RSS
Азбучен показалец
Тази страница е достъпна на 22 езика
Налични нови езици:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Минимална помощ (de minimis) за услуги от общ икономически интерес

Настоящият регламент допълва общото правило за минимална държавна помощ (de minimis) и предвижда по-висок таван за предприятията, предоставящи услуги от общ икономически интерес.

АКТ

Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията от 25 април 2012 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ (de minimis) за предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес

ОБОБЩЕНИЕ

Член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) определя кои мерки представляват държавна помощ. Член 108, параграф 3 от ДФЕС изисква, като основен принцип, Европейската комисия да бъде уведомявана за държавна помощ, така че да може да прецени дали помощта е съвместима с вътрешния пазар. Член 2 от Регламент (ЕО) № 994/98 на Съвета позволява Комисията да приема в регламент правило de minimis, съгласно което се счита, че помощи с малък размер не са държавна помощ, тъй като не влияят върху конкуренцията и/или търговията между държавите членки. Следователно те също се освобождават и от изискването за нотифициране съгласно член 108, параграф 3 от ДФЕС.

Настоящият регламент допълва основния регламент de minimis (Регламент (EС) № 1998/2006 на Комисията) и се прилага за помощта, отпускана на предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес. Такава помощ се освобождава от изискването за нотифициране, ако общият размер на минималната помощ (de minimis), отпусната на предприятие, предоставящо услуги от общ икономически характер, не надвишава 500 000 EUR за период от три данъчни години и са спазени условията за натрупване. За сравнение установеният таван в общия регламент de minimis е само 200 000 EUR.

Мониторинг

Ако държава членка възнамерява да предостави минимална помощ (de minimis) съгласно настоящия регламент, тя задължително уведомява писмено заинтересованото предприятие относно:

  • предлагания размер на помощта;
  • услугата от общ икономически интерес, за която се отпуска помощта;
  • минималният (de minimis) характер на помощта.

Преди да предостави помощта, съответната държава членка трябва да получи от въпросното предприятие писмено или в електронна форма декларация за друга минимална помощ (de minimis), получена съгласно настоящия регламент или съгласно други регламенти за минимална помощ (de minimis) през двете предходни данъчни години и през текущата данъчна година. Държавата членка трябва да провери дали новият размер няма да надвиши общия размер на минималната помощ (de minimis), отпусната на предприятието и да надхвърли тавана от 500 000 EUR.

Като алтернативен вариант държавите членки могат да създадат централен регистър на всички минимални помощи (de minimis), отпуснати на тяхната територия.

ПРЕПРАТКИ

АктВлизане в сила – дата на изтичанеКраен срок за транспониране в държавите членкиОфициален вестник
Регламент (ЕС) № 360/2012

29.4.2012 г. — 31.12.2018 г.

ОВ L 114 от 26.4.2012 г.

Последна актуализация: 14.01.2013
Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата