RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων

Ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός δημιουργεί πλεονεκτήματα για τους καταναλωτές, όπως χαμηλές τιμές, προϊόντα ποιότητας, μεγάλη επιλογή αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και καινοτομία. Χάρη στον έλεγχο που ασκεί στις πράξεις «οριζόντιων συγκεντρώσεων» η Επιτροπή αποτρέπει την πραγματοποίηση πράξεων που θα στερούσαν τους πελάτες από τα πλεονεκτήματα αυτά αυξάνοντας αισθητά την ισχύ ορισμένων επιχειρήσεων να επηρεάζουν τους παράγοντες ανταγωνισμού στην αγορά στην οποία αναπτύσσονται.

ΠΡΑΞΗ

Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων [Επίσημη Εφημερίδα C 031 05.02.2004].

ΣΥΝΟΨΗ

Η παρούσα ανακοίνωση στοχεύει να δώσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή αξιολογεί τις «οριζόντιες συγκεντρώσεις» στις οποίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις είναι υφιστάμενοι ή δυνητικοί ανταγωνιστές στην ίδια σχετική αγορά.

Η αξιολόγηση των πράξεων συγκέντρωσης από την Επιτροπή περιλαμβάνει συνήθως τις ακόλουθες πτυχές:

ορισμό των σχετικών αγορών προϊόντων και των σχετικών γεωγραφικών αγορών·

αξιολόγηση της πράξης από πλευράς ανταγωνισμού.

Για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς, η Επιτροπή βασίζεται στην ανακοίνωσή της του 1997 (castellanodeutschenglishfrançais). Όσον αφορά την αξιολόγηση της πράξης με βάση τον ανταγωνισμό, η παρούσα ανακοίνωση δεν αμφισβητεί παρά τις συγχωνεύσεις και αγορές που αυξάνουν την ισχύ των επιχειρήσεων στην εξεταζόμενη αγορά κατά τρόπο που δύναται να έχει αρνητικές επιπτώσεις για τους καταναλωτές (υψηλότερες τιμές, χαμηλότερη ποιότητα των προϊόντων, μειωμένη επιλογή). Αυτό θα μπορούσε να ισχύει, για παράδειγμα, εάν η συγκέντρωση απομακρύνει έναν ανταγωνιστή από την αγορά ή καθιστά πιθανότερο έναν συντονισμό μεταξύ των επιχειρήσεων που είναι ήδη παρούσες.

Αντίθετα, πρέπει να αποκλειστεί η παρέμβαση της Επιτροπής εάν η συγχώνευση δεν προκαλεί στην αγορά επίπεδα συγκέντρωσης που υπερβαίνουν ορισμένα όρια τα οποία καθορίζονται με ποσοστό μεριδίων της αγοράς ή μέσω του δείκτη Herfindahl-Hirschmann (ΗHΙ). Ο δείκτης HHΙ, που υπολογίζεται βάσει των μεριδίων αγοράς κάθε μιας από τις παρούσες στην αγορά επιχειρήσεις, δίνει ένα αναλογικά σημαντικότερο βάρος στα μερίδια αγοράς των μεγάλων επιχειρήσεων. Το απόλυτο επίπεδο του δείκτη ΗΗΙ μπορεί να δώσει μία πρώτη ένδειξη των ανταγωνιστικών πιέσεων που θα ασκηθούν στην αγορά μετά την πράξη συγκέντρωσης, αλλά είναι κυρίως η διακύμανση του δείκτη ΗΗΙ η οποία θα απορρεύσει άμεσα από την πράξη, που θα αποτελέσει χρήσιμη ένδειξη για τη μετατροπή του βαθμού της συγκέντρωσης.

Η Επιτροπή θα λάβει επίσης υπόψη ορισμένους παράγοντες (όπως η δυνατότητα για τους πελάτες να αλλάζουν προμηθευτή ή για τους ανταγωνιστές να αντιδράσουν στη συγκέντρωση) που μπορούν να επηρεάσουν την πιθανότητα μια πράξη συγκέντρωσης να έχει αισθητές επιπτώσεις σε βάρος του ανταγωνισμού. Πολύ συχνά πρόκειται για συντονισμένες επιπτώσεις που οδηγούν τις επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητα στην αγορά σε μία αμοιβαία κατανόηση των τρόπων συντονισμού, σε συντονισμένες πράξεις και σε απειλές μελλοντικών αντιποίνων για όλους εκείνους που δεν προσαρμόζονται στα πρότυπα. Πάντως, για έναν επιτυχή συντονισμό, η αντίδραση των δυνητικών ανταγωνιστών που δεν συμμετέχουν στον συντονισμό καθώς και η αντίδραση των πελατών, δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τον συντονισμό.

Η Επιτροπή δεσμεύεται επίσης να λάβει υπόψη τα κριτήρια αποτελεσματικότητας ή απόδοσης που προβάλλουν οι επιχειρήσεις, ώστε να μειώσουν την ενδεχόμενη αρνητική επίπτωση στον ανταγωνισμό· ασφαλώς θα πρέπει στην περίπτωση αυτή, οι επιχειρήσεις να αποδεικνύουν ότι η αποτελεσματικότητα αυτή οφείλεται στη συγχώνευση και θα είναι ευνοϊκή για τους καταναλωτές.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 139/2004του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2004, σχετικά με τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων («κανονισμός ΕΚ περί συγκεντρώσεων») [Επίσημη Εφημερίδα L 24 της 29.01.2004].

Το παρόν δελτίο συνοπτικής παρουσίασης διατίθεται για ενημέρωση και δεν έχει ως σκοπό να ερμηνεύσει ή να αντικαταστήσει το έγγραφο αναφοράς, που παραμένει η μόνη δεσμευτική νομική βάση.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21.02.2007
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας