RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Distributie van motorvoertuigen en service na verkoop

Deze verordening dekt de verticale overeenkomsten betreffende de distributie van of de verstrekking van herstellings- en onderhoudsdiensten voor motorvoertuigen om een afdoende bescherming van de mededinging op de vervolgmarkten voor motorvoertuigen van de Europese Unie (EU) te blijven verzekeren na het verstrijken van Verordening (EG) nr. 1400/2002.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 461/2010 van de Commissie van 27 mei 2010 betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen in de motorvoertuigensector

SAMENVATTING

Artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) kent een vrijstelling toe voor verticale overeenkomsten * die voldoende baten opleveren om op te wegen tegen de mededingingsverstorende gevolgen. Verordening (EG) nr. 1400/2002, die verstrijkt op 31 mei 2010, kende de motorvoertuigensector een specifieke groepsvrijstelling toe voor verticale overeenkomsten betreffende de aankoop, verkoop of wederverkoop van nieuwe motorvoertuigen en voor verticale overeenkomsten betreffende de verrichting van herstellings- en onderhoudsdiensten voor deze voertuigen en de distributie van reserveonderdelen. Verordening (EU) nr. 461/2010 vervangt Verordening (EG) nr. 1400/2002.

Verticale overeenkomsten betreffende de aankoop, verkoop of wederverkoop van nieuwe motorvoertuigen

Verordening (EU) nr. 461/2010 past Verordening (EU) nr. 330/2010 toe op verticale overeenkomsten betreffende de aankoop, verkoop of wederverkoop van nieuwe motorvoertuigen. Om de marktdeelnemers echter de tijd te bieden om zich aan de algemene regeling aan te passen, worden de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1400/2002 die verband houden met dergelijke overeenkomsten, verlengd tot en met 31 mei 2013.

Verticale overeenkomsten betreffende de vervolgmarkt voor motorvoertuigen

Verordening (EU) nr. 461/2010 past Verordening (EU) nr. 330/2010 eveneens toe op verticale overeenkomsten betreffende de voorwaarden voor de aankoop, verkoop of wederverkoop van reserveonderdelen voor motorvoertuigen, of voor de verrichting van herstellings- en onderhoudsdiensten voor motorvoertuigen, zolang deze aan de vrijstellingsvoorwaarden onder Verordening (EU) nr. 330/2010 voldoen en geen van de volgende hardcore beperkingen bevatten, die in Verordening (EU) nr. 461/2010 beschreven worden:

  • beperking van de verkoop van reserveonderdelen voor motorvoertuigen door leden van een selectief distributiestelsel;
  • tussen een leverancier van reserveonderdelen of herstellingsgereedschap en een fabrikant van motorvoertuigen overeengekomen beperking van de mogelijkheid van de leverancier, deze goederen aan erkende of onafhankelijke distributeurs, herstellers of eindgebruikers te verkopen;
  • tussen een fabrikant van motorvoertuigen die onderdelen gebruikt voor de aanvankelijke assemblage van motorvoertuigen, en de leverancier van die onderdelen overeengekomen beperking van de mogelijkheid van de leverancier, zijn merk of logo op de geleverde onderdelen aan te brengen.

Wanneer naast elkaar bestaande netwerken van gelijksoortige verticale beperkingen meer dan 50 % van een relevante markt bestrijken, kan de Commissie overeenkomstig Verordening nr. 19/65/EEG beslissen dat onderhavige verordening niet van toepassing is op verticale overeenkomsten die bepaalde beperkingen bevatten, die op die markt betrekking hebben.

In het besluit gebruikte sleutelbegrippen
  • Verticale overeenkomst: een overeenkomst of onderling afgestemde feitelijke gedraging waarbij twee of meer, met het oog op de toepassing van de overeenkomst elk in een verschillend stadium van de productie- of distributieketen werkzame ondernemingen partij zijn en die betrekking hebben op de voorwaarden waaronder de partijen bepaalde goederen of diensten kunnen kopen, verkopen of doorverkopen.

REFERENTIES

Besluit Inwerkingtreding – Vervaldatum Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten Publicatieblad
Verordening (EU) nr. 461/2010

1.6.2010 – 31.5.2023

PB L 129 van 28.5.2010

Laatste wijziging: 06.12.2010
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven