beføjelser til at kræve tilbagesøgning af støtte fortabes efter 10 år.

Kommissionen indhenter i henhold til traktatens artikel 108, stk. 1 (tidligere artikel 88, stk. 1) alle nødvendige oplysninger hos den pågældende medlemsstat. Finder Kommissionen, at en støtteordning ikke eller ikke længere er forenelig med fællesmarkedet, retter den en henstilling til den pågældende medlemsstat og foreslår passende foranstaltninger. Henstillingen kan gå ud på at:

 • ændre selve støtteordningen
 • indføre visse proceduremæssige krav eller
 • ophæve støtteordningen.

Alle interesserede parter kan fremsætte bemærkninger, efter at Kommissionen har besluttet at indlede den formelle undersøgelsesprocedure, og underrette Kommissionen om påstået ulovlig støtte og om påstået misbrug af støtte.

Nærer Kommissionen alvorlig tvivl om, hvorvidt beslutningen om ikke at gøre indsigelse, positive beslutninger eller betingede beslutninger overholdes, skal den pågældende medlemsstat tillade, at Kommissionen aflægger kontrolbesøg på stedet. Kommissionens repræsentanter har - med henblik på at undersøge, om den pågældende beslutning overholdes - beføjelse til:

 • at få adgang til den pågældende virksomheds lokaler og grunde
 • at kræve mundtlige forklaringer på stedet
 • at kontrollere bøger og andre forretningspapirer samt selv at tage kopier.

Repræsentanter for myndighederne i den medlemsstat, inden for hvis område kontrolbesøget finder sted, kan være til stede under besøget.

Medlemsstaterne skal indsende årlige rapporter til Kommissionen om alle eksisterende støtteordninger eller om individuel støtte ydet uden for en godkendt støtteordning, for hvilke der ikke gælder nogen særlig indberetningspligt i henhold til en betinget beslutning. Medlemsstaterne skal indsende de årlige rapporter til Kommissionen i elektronisk format senest den 30. juni i det år, der følger efter det år, som rapporterne vedrører.

Kommissionen bistås af et rådgivende udvalg for statsstøtte, der består af medlemsstaternes repræsentanter, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
Udvalget skal bl.a. høres, inden der vedtages gennemførelsesbestemmelser om form, indhold og andre enkeltheder i forbindelse med anmeldelser eller årsberetninger.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelseGennemførelse i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Forordning (EF) nr. 659/1999

16.4.1999

16.11.2000

EFT L 83 af 27.3.1999

Ændringsretsakt(er)IkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i
medlemsstaterne
Den Europæiske Unions Tidende
Forordning (EF) nr. 794/2004

20.5.2004

-

EUT L 140 af 30.4.2004

TILHØRENDE DOKUMENTER

PROCEDURE FOR STATSSTØTTEBEHANDLING

Meddelelse fra Kommissionen om en forenklet procedure for behandling af visse former for statsstøtte [Den Europæiske Unions Tidende C 136 af 16.6.2009].
Den forenklede procedure, der fastlægges ved nærværende meddelelse, har til formål at gøre Fællesskabets statsstøttekontrol mere forudsigelig og effektiv i overensstemmelse med de generelle principper, der er fastlagt i Handlingsplan på statsstøtteområdet. Proceduren anvendes på anmeldt støtte, der er forenelig med Fællesmarkedet. Meddelelsen præciserer de støttekategorier, der følger proceduren, og fastlægger en forpligtelse til etablering af kontakt forud for anmeldelsen mellem medlemsstaten og Kommissionen samt offentliggørelse af et resume af anmeldelsen på Kommissionens hjemmeside.

Kodeks for god praksis ved behandling af statsstøttesager [Den Europæiske Unions Tidende C 136 af 16.6.2009].
Kodeks for god praksis skal forbedre statsstøttebehandlingen. Den anvendes på statsstøtte, der ikke hører under den generelle gruppefritagelsesordning, og som ikke er omfattet af den forenklede procedure for behandling af visse former for statsstøtte. Kodeks for god praksis forudsætter en mere hyppig kontakt forud for anmeldelsen og en bedre information til parterne gennem hele proceduren.

KLAGER

Formular til brug ved indgivelse af klager over påstået ulovlig statsstøtte [Den Europæiske Unions Tidende C 116 af 16.5.2003].
Alle personer eller virksomheder kan indgive en klage til Kommissionen. Proceduren er gratis. Når Kommissionen undersøger klager, er den imidlertid forpligtet til at overholde de procedureregler, der er fastsat i forordning (EF) nr. 659/1999, herunder især medlemsstatens indsigelsesret. I stedet for eller ud over at indgive en klage til Kommissionen kan tredjeparter, hvis interesser er blevet skadet af ulovlig støtte, normalt også indbringe sagen for de nationale domstole. I formularen anføres alle de oplysninger, som Kommissionen skal være i besiddelse af for at kunne følge op på en klage over påstået ulovlig støtte.

ELEKTRONISK FREMSENDELSE

Nærmere bestemmelser for elektronisk indsendelse af anmeldelser om statsstøtte, herunder adresser samt eventuelle bestemmelser, der måtte være nødvendige for beskyttelsen af fortrolige oplysninger [Den Europæiske Unions Tidende C 237 af 27.9.2005].
Der fastsættes nærmere bestemmelser for at muliggøre elektronisk indsendelse af anmeldelsesformularer og supplerende informationsskemaer. Der indføres et sikkert system, navnlig et PKI-krypteret e-mail-system (PKI = Public Key Infrastructure).

TAVSHEDSPLIGT

Kommissionens meddelelse af 1. december 2003 om tavshedspligt i statsstøttebeslutninger [Den Europæiske Unions Tidende C 297 af 9.12.2003].
Denne meddelelse forklarer, hvordan Kommissionen agter at behandle anmodninger fra medlemsstater, til hvem statsstøttebeslutninger er rettet, om at betragte dele af disse beslutninger som værende omfattet af tavshedspligt og således ikke røbe disse, når beslutningen offentliggøres. Meddelelsen er i overensstemmelse med Domstolens retspraksis, ifølge hvilken ikke blot forretningshemmeligheder er omfattet af tavshedspligt, men også andre fortrolige oplysninger.

FASTSÆTTELSE AF REFERENCESATSEN OG KALKULATIONSRENTEN

Meddelelse fra Kommissionen om revision af metoden for fastsættelse af referencesatsen og kalkulationsrenten [Den Europæiske Unions Tidende C 14 af 19.1.2008].
Referencesatsen og kalkulationsrenten anvendes som indikatorer for markedsrenten og til at kontrollere, om de-minimis-regler og gruppefritagelses-forordningerne overholdes. Revisionen af metoden for fastsættelse af referencesatserne begrundes i nødvendigheden af at råde over ensartede finansielle parametre særligt i de nye medlemsstater. Den nye metode baseres på den årlige referencesats på pengemarkedet (IBOR) med et tillæg. Den præmie, der anvendes for at fastsætte referencesatsen for lån, beregnes i forhold til låntagerens kreditværdighed og sikkerhedsstillelse. Den nye metode anvendes fra 1. juli 2008.

ULOVLIG STATSSTØTTE

Kommissionens meddelelse om fastlæggelse af reglerne for vurdering af ulovlig statsstøtte
[meddelt under nummer K(2002) 458] (EØS-relevant tekst) [meddelt under nummer K(2002) 458] (EØS-relevant tekst) [De Europæiske Fællesskabers Tidende C 119 af 22.5.2002].
Af hensyn til gennemsigtigheden og retssikkerheden meddelte Kommissionen medlemsstaterne og andre interesserede parter, at den havde besluttet at anvende samme regel i forbindelse med alle instrumenter, der angiver, hvorledes Kommissionen vurderer, om statsstøtte er forenelig med fællesmarkedet (rammebestemmelser, retningslinjer, meddelelser osv.).

Kommissionens meddelelse om de rentesatser, der skal anvendes ved tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte [Den Europæiske Unions Tidende C 110 af 8.5.2003].
I negative beslutninger om ulovlig støtte bestemmer Kommissionen, at den pågældende medlemsstat skal træffe alle nødvendige foranstaltninger til at kræve støtten tilbagebetalt fra modtageren. Den støtte, der skal tilbagebetales, skal omfatte renter beregnet på grundlag af en passende sats, der fastsættes af Kommissionen. Renterne betales fra det tidspunkt, hvor den ulovlige støtte blev stillet til rådighed for støttemodtageren, og indtil den tilbagebetales.

Denne meddelelse blev berigtiget i Den Europæiske Unions Tidende C 150 af 27.6.2003.

Det skal tilføjes, at kapitel V i forordning (EF) nr. 794/2004 indeholder nærmere bestemmelser om metoden til fastsættelse af rentesatsen og om renteberegningsmetoden.

FORÆLDELSE AF VISSE DOKUMENTER

Kommissionens meddelelse om forældelse af visse statsstøttedokumenter [Den Europæiske Unions Tidende C 115 af 30.4.2004].
Efter Kommissionens vedtagelse af forordning (EF) nr. 794/2004 blev en række tekster forældet. Meddelelsen indeholder en liste over disse dokumenter.

Dette resumé tjener udelukkende til orientering. Det hverken kontrollerer eller erstatter referencedokumentet, som er det eneste bindende retsgrundlag.

Seneste ajourføring: 21.09.2009

Se endvidere

 • For at kontakte Europa-Kommissionen i sager om statsstøtte henvises til Generaldirektoratet for Konkurrences hjemmeside (EN)
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top