RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 9 talen

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Tsjechische Republiek

Archief

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie [COM(97) 2009 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]
Verslag van de Commissie [COM(98) 708 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]
Verslag van de Commissie [COM(1999) 503 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]
Verslag van de Commissie [COM(2000) 703 def. - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]
Verslag van de Commissie [COM(2001) 700 def. - SEC(2001) 1746 - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]
Verslag van de Commissie [COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1402 - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad]
Verslag van de Commissie [COM(2003) 675 def. - SEC(2002) 1200 - Niet in het Publicatieblad verschenen]
Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In het advies van juli 1997 stelde de Commissie dat de Tsjechische Republiek bij de aanpassing van de wetgeving inzake overeenkomsten tussen ondernemingen vooruitgang had geboekt. Ook werd hierin vastgesteld dat het Bureau voor de bescherming van de economische mededinging bij de toepassing van de regelgeving aanzienlijke inspanningen had geleverd. Inzake overheidssteun was er, met name wat betreft de transparantie van de steunverlening, belangrijke vooruitgang geboekt.
In het verslag van november 1998 werd echter vastgesteld dat op het gebied van overeenkomsten tussen ondernemingen of overheidssteun geen wezenlijke vooruitgang was geboekt.
In het verslag van oktober 1999 werd benadrukt dat inzake controle op de overheidssteun onvoldoende vooruitgang was geboekt. De wetgeving op het gebied van overeenkomsten tussen ondernemingen daarentegen was grotendeels in overeenstemming met het communautair acquis.
In haar verslag van november 2000 stelde de Commissie vast dat de aanpassing van de Tsjechische wetgeving aan het acquis goed was gevorderd. Op het gebied van de antitrustwetgeving was weliswaar slechts beperkte vooruitgang geboekt, maar de aanpassing van de wetgeving inzake overheidssteun was dankzij de inwerkingtreding van een nieuwe wet in een stroomversnelling geraakt.
In het verslag van november 2001 werd de aandacht gevestigd op de inwerkingtreding van een nieuwe antitrustwet in juli en werd onderstreept dat er op het gebied van overheidssteun constant vooruitgang werd geboekt. Tsjechië had de meeste in het verslag van 2000 vermelde lacunes aangevuld en de wetgeving was nu grotendeels in overeenstemming met het acquis.
In het verslag van oktober 2002 oordeelt de Commissie dat Tsjechië op dit gebied nog vooruitgang heeft geboekt. Het land moet zich evenwel toeleggen op krachtiger uitvoeringsbepalingen op het gebied van overheidssteun.
In het verslag van november 2003 wordt geconstateerd dat de verbintenissen op het gebied van antitrustmaatregelen en overheidssteun worden nageleefd, maar er wordt op gewezen dat de tot dusver geleverde inspanningen moeten worden voortgezet met het oog op een doeltreffende uitvoering ervan.
Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het mededingingsbeleid van de Europese Gemeenschap is gebaseerd op artikel 3, onder g), van het EG-Verdrag, waarin is bepaald dat de Gemeenschap moet beschikken over "een regime waardoor wordt verzekerd dat de mededinging binnen de interne markt niet wordt vervalst". De belangrijkste regels hebben betrekking op mededingingsregelingen en overheidssteun.

De Europaovereenkomst met Tsjechië, die op 1 februari 1995 in werking is getreden, voorziet in mededingingsregels die van toepassing zijn op de handelsbetrekkingen tussen de Europese Gemeenschap en Tsjechië en gebaseerd zijn op de artikelen 81, 82 en 87 (ex artikelen 85, 86 en 92) van het EG-Verdrag (overeenkomsten tussen ondernemingen, misbruik van een machtspositie en overheidssteun); de overeenkomst voorziet ook in toepassingsbepalingen die binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst zullen worden vastgesteld.

Voorts is in de Europaovereenkomst bepaald dat Tsjechië zijn mededingingswetgeving aan de wetgeving van de Gemeenschap moet aanpassen.

Het Witboek maakt melding van de geleidelijke toepassing van bovengenoemde bepalingen, van de bepalingen van de Verordening betreffende de controle op concentraties (4064/89) en van de artikelen 31 (ex artikel 37) en 86 (ex artikel 90) (monopolies en bijzondere rechten) van het EG-Verdrag.

EVALUATIE

De geldende wetgeving inzake mededingingsregelingen is grotendeels verenigbaar met het communautair acquis. Dankzij de inwerkingtreding van een nieuwe wet inzake overheidssteun in 2000 en een nieuwe antitrustwet in juli 2001 werden de nog bestaande lacunes aangevuld..

Het Bureau voor de bescherming van de economische mededinging beschikt over voldoende degelijk opgeleid personeel zodat de balans bij de toepassing van de antitrustwetgeving positief is. Dit resultaat kan echter nog worden verbeterd door een strenger sanctiebeleid.

Tsjechië heeft zich inzake overheidssteun aangepast aan het aquis. De banksector en de ijzer- en staalindustrie vergen evenwel nog extra inspanningen. Ondanks de overgangsregeling inzake herstructurering van de staalindustrie die voor Tsjechië tot december 2006 geldt, moet het ervoor zorgen dat geen steun wordt toegekend die onverenigbaar is met het protocol voor de staalsector.

De onderhandelingen over dit hoofdstuk zijn nog aan de gang. Om de voorbereidingen op de toetreding tot een goed einde te brengen moet Tsjechië zijn inspanningen nu toespitsen op de overheidssteun door een doeltreffender controle en toezicht te verzekeren.

Deze samenvatting heeft een louter informatief karakter en is niet bedoeld als interpretatie of ter vervanging van het referentiedocument.

Laatste wijziging: 03.03.2004
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven