RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Podrobná pravidla o použití článku 108 Smlouvy o ES o fungování Evropské unie

Rada přijala toto nařízení o provádění státní podpory s cílem zajistit procesní nařízení o použití článku 108 (dříve článek 88) SFEU a s cílem zvýšit průhlednost a právní jistotu státní podpory.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (nyní článek 108) (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

S výhradou odlišné úpravy v nařízeních vydaných na základě článku 109 (dříve článek 89) Smlouvy nebo jiných příslušných ustanovení této smlouvy musí dotyčný členský stát oznámit Komisi s dostatečným časovým předstihem všechny plány na poskytnutí nové podpory. Členský stát poskytne všechny nezbytné informace, aby Komisi umožnil přijmout rozhodnutí. Považuje-li Komise informace poskytnuté členským státem za neúplné, může požádat o všechny dodatečné informace.

Oznamovaná podpora nesmí být uskutečněna dříve, než Komise přijme – nebo se bude mít za to, že přijala – rozhodnutí schvalující tuto podporu (ustanovení o pozastavení). Musí být oznámena pomocí oznamovacího formuláře, jak je stanoveno v Příloze I, část I nařízení (ES) č. 794/2004. Od 1. ledna 2006 budou oznámení poskytována elektronicky, pokud mezi Komisí a oznamujícím členským státem nebude dohodnuto jinak.

Pokud po předběžném přezkoumání Komise shledá, že existují pochybnosti o slučitelnosti oznámeného opatření se společným trhem, rozhodne o zahájení postupu podle čl. 108, odst. 2 (dříve čl. 88, odst. 2) Smlouvy. Rozhodnutí shrne relevantní faktické a právní otázky, zahrne předběžné hodnocení Komise o navrhovaném opatření a vyloží pochybnosti o jeho slučitelnosti se společným trhem. Dotyčný členský stát a zúčastněné strany mohou předložit připomínky ve lhůtě nepřesahující jeden měsíc, kterou může Komise prodloužit.

Formální vyšetřovací řízení bude ukončeno na základě rozhodnutí. Komise může shledat, že:

 • oznámené opatření není podporou;
 • byly odstraněny pochybnosti o slučitelnosti oznámeného opatření se společným trhem a podpora je slučitelná se společným trhem (kladné rozhodnutí). Komise může připojit ke kladnému rozhodnutí podmínky, za kterých může být podpora považována za slučitelnou, a může stanovit povinnosti pro umožnění kontroly plnění rozhodnutí (podmínečné rozhodnutí);
 • oznámené opatření není slučitelné se společným trhem a nemůže být uskutečněno (záporné rozhodnutí).

Nevyhoví-li členský stát podmíněnému nebo zápornému rozhodnutí, může Komise předložit záležitost přímo Soudnímu dvoru.

Dotyčný členský stát může vzít oznámení zpět před konečným rozhodnutím Komise. Oznámenou a schválenou podporu může také změnit. Změny oznámené pomocí formuláře obsaženého v příloze II nařízení (ES) č. 794/2004 by neměly ovlivnit hodnocení slučitelnosti opatření podpory se společným trhem. Nárůst vyplývající ze změny nesmí přesáhnout 20 % původního rozpočtu existujícího režimu podpory.

Pokud bylo rozhodnutí založeno na nesprávných informacích, může jej Komise zrušit.

Pokud má Komise z jakéhokoli zdroje k dispozici informace týkající se údajné protiprávní podpory, musí je bezodkladně prozkoumat. Může požádat o informace od dotyčného členského státu.

Komise může poté, co poskytla dotyčnému členskému státu příležitost předložit jeho připomínky, přijmout rozhodnutí požadující, aby členský stát pozastavil veškerou protiprávní podporu (příkaz k pozastavení podpory).
Stejně může Komise přijmout rozhodnutí požadující, aby členský stát prozatímně navrátil veškerou protiprávní podporu do doby, než Komise rozhodne o slučitelnosti podpory se společným trhem (příkaz k navrácení podpory) za předpokladu, že jsou splněna následující kritéria:

 • podle ustálené praxe nejsou pochybnosti o tom, že dotyčné opatření má charakter podpory;
 • je nutné ihned jednat, a
 • existuje závažné riziko podstatné a nenapravitelné újmy pro soutěžitele.

Komise může pověřit členský stát, aby spojil navrácení nezákonně vyplacené podpory s vyplacením záchranné podpory dotyčnému podniku.

Nevyhoví-li členský stát některému z výše uvedených příkazů, je Komise oprávněna předložit záležitost Soudnímu dvoru a požádat o prohlášení, že nesplnění příkazů představuje porušení Smlouvy.

Je-li v případech protiprávní podpory přijato záporné rozhodnutí, Komise rozhodne, že dotyčný členský stát učiní všechna nezbytná opatření, aby příjemce podporu navrátil (rozhodnutí o navrácení). Komise nebude vyžadovat navrácení podpory, pokud by to bylo v rozporu s obecnými zásadami práva Společenství. Pravomoci Komise ve věci navrácení podpory podléhají promlčecí lhůtě deseti let.

Komise může získat od dotyčného členského státu všechny nezbytné informace pro přezkoumání existujících režimů podpory podle čl. 108 odst. 1 (dříve čl. 88, odst. 1) Smlouvy. Pokud Komise dospěje k názoru, že existující režim podpory není nebo již není slučitelný se společným trhem, vydá doporučení navrhující dotyčnému členskému státu vhodná opatření. Doporučení může navrhovat zejména:

 • podstatnou změnu režimu podpory;
 • zavedení procesních požadavků, nebo
 • zrušení dotyčného režimu podpory.

Každá zúčastněná strana může předložit připomínky po rozhodnutí Komise zahájit formální vyšetřovací řízení a může informovat Komisi o každé údajné protiprávní podpoře a o každém údajném zneužití podpory.

Má-li Komise vážné pochybnosti o plnění rozhodnutí nevznést námitky, kladných rozhodnutí nebo podmínečných rozhodnutí, dotyčný členský stát umožní Komisi provést kontrolu na místě. Úředníci zmocnění Komisí prověřit plnění dotyčného rozhodnutí jsou oprávněni k následujícímu:

 • vstupovat do budov a na pozemky dotyčných podniků;
 • požadovat na místě ústní vysvětlení;
 • zkoumat účetní knihy a jiné obchodní záznamy a pořizovat jejich kopie.

Úředníci, kteří jsou zmocněni členským státem, na jehož území se má konat kontrola, mohou být kontrole přítomni.

Členské státy musí Komisi předkládat výroční zprávy o všech existujících režimech podpory, které nepodléhají žádné zvláštní oznamovací povinnosti na základě rozhodnutí Komise. Členské státy musí výroční zprávy předávat Komisi elektronicky nejpozději do 30. června daného roku.

Komisi bude pomáhat Poradní výbor pro státní podpory, který se skládá ze zástupců členských států a kterému předsedá zástupce Komise. Výbor musí být mimo jiné konzultován před tím, než Komise přijme prováděcí ustanovení v souvislosti s formou, obsahem a dalšími podrobnostmi oznámení nebo výročních zpráv.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (ES) č. 659/1999

16. 4. 1999

16. 11. 2000

Úř. věst. L 83 ze dne 27. 3. 1999

Pozměňovací akt(y)Vstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (ES) č. 794/2004

20. 5. 2004

Úř. věst. L 140 ze dne 30. 4. 2004

SOUVISEJÍCÍ AKTY

POSTUP PRO ZPRACOVÁNÍ STÁTNÍ PODPORY

Oznámení Komise o zjednodušeném postupu posuzování některých druhů Státní podpory (Úř. věst. C 136 ze dne 16.6.2009).
Cílem zjednodušeného postupu zavedeného tímto oznámením je předvídatelnější a účinnější kontrola státní podpory ze strany Komise podle obecných zásad stanovených v Akčním plánu pro státní podpory. Tento postup se vztahuje na podporu, která je jasně slučitelná a která byla předmětem oznámení. Toto oznámení specifikuje kategorie podpor, které by mohly využít toto zpracování, a stanovuje požadavky pro kontakty mezi členskými státy a Komisí před oznámením a také zveřejnění shrnutí oznámení na internetové stránce Komise.

Kodex osvědčených postupů pro provádění řízení ve věcech kontroly státní podpory (Úř. věst. C 136 ze dne 16.6.2009).
Účelem Kodexu osvědčených postupů je zlepšit zpracovávání státních podpor. Vztahuje se na podpory, které nespadají do oblasti působnosti obecného nařízení o blokových výjimkách a které nejsou ovlivněny zjednodušeným zpracováním státních podpor. Kodex osvědčených postupů zajišťuje pravidelnější kontakt před oznámením a lepší informovanost zainteresovaných stran v průběhu celého procesu.

STÍŽNOSTI

Form for the submission of complaints concerning alleged unlawful State aid (Official Journal C 116 of 16.5.2003) (Formulář pro předkládání stížností ohledně údajné protiprávní státní podpory).
Stížnost může Komisi předložit jakákoli osoba nebo společnost. Postup není nijak vymezen. Nicméně při vyšetřování stížností má Komise povinnost respektovat pravidla postupu práce stanovené v nařízení (ES) č. 659/1999 a zejména právo členského státu na obhajobu. Mimoto jako alternativa nebo stejně jako předložení stížnosti Komisi je obvykle možné, aby třetí strany, jejichž zájmy byly nepříznivě dotčeny udělením protiprávní podpory, předložily záležitost vnitrostátním soudům. Sdělení stanovuje formulář, který Komise potřebuje, aby mohla sledovat stížnost týkající se údajné protiprávní podpory.

ELEKTRONICKÉ PŘEDÁNÍ

Podrobná úprava přenosu elektronicky učiněných oznámení o státních podporách včetně adres a úpravy na ochranu důvěrných informací (Úř. věst. C 237 ze dne 27.9.2005).
Byla provedena úprava přenosu elektronických formulářů určených pro oznámení a doplňkové informační výkazy. Byl zaveden bezpečnostní systém, který obsahuje zejména šifrovaný systém elektronické pošty PKI (Public Key Infrastructure).

PROFESNÍ TAJEMSTVÍ

Commission communication C(2003) 4582 of 1 December 2003 on professional secrecy in State aid decisions (Official Journal C 297 of 9.12.2003) (Sdělení Komise ze dne 1. prosince 2003 o profesním tajemství v rozhodnutích o státních podporách).
Toto sdělení stanoví, jak Komise hodlá řešit žádosti členských států jakožto adresátů rozhodnutí o státních podporách při posuzování částí těchto rozhodnutí, na něž se vztahuje povinnost profesního tajemství, což znamená, že nesmí být při zveřejnění rozhodnutí sdělovány. Sdělení je v souladu s judikaturou Soudního dvora, která bere v úvahu, že profesní tajemství se týká jak obchodních tajemství, tak i jiných důvěrných informací.

STANOVENÍ REFERENČNÍCH A DISKONTNÍCH SAZEB

Sdělení Komise o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (Úř. věst. C 14 ze dne 19.1.2008).
Referenční a diskontní sazby se používají jako náhrada tržní úrokové sazby a umožňují kontrolu souladu státní podpory s předpisy Společenství. Revize metody pro výpočet referenčních a diskontních sazeb je dána potřebou jednotných finančních parametrů, zejména v nových členských státech. Základem této nové metody je jednoletá sazba IBOR (mezibankovní nabídková úroková sazba na peněžním trhu) zvýšená o marže, které budou uplatněny na základě ratingu daného podniku a nabízeného zajištění. Tato nová metoda začne platit 1. července 2008.

PROTIPRÁVNÍ STÁTNÍ PODPORA

Commission notice on the determination of the applicable rules for the assessment of unlawful State aid (notified under document number C(2002) 458) (Text with EEA relevance) (Official Journal C 119 of 22.5.2002) (Sdělení Komise o zjišťování pravidel platných pro posuzování protiprávních státních podpor (sdělené pod číslem dokumentu C(2002) 458) (Text z významem pro EHP).
Kvůli průhlednosti a právní jistotě informuje Komise členské státy a třetí strany, že se rozhodla uplatňovat stejné pravidlo s ohledem na všechny nástroje uvádějící, jak Komise bude projevovat vlastní uvážení, aby mohla posuzovat slučitelnost státní podpory se společným trhem (rámce, pokyny, sdělení atd.).

Commission communication on the interest rates to be applied when aid granted unlawfully is being recovered (Official Journal C 110 of 8.5.2003) (Sdělení komise o úrokových sazbách platných při navrácení protiprávní státní podpory).
Je-li v případech protiprávní podpory přijato záporné rozhodnutí, Komise rozhodne, že dotyčný členský stát učiní všechna nezbytná opatření, aby příjemce podporu navrátil. Podpora, která má být vrácena, musí zahrnovat úrok příslušné výše stanovené Komisí. Úrok je splatný od data, kdy byla protiprávní podpora k dispozici příjemci, až do data jejího navrácení.

Sdělení bylo pozměněno v Úř. věst. C 150 ze dne 27. června 2003.

Je nutné dodat, že kapitola V nařízení (ES) č. 794/2004 předepisuje metodu stanovení úrokové sazby a metodu uplatňování úroku.

ZASTARÁNÍ URČITÝCH DOKUMENTŮ

Commission communication concerning the obsolescence of certain State aid policy documents (Official Journal No C 115 of 30.4.2004) (Sdělení Komise o zastarávání určitých dokladů souvisejících s politikou státních podpor).
Potom, co Komise přijala nařízení Komise (ES) č. 794/2004, se některé texty staly překonanými; jsou uvedeny ve sdělení.

Tento přehled se vydává pro informaci. Jeho cílem není interpretovat nebo nahradit referenční dokument, který i nadále představuje jediný právně závazný základ.

Poslední aktualizace: 21.09.2009

Viz také

 • Více informací o tom, jak kontaktovat Evropskou komisi ohledně státní podpory, lze najít na internetových stránkách GŘ pro hospodářskou soutěž (EN).
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky