RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 22 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Pomoc de minimis dotycząca usług wykonywanych w ogólnym interesie gospodarczym

Rozporządzenie to uzupełnia ogólne reguły dotyczące pomocy państwa na zasadach de minimis i ustanawia wyższy pułap pomocy dla przedsiębiorstw wykonujących usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym.

AKT

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym.

STRESZCZENIE

Artykuł 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) określa, które środki stanowią pomoc państwa. Artykuł 108 ust. 3 TFUE nakłada, w ramach ogólnej zasady, obowiązek informowania Komisji Europejskiej o przyznanej pomocy państwa, tak aby Komisja mogła sprawdzić, czy pomoc ta jest zgodna z rynkiem wewnętrznym. Artykuł 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 994/98 pozwala Komisji na ustalenie w drodze rozporządzenia zasady de minimis, zgodnie z którą mniejsze kwoty pomocy nie są uznawane za pomoc państwa, ponieważ nie mają wpływu na konkurencję i/lub handel między państwami UE, a tym samym nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia przewidzianemu przez art. 108 ust. 3 TFUE.

Rozporządzenie to uzupełnia ogólne rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006) i dotyczy pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym. Pomoc taka nie musi być zgłaszana, jeżeli całkowita wartość pomocy de minimis przyznanej przedsiębiorstwu wykonującemu usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym nie przekracza 500 000 euro w okresie trzech lat podatkowych oraz spełnione zostają warunki łączenia pomocy. Pułap ustanowiony w ogólnym rozporządzeniu w sprawie pomocy de minimis wynosi natomiast 200 000 euro.

Monitorowanie

W przypadku gdy państwo członkowskie ma zamiar przyznać przedsiębiorstwu pomoc de minimis na podstawie niniejszego rozporządzenia, musi powiadomić pisemnie to przedsiębiorstwo o:

  • kwocie proponowanej pomocy,
  • usłudze świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym,
  • charakterze de minimis przyznawanej pomocy.

Przed przyznaniem pomocy państwo członkowskie musi także uzyskać od danego przedsiębiorstwa oświadczenie, w formie pisemnej lub elektronicznej, na temat wszelkiej innej pomocy de minimis przyznanej na podstawie niniejszego rozporządzenia lub innych rozporządzeń dotyczących pomocy de minimis w czasie dwóch poprzednich lat podatkowych oraz bieżącego roku podatkowego. Państwo członkowskie musi upewnić się, że nowa kwota nie podniesie łącznej kwoty pomocy de minimis przyznanej danemu przedsiębiorstwu do poziomu przekraczającego pułap 500 000 euro.

Państwa UE mają także możliwość ustanowienia centralnego rejestru zawierającego informacje o wszystkich przypadkach pomocy de minimis przyznanej na ich terytorium.

ODNIESIENIA

AktWejście w życie - Data wygaśnięciaTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Rozporządzenie (WE) nr 360/2012

29.4.2012 – 31.12.2018

Dz.U L 114 z 26.4.2012

Ostatnia aktualizacja: 14.01.2013
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony