RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Έλεγχος των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων

Ο νέος κανονισμός για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 2004 ταυτόχρονα με τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), μεταρρυθμίζει σε βάθος το κανονιστικό πλαίσιο αναφοράς. Ενισχύοντας την αρχή της «ενιαίας θυρίδας», ενθαρρύνει ταυτόχρονα τη συμμετοχή των εθνικών αρχών ανταγωνισμού και απλοποιεί τη διαδικασία γνωστοποίησης και έρευνας.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2004, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων («Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων») (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).

ΣΥΝΟΨΗ

Παρότι τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν με την εφαρμογή του κανονισμού αριθ. 4064/89 μπορεί γενικά να θεωρηθούν θετικά, η αποκτηθείσα πείρα εδώ και δώδεκα έτη από την εφαρμογή του κανονισμού αυτού, καθώς και η συζήτηση που προκάλεσε η έκδοση του Πράσινου Βιβλίου του 2001 (DE) (EN) (ES) (FR), αποδεικνύουν ότι το σύστημα μπορεί να βελτιωθεί.

Ο κανονισμός για τις συγκεντρώσεις, που εκδόθηκε το 1989, στηριζόταν στην «αρχή της ενιαίας θυρίδας», που παρέχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα αποκλειστικού ελέγχου κάθε σημαντικής διασυνοριακής συγχώνευσης. Από την πλευρά του, ο παρών κανονισμός, ενώ αποτρέπει την κοινοποίηση της ίδιας συγκέντρωσης σε περισσότερες αρχές του ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), επαναλαμβάνει την «αρχή της επικουρικότητας», σύμφωνα με την οποία η αρμόδια αρχή που έχει η δικαιοδοσία είναι η πλέον κατάλληλη για να εξετάσει και τη συγκεκριμένη συγκέντρωση.

Ο κανονισμός εφαρμόζεται σε όλες τις «συγκεντρώσεις ευρωπαϊκής διάστασης». Μια «συγκέντρωση» θεωρείται ότι πραγματοποιείται όταν προκύπτει διαρκής αλλαγή ελέγχου:

 • από τη συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων ή τμημάτων προηγουμένως ανεξαρτήτων επιχειρήσεων·
 • από την άμεση ή έμμεση εξαγορά, από ένα ή περισσότερα άτομα(που κατέχουν ήδη τον έλεγχο τουλάχιστον μιας επιχείρησης) ή από πολλές επιχειρήσεις που αποκτούν τον έλεγχο μιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων.

Οι πράξεις πολλαπλής συγκέντρωσης, που υπόκεινται στην μια ή στην άλλη ή που συνδέονται στενά, θεωρούνται ότι αποτελούν μια μόνη συγκέντρωση.

Μια συγκέντρωση αποκτά «ευρωπαϊκή διάσταση» όταν:

 • ο συνολικός πραγματοποιηθείς κύκλος εργασιών σε παγκόσμιο επίπεδο από τον σύνολο των συγκεντρωθεισών επιχειρήσεων υπερβαίνει ποσό 5 δισεκατ. ευρώ και·
 • ο συνολικός κύκλος εργασιών στην ΕΕ από τουλάχιστον δύο επιχειρήσεις που αφορά η συγκέντρωση υπερβαίνει τα 350 εκατ. ευρώ, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία μια από τις επιχειρήσεις αυτές πραγματοποιεί περισσότερο από τα δύο τρίτα του συνολικού κύκλου εργασιών της στην ΕΕ σε μία μόνο χώρα της ΕΕ.

Παρότι τα προαναφερθέντα ανώτατα όρια δεν έχουν επιτευχθεί, πρόκειται ωστόσο για συγκέντρωση ευρωπαϊκής διάστασης, εάν:

 • ο συνολικά πραγματοποιηθείς κύκλος εργασιών σε παγκόσμιο επίπεδο από όλες τις υπό εξέταση επιχειρήσεις ανέρχεται σε ποσό άνω των 2,5 εκατ. ευρώ·
 • ο συνολικά πραγματοποιηθείς κύκλος εργασιών σε καθεμία από τουλάχιστον τρεις χώρες της ΕΕ από όλες τις υπό εξέταση επιχειρήσεις υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ·
 • ο συνολικά πραγματοποιηθείς κύκλος εργασιών σε καθεμία από τουλάχιστον τρεις χώρες της ΕΕ, μεμονωμένα από τουλάχιστον δύο υπό εξέταση επιχειρήσεις υπερβαίνει τα 25 εκατ. ευρώ·
 • ο συνολικά πραγματοποιηθείς κύκλος εργασιών στην ΕΕ μεμονωμένα από τουλάχιστον δύο υπό εξέταση επιχειρήσεις υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ, εκτός από την περίπτωση που καθεμία από τις υπό εξέταση επιχειρήσεις πραγματοποιεί πάνω από τα δύο τρίτα του κύκλου εργασιών της στην ΕΕ, σε μία μόνο χώρα της ΕΕ.

Διαδικασία κοινοποίησης: Ενεχόμενες επιχειρήσεις και άτομα

Κατά γενικό κανόνα, οι συγκεντρώσεις ευρωπαϊκής διάστασης πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή πριν από την πραγματοποίησή τους και μετά από τη σύναψη της σύμβασης, της δημόσιας προσφοράς αγοράς, ή της ανταλλαγής ή της εξαγοράς συμμετοχής στον έλεγχο. Ωστόσο ο νέος κανονισμός, με στόχο τον ορθολογισμό των προθεσμιών κοινοποίησης των σχεδίων συγκεντρώσεων στην Επιτροπή, επιτρέπει την κοινοποίηση πριν από τη σύναψη της δεσμευτικής σύμβασης και καταργεί την υποχρέωση κοινοποίησης των πράξεων εντός προθεσμίας μίας εβδομάδας μετά τη σύναψη της σύμβασης. Τούτο θα παράσχει τη δυνατότητα όχι μόνο να καταστεί το σύστημα ελαστικότερο, αλλά και να διευκολυνθεί ο συντονισμός των ερευνών όσον αφορά τις συγκεντρώσεις με τα άλλα συστήματα δικαιοδοσίας.

Με σκοπό τον συντονισμό με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, η παρούσα πρόταση εισάγει τη δυνατότητα για τα άτομα ή τις επιχειρήσεις τα οποία αφορά η συγκέντρωση, να ενημερώνουν την Επιτροπή, μέσω ενός αιτιολογημένου μνημονίου, πριν από την υποβολή της κοινοποίησης. Η διαδικασία αυτή, που καλείται προκοινοποίηση, παρέχει τη δυνατότητα στα μέρη να αποδείξουν στην Επιτροπή ότι η προτεινόμενη συγκέντρωση, η οποία καταλήγει σε συγκέντρωση με διασυνοριακή διάσταση, επηρεάζει τον ανταγωνισμό στην αγορά μίας χώρας της ΕΕ. Εάν, εντός προθεσμίας 15 εργάσιμων ημερών που ακολουθούν τη λήψη του μνημονίου, η χώρα της ΕΕ στην οποία αναφέρεται η αιτιολογημένη αναφορά δεν εκφράσει την αντίθεσή της στην αίτηση παραπομπής της υπόθεσης, η Επιτροπή έχει στη διάθεσή της 25 εργάσιμες ημέρες από τη λήψη του αιτιολογημένου μνημονίου για να παραπέμψει ολόκληρη την υπόθεση ή μέρος αυτής στις αρμόδιες αρχές αυτής της χώρας της ΕΕ ενόψει της εφαρμογής του εθνικού δικαίου ανταγωνισμού αυτής της χώρας.

Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται όταν ένα άτομο ή μια επιχείρηση επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή της Επιτροπής στο διασυνοριακό αντίκτυπο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που μπορεί να έχει μια συγκέντρωση που δεν είναι ευρωπαϊκής διάστασης.

Η κίνηση της διαδικασίας: Η Επιτροπή

Η Επιτροπή αφού λάβει την κοινοποίηση, έχει διάφορες εξουσίες λήψης της απαραίτητης απόφασης για να κινήσει διαδικασία, να διενεργήσει έρευνες ή να επιβάλει κυρώσεις. Καταρχάς, διαπιστώνει με απόφαση κατά πόσον:

 • η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση διέπεται από τον παρόντα κανονισμό·
 • η συγκέντρωση συμβιβάζεται με την κοινή αγορά·
 • η συγκέντρωση κινεί σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά το συμβιβάσιμο.

Μια συγκέντρωση ευρωπαϊκής διάστασης δεν μπορεί καταρχήν να πραγματοποιηθεί χωρίς προηγουμένως να κοινοποιηθεί ούτε και κατά τη διάρκεια τριών εβδομάδων μετά την κοινοποίησή της. Εάν αντίθετα, μια συγκέντρωση έχει ήδη πραγματοποιηθεί και έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά, η Επιτροπή μπορεί να δώσει εντολή στις ελεγχόμενες επιχειρήσεις να ακυρώσουν τη συγκέντρωση ή να λάβουν οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέτρο ώστε να αποκατασταθεί η προηγούμενη από τη συγκέντρωση κατάσταση.

Η Επιτροπή μπορεί επίσης να επιβάλλει προσωρινά μέτρα όταν διαπιστώσει ότι μια κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, αν και υπόκειται στον παρόντα κανονισμό, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες συμβιβασιμότητας με την κοινή αγορά ή όταν μια απλή τροποποίηση θα αρκούσε για να καταστήσει τη συγκέντρωση συμβατή με την κοινή αγορά.

Για να εξασφαλιστεί η τήρηση του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή δύναται να επιβάλει τις ακόλουθες κυρώσεις:

 • Πρόστιμα: Η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει πρόστιμα μέχρι 1 % του συνολικού κύκλου εργασιών που έχει πραγματοποιήσει η επιχείρηση όταν εσκεμμένα ή από ολιγωρία μια επιχείρηση παρέχει ανακριβή παραποιημένα, ατελή ή εκπρόθεσμα στοιχεία. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να επιβάλει πρόστιμο όταν έχουν ανοιχθεί οι σφραγίδες που έχουν επιτεθεί κατά τον έλεγχο.
  Η Επιτροπή έχει δυνατότητα να επιβάλει πρόστιμο μέχρι 10 % του συνολικού κύκλου εργασιών που έχει πραγματοποιήσει η επιχείρηση όταν εσκεμμένα ή από ολιγωρία μια επιχείρηση παραλείπει να ανακοινώσει τη συγκέντρωση, πριν από την πραγματοποίησή της, πραγματοποιεί τη συγκέντρωση κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού ή αντιτάσσεται σε απόφαση της Επιτροπής.
 • Χρηματικές ποινές: Η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει χρηματικές ποινές μέχρι 5 % του συνολικού μέσου ημερησίου κύκλου εργασιών της επιχείρησης ανά εργάσιμη ημέρα υπερημερίας σε σχέση με την ημερομηνία που έχει καθορίσει η Επιτροπή στην απόφασή της παροχής στοιχείων, ελέγχου ή άλλου.

Η Επιτροπή πριν από κάθε απόφαση όσον αφορά το συμβιβάσιμο, το ασυμβίβαστο ή τον καθορισμό προστίμων ή χρηματικών ποινών συμβουλεύεται μια συμβουλευτική επιτροπή που αποτελείται από εκπροσώπους των αρχών των χωρών της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μπορεί να καταργήσει, μειώσει ή αυξήσει το επιβληθέν πρόστιμο ή χρηματική ποινή.

Διαδικασία παραπομπής: Η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές των χωρών της ΕΕ

Για να εξεταστεί μια δεδομένη συγκέντρωση από την πλέον κατάλληλη αρχή δηλαδή την πλέον αρμόδια, καθορίζεται η απλούστευση της διαδικασίας παραπομπής στις αρμόδιες αρχές των χωρών της ΕΕ.

Ο προσδιορισμός των περιπτώσεων συγκεντρώσεων που έχουν διασυνοριακό αντίκτυπο εξασφαλιζόταν μέχρι στιγμής με την εφαρμογή του κριτηρίου του κύκλου εργασιών και του κριτηρίου «τύπου 3+» (δηλαδή, της αποκλειστικής ευρωπαϊκής αρμοδιότητας όταν όλες οι χώρες της ΕΕ ή τουλάχιστον τρεις εξ αυτών διατυπώσουν αίτηση παραπομπής). Τα δύο αυτά κριτήρια που επιτρέπουν πολύ γρήγορα να προσδιοριστεί κατά πόσον μια συγκέντρωση υπάγεται στην αρμοδιότητα των χωρών της ΕΕ ή της Επιτροπής, απεδείχθη ότι είναι ανεπαρκή. Ο παρών κανονισμός εισάγει, ως εκ τούτου, ένα νέο κριτήριο της παραπομπής στις αρμόδιες αρχές των χωρών της ΕΕ.

Σύμφωνα με την αντιμετώπιση αυτή, μία χώρα της ΕΕ μπορεί εντός προθεσμίας 15 εργασίμων ημερών από τη λήψη αντιγράφου της κοινοποίησης, ιδία πρωτοβουλία ή με πρωτοβουλία της Επιτροπής, να δηλώσει ότι μια συγκέντρωση επηρεάζει σημαντικά τον πραγματικό ανταγωνισμό σε μια αγορά στο εσωτερικό της. Η εν λόγω αγορά του προϊόντος ή της υπηρεσίας πρέπει να παρουσιάζει όλα τα χαρακτηριστικά μιας ξεχωριστής αγοράς χωρίς ωστόσο να αποτελεί ουσιαστικό τμήμα της κοινής αγοράς. Η Επιτροπή διαθέτει 65 εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της κοινοποίησης της συγκέντρωσης για να αποφασίσει εάν θα εξετάσει η ίδια την υπόθεση σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ή θα παραπέμψει την υπόθεση ή μέρος αυτής στις αρμόδιες αρχές της συγκεκριμένης χώρας της ΕΕ (ελλείψει απόφασης, η υπόθεση θεωρείται ότι έχει παραπεμφθεί στη συγκεκριμένη χώρα της ΕΕ).

Αντιθέτως, είναι πιθανόν μία χώρα της ΕΕ να ζητήσει από την Επιτροπή να εξετάσει μία συγκέντρωση η οποία μολονότι δεν έχει κοινοτική διάσταση εμποδίζει σημαντικά το εμπόριο μεταξύ των χωρών της ΕΕ και απειλεί να επηρεάσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στην επικράτεια της ή των χωρών της ΕΕ που υποβάλλουν αυτή την αίτηση. Η Επιτροπή πληροφορεί με τη σειρά της τις αρμόδιες αρχές των χωρών της ΕΕ και τις ενεχόμενες επιχειρήσεις και χορηγεί προθεσμία 15 εργάσιμων ημερών, ώστε οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ να συνυπογράψει την αρχική αίτηση. Εάν τέλος, η Επιτροπή δεν έχει λάβει απόφαση παραπομπής ή άρνησης της παραπομπής, θεωρείται ότι έχει εκδώσει απόφαση σύμφωνη με την αίτηση.

Ο παρών κανονισμός, εφαρμόζεται από 1ης Μαΐου 2004 και καταργεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΘέση σε ισχύΠροθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός 139/2004

1.4.2004

-

ΕΕ L 24 της 29.1.2004

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11.11.2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας