RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Beslut om egna medel

Europeiska unionens (EU) funktion vilar på en budget i jämvikt, som säkerställer att unionen har tillräckliga medel för att finansiera sin politik, vid en strikt budgetdisciplin. Belutet om egna medel fastställer grundbestämmelserna för finansiering av EU:s budget. Beslutet tas enhälligt av rådet och efter ratificering i alla medlemsstaterna.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2007/436/CE, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel.

SAMMANFATTNING

EU:s budget är helt finansierad av egna medel för att säkerställa en god utveckling av unionens politik. Det finns tre kategorier av egna medel: "traditionella egna medel", de egna medel som grundar sig på mervärdesskatten (moms) och de som är baserade på bruttonationalinkomsten (BNI). Andra inkomster kommer, bland annat, från skatter som betalats av tjänstemännen, från böter som kommissionen ålagt företag och förseningsräntor.

Taket för egna medel

Taket för egna medel hålls på 1,24 % av EU:s medlemsstaters sammanlagda BNI. Taket för anslag för åtaganden är fastställt till 1,31 % av medlemsstaternas sammanlagda BNI. De egna medlen finansierar alla utgifter som står i EU:s budget. Eventuella överskott från ett budgetår förs över till nästa budgetår.

Traditionella egna medel

De traditionella egna medlen består av gemensamma tulltaxan och av bidrag inom ramen för den gmensamma organisationen av marknaden för socker ("sockerbidragen"). Den del av det sammanlagda beloppet som medlemsstaterna får behålla för att täcka kostnaderna för uppböden uppgår till 25 %.

Momsmedel

Det egna medel som grundar sig på mervärdesskatten (moms) är en avgift på beräkningsunderlaget för medlemsstaternas moms, som har harmoniserats för detta ändamål.

Den fasta mervärdesskattesatsen ska vara maximalt 0,30 %. Det maximala momsberäkningsunderlaget som ska användas för beräkning av skattesatsen är fastställd till 50 % av varje medlemsstats BNI ("begränsning av momsmedlet"). För perioden 2007-2013, är mervärdesskattesatsen fastställd till 0,225 % för Österrike, till 0,15 % för Tyskland och till 0,10 % för Nederländerna och Sverige.

BNI-baserade medel

Med hänsyn till de inkomster som genereras av andra medel, grundar sig BNI-baserade medel på tillämpningen av en enhetlig skattesats på summan av BNI i alla medlemsstaterna.

För perioden 2007-2013, har två medlemsstater en bruttoreduktion av sitt årliga beräknade BNI-baserade bidrag. Det rör sig om en årlig minskning om 605 miljoner euro för Nederländerna och 150 miljoner euro för Sverige.

Korrigering för Förenade kungariket

Den korrigering av obalanser i budgeten som beviljats Förenade kungariket är beräknad på skillnaden mellan dess del i beräkningsunderlagen för mervärdesskatt och EU:s totala beräkningsunderlag för mervärdesskatt och Förenade kungarikets del i de fördelade utgifterna.

Tyskland, Österrike, Nederländerna och Sverige har rätt till en reduktion av sin del av finansieringen av korrigeringen som Förenade kungariket är beviljad, som reduceras till en fjärdedel av dess normala värde.

Uppbörd av egna medel

Metoden för uppbörd av egna medel kommer även i fortsättningen att avgöras av nationella bestämmelser. Kommissionen kommer att kontrollera dessa bestämmelser regelbundet. Medlemsstaterna ska regelbundet informera kommissionen om avvikelser med finansiell påverkan som upptäcks inom ramen för uppbörden.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdande – Datum då rättsakten upphör att gällaSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Beslut 2007/436/EG, Euratom--EUT L 163, 23.6.2007

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 av den 15 juli 2003 om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris (”BNI-förordning”) [EUT L 181, 19.7.2003].
En ökande del av Europeiska gemenskapens egna medel baseras på bruttonationalprodukten av marknadspriset. Förordningen påbjuder en ytterligare förstärkning av jämförheten, pålitligheten och fullständigheten hos detta aggregat.

Kommissionens beslut 97/245/EG, Euratom av den 20 mars 1997 om fastställande av närmare regler för medlemsstaternas översändande av viss information till kommissionen inom ramen för systemet med gemenskapens egna medel [EUT L 97, 12.4.1997].
Se konsoliderad version

Rådets förordning (EEG, Euratom) 1553/89 av den 29 maj 1989 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdeskatt [EUT L 155, 7.6.1989].
Förprdningen fastställer ett unikt system enligt vilket grunderna för momsmedlen bestäms på ett enhetligt sätt.
Se konsoliderad version

Uppföljningsrapporter

Rapport från kommissionen om uppföljningen av traditionella egna medel i samband med fall av bedrägerier och oegentligheter [KOM(2004) 850 slutlig - Ej offentliggjort i EUT].
I enlighet med förordning (EG) nr 1150/2000, ska medlemsstaterna informera kommissionen om bedrägeri eller oegentligheter med en finansiell påverkan om mer än 10 000 euro. Rapporten pekar på situationen som rör systemet för att återfå obetalda tullavgifter. Tullavgifterna utgör en del av de egna medel som går direkt till gemenskapens budget. Medlemsstaterna är behöriga att genomföra uppbördsförfaranden för tullskulder som är under kommissionens kontroll. Kommissionen konstaterar att ej uppburna belopp är relativt små jämfört med totalbeloppet (160 miljoner euro).

Rapport från kommissionen till rådet och Europeiska parlamentet: Den femte rapporten enligt artikel 12 i förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 beträffande uppbörd av mervärdesskatt och kontrollförfaranden [KOM(2004) 855 slutlig - Ej offentliggjort i EUT].
Vart tredje år ska kommissionen utarbeta en rapport som analyserar de förfaranden för registrering av beskattningsbara personer och för bestämning och uppbörd av mervärdesskatt som tillämpas av medlemsstaterna. Rapporten går också igenom formerna för och resultaten av kontrollsystemen inom området för mervärdesskatt och föreslår förbättringar.

Senast ändrat den 03.11.2010
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början