RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Použití článků 107 a 108 SFEU na určité kategorie horizontální státní podpory

Komise je zmocněna přijmout nařízení stanovující slučitelnost určitých opatření podpory se společným trhem. Tato opatření podpory jsou osvobozena od oznamovací povinnosti v čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 994/98 ze dne 7. května 1998 o použití článků 87 (dříve čl. 92) a 88 (dříve čl. 93) Smlouvy o založení Evropského společenství na určité kategorie horizontální státní podpory

PŘEHLED

Prostřednictvím nařízení Komise může prohlásit, že určité kategorie podpory jsou slučitelné se společným trhem a nepodléhají oznamovací povinnosti uvedené v článku 108 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) (dříve čl. 88 odst. 3 Smlouvy o založení Evropského společenství (SES)). Mezi tyto kategorie patří:

 • podpora ve prospěch malých a středních podniků, výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí, zaměstnanosti a vzdělávání;
 • podpora, jež odpovídá mapě poskytování regionální podpory schválené Komisí pro každou zemi Evropské unie (EU).

Nařízení musí stanovit pro každou kategorii podpory:

 • účel podpory;
 • kategorie příjemců;
 • prahy vyjádřené buď jako výše podpory v poměru k souhrnu nákladů, které je možné zahrnout, nebo v podobě maximální výše podpory;
 • podmínky pro kumulaci podpor;
 • podmínky kontroly.

Nařízení také mohou:

 • stanovit prahy nebo jiné podmínky pro oznamování udělení jednotlivé podpory;
 • vyjímat určitá odvětví vzhledem ke slučitelnosti podpory vyňaté podle těchto nařízení.

Komise může nařízením stanovit, že určité podpory nesplňují všechna kritéria čl. 107 odst. 1 SFEU (dříve čl. 87 odst. 1 SES) s ohledem na rozvoj a fungování společného trhu a že jsou tedy vyňaté z oznamovací povinnosti stanovené v čl. 108 odst. 3 SFEU, pokud podpora poskytnutá stejnému podniku za dané časové období nepřekročí určitou pevně stanovenou částku.

Při přijímání takových nařízení Komise uloží zemím EU prováděcí pravidla pro zajištění transparentnosti a kontroly podpory vyňaté z oznamovací povinnosti. Pravidla budou obsahovat následující požadavky:

 • země EU musí předložit Komisi souhrny informací o režimech podpory nebo jednotlivých podporách, na které se nevztahuje oznamovací povinnost, a to jakmile se začnou provádět;
 • země EU musí zaznamenávat a shromažďovat veškeré informace týkající se uplatnění blokových výjimek;
 • země EU musí Komisi předložit nejméně jednou za rok zprávu o uplatňování skupinových výjimek.

Nařízení budou platit po určité období. Je možné je zrušit nebo změnit tam, kde se okolnosti změnily s ohledem na některý důležitý prvek, který představoval důvody pro jejich přijetí, nebo tam, kde to pokračující vývoj nebo fungování společného trhu vyžadují.

Pokud Komise hodlá přijmout nařízení, musí zveřejnit jeho návrh, aby umožnila všem zúčastněným osobám a organizacím předložit své připomínky v přiměřené lhůtě.

Před zveřejněním jakýchkoli návrhů nařízení a před přijetím jakéhokoli nařízení Komise konzultuje Poradní výbor pro státní podpory, který se skládá ze zástupců zemí EU a předsedá mu zástupce Komise.

Komise jednou za pět let předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění nařízení (ES) č. 994/98.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (ES) č. 994/98

15. 5. 1998

Úř. věst. L 142 ze dne 14. 5. 1998

SOUVISEJÍCÍ AKT

Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) (Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 214 ze dne 9.8.2008)

Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis (Úř. věst. L 379 ze dne 28.12.2006)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 21. prosince 2006 o provádění nařízení Rady (ES) č. 994/98 ze dne 7. května 1998 o použití článků 87 (bývalý čl. 92) a 88 (bývalý čl. 93) Smlouvy o ES na určité kategorie horizontální státní podpory podle článku 5 tohoto nařízení (KOM(2006) 831 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku)
Zpráva o provádění nařízení o blokových výjimkách pro státní podporu je většinou pozitivní.
Komise přijala několik nařízení o blokových výjimkách podle nařízení (ES) č. 994/98, zejména vzhledem k podpoře de minimis a podpoře pro MSP, zaměstnanost a vzdělávání.
Zpráva ukazuje, že to, do jaké míry se používají nařízení o výjimkách, se významně liší v závislosti na požadovaném cíli (např. vysoká míra využití státní podpory malým a středním podnikům, ale relativně nízká míra využití pro podporu zaměstnanosti) a v závislosti na dané zemi EU (většinu opatření provádí Itálie, Spojené království, Německo a Španělsko).
A kvůli právní jistotě země EU nadále oznamují opatření podpory, jež by bylo možno provést v rámci nařízení o blokových výjimkách.
Na základě svých zkušeností a pokynů uvedených v akčním plánu státních podpor Komise brzy navrhne obecné nařízení o blokových výjimkách pro seskupení všech stávajících nařízení. V této fázi budou zahrnuty některé druhy podpor na ochranu životního prostředí.

Poslední aktualizace: 18.10.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky