RSS
Werrej alfabetiku
Din il-pagna hija disponibbli fi 23-il lingwa
Lingwi godda disponibbli:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sistema ta' perspettivi finanzjarji u tal-qafas finanzjarju pluriannwali

Il-prijoritajiet baġitarji inkwadrati mill-ftehimiet interistituzzjonali

Matul is-snin 80, il-bilanċ politiku u istituzzjonali tar-reġim finanzjarju tal-Komunità kien ikkaratterizzat minn tensjonijiet dejjem aktar imqanqla. Dan l-ambjent ta' kunflitt fir-relazzjonijiet bejn iż-żewġ fergħat tal-awtorità baġitarja (il-Parlament Ewropew u l-Kunsill) jissarraf f'funzjonament dejjem aktar diffiċli tal-proċedura baġitarja annwali, ta' żbilanċi baġitarji u nuqqas ta' addattament dejjem akbar tar-riżorsi għall-bżonnijiet Komunitarji. Din hija r-raġuni għalfejn il-Komunità stabbilixxiet sistema intiża biex ittejjeb l-iżvolġiment tal-proċedura baġitarja.

Permezz tal-konklużjoni ta' ftehim interistituzzjonali (FII), il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni jiftiehmu bil-quddiem dwar il-prijoritajiet ewlenin baġitarji ta' perjodu pluriannwali. Dawn il-prijoritajiet baġitarji jissarrfu fl-inkwadrar tal-ispejjeż komunitarji (il-qafas finanzjarju pluriannwali), fil-forma ta' perspettivi finanzjarji. Is-sistema tal-perspettivi finanzjarji b'hekk ittejjeb l-iżvolġiment tal-proċedura baġitarja u tiggarantixxi r-rispett tad-dixxiplina baġitarja. Il-qafas finanzjarju pluriannwali ma jissemmiex fit-trattati.

Perspettivi finanzjarji u l-qafas finanzjarju pluriannwali: assigurazzjoni tad-dixxiplina baġitarja

Il-qafas finanzjarju pluriannwali jimplika l-portata massima u l-kompożizzjoni tal-ispejjeż prevedibbli tal-Komunità. L-ewwel FII ġie konkluż fl-1988 biex jippermetti l-applikazzjoni tal-perspettivi finanzjarji 1988-1992 (“Pakkett Delors I”) intiżi biex jistabbilixxu r-riżorsi meħtieġa biex jakkumpanjaw l-implimentazzjoni baġitarja tal-Att Uniku. Sussegwentement, il-perspettivi finanzjarji ġew imġedda fl-1992 għall-perjodu 1993-1999 (“Paquet Delors II”), fl-1999 għall-perjodu 2000–2006 (“Agenda 2000”) u fl-2006 għall-perjodu 2007–2013.

Is-sistema tal-perspettivi finanzjarji b'hekk hija intiża biex issaħħaħ id-dixxiplina baġitarja, biex trażżan iż-żieda totali tal-ispejjeż u biex tiżgura żvolġiment armonjuż tal-proċedura baġitarja. Il-qafas finanzjarju jintroduċi limitu massimu doppju: dak tal-ispiża totali minn naħa waħda u dak ta' kull kategorija ta' spejjeż min-naħa l-oħra.

Struttura tal-qafas finanzjarju

Għal kull perjodu ta' programmar, il-qafas finanzjarju jiddefinixxi l-“limiti massimi” (l-ammonti massimi fi krediti ta' impenn u fi krediti ta' ħlas) permezz ta' “intestatura” (il-kategoriji tal-ispejjeż) għal kull sena. Il-proċedura baġitarja annwali tiddetermina l-livell preċiż tal-ispejjeż u t-tqassim tagħhom fost id-diversi linji baġitarji għas-sena kkonċernata.

It-tqassim tal-ispejjeż skont l-intestaturi huwa fformulat madwar il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni għall-perjodu kkonċernat. L-istruttura tal-qafas finanzjarju għall-2007–2013 huwa stabbilit skont kif ġej:

1.Tkabbir sostenibbli
1 a.Kompetittività għat-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi
1 b.Koeżjoni għat-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi
2.Konservazzjoni u ġestjoni tar-riżorsi naturali (inklużi spejjeż tas-suq u ħlasijiet diretti)
3.Ċittadinanza, libertà, sigurtà u ġustizzja
3 a.Libertà, sigurtà u ġustizzja
3 b.Ċittadinanza
4.L-UE bħala protagonista dinjija
5.Amministrazzjoni
6.Kumpens

Is-separazzjoni stretta bejn l-intestaturi tfisser li linja baġitarja hija ffinanzjata fi ħdan intestatura speċifika. Kull intestatura b'hekk għandha tkun stabbilita b'mod suffiċjenti sabiex tippermetti l-possibbiltà ta' allokazzjoni mill-ġdid tal-ispejjeż bejn l-azzjonijiet differenti tal-istess intestatura skont il-ħtiġijiet, jew sabiex tilqa' għal spejjeż imprevisti.

Il-“marġni għall-imprevist” bejn il-limitu massimu tar-riżorsi proprji u l-limitu massimu tal-krediti għall-ħlasijiet għandha l-funzjoni li:

  • tippermetti li ssir reviżjoni tal-qafas finanzjarju, f'każ ta' bżonn, sabiex tilqa' għal spejjeż imprevisti meta jiġu adottati l-perspettivi finanzjarji:
  • tikkontribwixxi biex jiġu assorbiti l-konsegwenzi ta' tkabbir ekonomiku aktar dgħajjef milli previst. F'ċirkostanza fejn l-ING effettiv ikun inqas milli previst, il-limitu massimu tal-krediti għall-ħlasijiet, li huwa ammont assolut, jista' jiġi ffinanzjat fil-limiti tal-limitu massimu tar-riżorsi proprji espress bħala perċentwal tal-ING, billi tintuża l-marġni.

Rabta mas-sistema tar-riżorsi proprji

Il-limitu massimu globali tal-krediti ta' impenn jinkiseb biż-żieda tad-diversi limiti massimi għal kull intestatura. Sabiex tiġi vverifikata l-kumpatibbiltà tal-perspettivi finanzjarji mal-limitu massimu tar-riżorsi proprji li jikkostitwixxi l-limitu assolut tar-riżorsi li jistgħu jitpoġġew għad-dispożizzjoni tal-Unjoni mill-Istati Membri, limitu massimu annwali huwa stabbilit ukoll għall-krediti ta' ħlas. Dan il-limitu massimu huwa globali u mhuwiex imqassam f'intestaturi. Huwa fformulat ukoll bħala perċentwal tal-introjtu nazzjonali gross (ING) stmat tal-Komunità.

Il-modalitajiet ta' applikazzjoni tal-qafas finanzjarju

Il-modalitajiet ta' applikazzjoni tal-qafas finanzjarju huma previsti fil-ftehim interistituzzjonali, li fih jinsabu r-regoli u l-proċeduri fir-rigward tal-ġestjoni annwali tal-qafas finanzjarju (bħall-aġġustamenti tekniċi, l-adattamenti marbuta mal-kundizzjonijiet ta' implimentazzjoni jew tkabbir tal-Unjoni u l-proċeduri ta' reviżjoni tal-perspettivi finanzjarji). Dan jippermetti li tittejjeb il-proċedura baġitarja annwali.

Il-Kummissjoni tipproċedi kull sena, taħt ir-responsabbiltà tagħha għall-aġġustament tekniku tal-qafas finanzjarju għas-sena li ġejja. Dan l-aġġustament jirrigwarda l-operazzjonijiet li ġejjin:

  • peress li l-qafas finanzjarju huwa fformulat f'termini ta' prezzijiet kostanti, huwa neċessarju li kull sena tiġi aġġustata għall-inflazzjoni, b'mod li tinżamm is-setgħa ta' xiri ta' kull limitu massimu. L-aġġustament tekniku ġeneralment jintervjeni għall-finijiet tas-sena n-2 għal sena n partikolari, fuq il-bażi tal-aħħar informazzjoni u previżjonijiet ekonomiċi disponibbli. Ebda aġġustament tekniku ulterjuri ma jsir għas-sena inkwistjoni;
  • il-limitu massimu tar-riżorsi proprji huwa fformulat f'termini ta' perċentwal tal-ING. Il-formulazzjoni ta' dan il-limitu massimu f'termini ta' valur assolut timplika li wieħed jibbaża, matul l-aġġustament tekniku, fuq l-aħħar informazzjoni disponibbli dwar l-ING tal-Unjoni. Huwa f'din l-okkazjoni li tiġi vverifikata l-kumpatibbiltà bejn it-total tal-krediti ta' ħlas u r-riżorsi proprji disponibbli.

Il-Kummissjoni b'hekk tista' tipproponi liż-żewġ fergħat tal-awtorità baġitarja li tipproċedi għall-adattament tal-qafas finanzjarju f'żewġ każijiet:

  • klassifikazzjoni mill-ġdid tal-krediti ta' ħlas disponibbli abbażi tal-azzjonijiet strutturali f'każ ta' dewmien ikkonstatat fl-ipprogrammar ta' dawn l-interventi;
  • evalwazzjoni mill-ġdid tal-ħtiġijiet f'ċerti intestaturi minħabba l-adeżjoni ta' Stati Membri ġodda.

Iż-żewġ fergħat tal-awtorità baġitarja finalment jistgħu jirrevedu l-qafas finanzjarju, fuq proposta tal-Kummissjoni. Dan jippermetti lill-Komunità biex tilqa' għall-ħtieġa li tieħu azzjonijiet mhux previsti meta ġew stabbiliti l-perspettivi finanzjarji, waqt li tirrispetta l-limitu massimu tar-riżorsi proprji.

L-aħħar aġġornament: 16.06.2011

Ara wkoll

  • Għal aktar tagħtif dwar il-perspettivi finanzjarji u l-qafas finanzjarju pluriannwali, jekk jogħġbok żur is-sit DG BUDGET (DE) (EN) (FR) tal-Kummissjoni Ewropea
Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna