RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Pokyny pro posuzování horizontálních spojení

Účinná hospodářská soutěž přináší spotřebitelům výhody, jako jsou nízké ceny, vysoce kvalitní produkty, široký výběr zboží a služeb a inovace. Prostřednictvím kontroly „horizontálních spojení“ zabraňuje Komise spojením, která by pravděpodobně připravila zákazníky o tyto výhody v důsledku posílení tržní síly podniků a ovlivňování parametrů hospodářské soutěže trhu, na němž působí.

AKT

Pokyny pro posuzování horizontálních spojování podle nařízení Rady o kontrole spojování podniků (Úř. věst. C 31 ze dne 5.2.2004)

PŘEHLED

Účelem tohoto oznámení je poskytnout poučení o tom, jak Komise posuzuje „horizontální spojení“, jsou-li dotyčné podniky skutečnými nebo potenciálními soutěžiteli na tomtéž relevantním trhu.

Posouzení spojení ze strany Komise obvykle zahrnuje:

  • vymezení relevantních trhů výrobku a zeměpisných trhů;
  • posouzení spojení z hlediska hospodářské soutěže.

Vymezení relevantního trhu Komise zakládá na oznámení z roku 1997. Při posuzování spojení z hlediska hospodářské soutěže platí toto oznámení pouze na spojení a převzetí posilující podniky na relevantním trhu způsobem, který pravděpodobně bude mít nepříznivé účinky na spotřebitele (vyšší ceny, nižší kvalitu produktů, sníženou možnost výběru). To může například platit, pokud spojení odstraňuje nějakého soutěžitele z trhu nebo způsobí, že je pravděpodobnější koordinace mezi podniky.

Nicméně Komise nezasahuje, pokud spojení na trhu nevytváří úrovně koncentrace přesahující určité úrovně vyjádřené procentuálním podílem na trhu nebo Herfindahl-Hirschmanovým indexem (HHI). HHI, který se vypočítává na základě podílů všech firem na trhu, dává úměrně větší váhu tržním podílům větších podniků. Zatímco absolutní úroveň HHI může poskytnout prvotní údaj o konkurenčním tlaku na trhu po spojení, především změna HHI je užitečným ukazatelem změny úrovně koncentrace přímo vyvolané spojením.

Komise také bude brát v úvahu řadu faktorů (například možnosti zákazníků změnit dodavatele nebo možnosti soutěžitelů reagovat na spojení), které mohou mít dopad na pravděpodobnost toho, že by spojení vyvolalo účinky poškozující hospodářskou soutěž. Velmi často se jedná o koordinované účinky, které vedou ke společnému chápání podmínek koordinace mezi podniky na trhu, koordinovanému chování a hrozbě budoucích odvetných opatření pro ty, kdo se nechtějí přizpůsobit. Nicméně má-li být koordinace úspěšná, reakce potenciálních soutěžitelů neúčastnících se koordinace a zákazníků nesmí ohrozit očekávané výsledky koordinace.

Komise se také zavazuje, že bude brát v úvahu kritéria efektivnosti nebo výnosnosti, na která se podnik může odvolávat s cílem zmírnit případný nepříznivý dopad na hospodářskou soutěž; v takových případech by podniky samozřejmě musely prokázat, že efektivnost lze opravdu připsat spojení a že je pro zákazníky prospěšné.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků (nařízení ES o spojování) (Úř. věst. L 24 ze dne 29.1.2004).

Tento přehled se vydává pro informaci. Jeho cílem není interpretovat nebo nahradit referenční dokument, který i nadále představuje jediný právně závazný základ.

Poslední aktualizace: 21.02.2007
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky