RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 22 sprog
Nye sprog:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


De minimis-støtte ved tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse

Denne forordning supplerer de generelle regler for de minimis-statsstøtte og muliggør et højere loft for virksomheder, der leverer tjenesteydelser af generel økonomisk interesse.

RETSAKT

Kommissionens forordning (EU) nr. 360/2012 af 25. april 2012 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte ydet til virksomheder, der udfører tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse.

RESUMÉ

Artikel 107(1) i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) fastlægger, hvilke foranstaltninger der betragtes som statsstøtte. Artikel 108(3) TEUF indeholder et generelt princip om, at statsstøtte skal anmeldes til Europa-Kommissionen, der vurderer, om støtten er i modstrid med bestemmelserne for EU's indre marked. Artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 994/98 giver Kommissionen mulighed for i en forordning at vedtage en de minimis-regel, ifølge hvilken mindre støttebeløb ikke betragtes som statsstøtte, da de ikke har effekt på konkurrencen og/eller samhandlen mellem EU-landene, og beløbene derfor heller ikke er omfattet af anmeldelsespligten ifølge artikel 108(3) i TEUF.

Denne forordning supplerer den generelle de minimis-forordning (Kommissions forordning (EU) nr. 1998/2006) og gælder for støtte tildelt til virksomheder, der leverer tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse. En sådan støtte er ikke omfattet af anmeldelsespligt, når det samlede beløb i de minimis-støtte, der tildeles en virksomhed, der leverer tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, ikke overstiger 500 000 EUR over en periode på tre regnskabsår, og betingelser vedrørende kumulation overholdes. Loftet fastsat i den generelle de minimis-forordning er i modsætning hertil på 200 000 EUR.

Overvågning

Hvis et EU-land ønsker at tildele de minimis-støtte ifølge bestemmelserne i denne forordning, skal den pågældende virksomhed modtage skriftlig meddelelse om:

  • det foreslåede støttebeløb
  • den tjeneste af almindelig økonomisk interesse, der ydes støtte til
  • støttens karakter af de minimis-støtte.

Før tildeling af støtten skal EU-landet indhente en erklæring fra virksomheden, skriftligt eller i elektronisk form, om eventuel anden de minimis-støtte, der er modtaget ifølge reglerne i denne forordning eller andre de minimis-forordninger i de forudgående to regnskabsår samt det indeværende regnskabsår. EU-landet skal kontrollere, at den nye støttetildeling ikke bringer det samlede beløb af tildelt de minimis-støtte til virksomheden op over loftet på 500 000 EUR.

Alternativt har EU-landene mulighed for at etablere et centralt register for al de minimis-støtte, der tildeles inden for deres område.

REFERENCER

DokumentIkrafttrædelsesdato - UdløbsdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Forordning (EU) nr. 360/2012

29.4.2012 - 31.12.2018

-

EUT L 114 af 26.4.12

Seneste ajourføring: 14.01.2013
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top