RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 22 talen
Nieuwe beschikbare talen:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


De-minimissteun voor diensten van algemeen economisch belang

Deze verordening is een aanvulling op de algemene de-minimisregel voor overheidssteun en voorziet in een hoger maximum voor ondernemingen die diensten van algemeen economisch belang verlenen.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 360/2012 van de Commissie van 25 april 2012 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun verleend aan diensten van algemeen economisch belang verrichtende ondernemingen.

SAMENVATTING

Artikel 107, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) bepaalt welke maatregelen als overheidssteun worden gezien. Op grond van artikel 108, lid 3, VWEU moet overheidssteun in de regel aangemeld worden bij de Europese Commissie, zodat deze kan beoordelen of de steun verenigbaar is met de interne markt. Krachtens artikel 2 van Verordening (EG) nr. 994/98 van de Raad mag de Commissie in een verordening eende-minimisregel vaststellen volgens welke kleine steunbedragen niet als overheidssteun worden beschouwd, omdat zij geen gevolgen hebben voor de mededinging en/of de handel tussen de EU-landen. Zij hoeven dan ook niet te worden aangemeld op grond van artikel 108, lid 3, VWEU.

Deze verordening is een aanvulling op de algemene de-minimisverordening (Verordening (EU) nr. 1998/2006 van de Commissie) en geldt voor steun die wordt verleend aan ondernemingen die een dienst van algemeen economisch belang verlenen. Dergelijke steun hoeft niet te worden aangemeld indien het totaalbedrag van de de-minimissteun aan een onderneming die diensten van algemeen economisch belang verleent niet meer bedraagt dan 500 000 euro over een periode van drie belastingjaren en indien de cumuleringsvoorwaarden worden nageleefd. Het in de algemene de-minimisverordening vastgestelde maximum bedraagt echter slechts 200 000 euro.

Monitoring

Indien een EU-land voornemens is uit hoofde van deze verordening de-minimissteun te verlenen, moet het de betrokken onderneming schriftelijk in kennis stellen van:

  • het voorgestelde steunbedrag;
  • de dienst van algemeen economisch belang waarvoor de steun wordt toegekend;
  • het de-minimiskarakter van de steun.

Alvorens de steun toe te kennen, dient het EU-land een schriftelijke of elektronische verklaring van de betrokken onderneming te bekomen over enige andere de-minimissteun die zij in de twee voorgaande belastingjaren en het lopende belastingjaar heeft ontvangen uit hoofde van deze verordening of andere de-minimisverordeningen. Het EU-land moet nagaan of het nieuwe bedrag het totaal van de aan de onderneming verleende de-minimissteun niet tot boven het maximum van 500 000 euro brengt.

Bij wijze van alternatief kunnen de EU-landen een centraal register oprichten voor alle op hun grondgebied verleende de-minimissteun.

REFERENTIES

BesluitInwerkingtreding - VervaldatumUiterste datum voor omzetting in de lidstatenPublicatieblad
Verordening (EU) nr. 360/2012

29.4.2012 - 31.12.2018

-

L 114 van 26.4.2012

Laatste wijziging: 14.01.2013
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven