RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Decizia privind sistemul de resurse proprii

Funcţionarea Uniunii Europene (UE) se bazează pe un buget echilibrat, care asigură Uniunii resurse suficiente pentru a-şi finanţa politicile, cu respectarea unei discipline bugetare stricte. Decizia privind resursele proprii stabileşte dispoziţiile de bază pentru finanţarea bugetului UE. Decizia a fost adoptată în unanimitate în Consiliu şi, în urma ratificării, în toate statele membre.

ACT

Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităţilor Europene.

SINTEZĂ

Bugetul UE este finanţat în totalitate din resursele proprii, în vederea asigurării unei bune dezvoltări a politicilor Uniunii. Există trei categorii de resurse proprii: „resursele proprii tradiţionale”, resursa proprie bazată pe taxa pe valoare adăugată (TVA) şi cea bazată pe venitul naţional brut (VNB). Alte venituri provin, printre altele, din taxele plătite de către funcţionari, din amenzile impuse întreprinderilor de Comunitate şi din dobânzile percepute pentru întârzieri.

Plafonul resurselor proprii

Plafonul resurselor proprii este menţinut la 1,24 % din suma totală a VNB al statelor membre UE. Plafonul pentru creditele anuale pentru angajamente este fixat la 1,31 % din suma totală a VNB al statelor membre UE. Resursele proprii finanţează toate cheltuielile incluse în bugetul general al UE. Eventualele excedente ale unui exerciţiu se reportează la exerciţiul următor.

Resursele proprii tradiţionale

Resursele proprii tradiţionale includ taxele din Tariful vamal comun (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) şi contribuţiile prevăzute în cadrul organizării comune a pieţelor de zahăr (cotizaţiile „zahăr”). Cota pe care statele membre o pot reţine din suma totală sub formă de costuri de colectare se ridică la 25 %.

Resursa TVA

Resursa proprie bazată pe taxa pe valoarea adăugată (TVA) este preluată din baza de evaluare a TVA a statelor membre, care sunt armonizate în acest sens.

Cota maximă exigibilă a resursei taxa pe valoarea adăugată (TVA) este de 0,30 %. Baza maximală de evaluare a TVA ce trebuie avută în vedere la calcularea cotei exigibile este stabilită la 50 % din VNB al fiecărui stat membru („plafonarea resursei TVA”). Pentru perioada 2007-2013, cota exigibilă a resursei TVA se stabileşte la 0,225 % în cazul Austriei, la 0,15 % în cazul Germaniei şi la 0,10 % în cazul Ţărilor de Jos şi al Suediei.

Resursa bazată pe VNB

Ţinându-se cont de veniturile generate prin intermediul celorlalte resurse proprii, resursa VNB se bazează pe aplicarea unei cote uniforme la suma VNB-urilor tuturor statelor membre.

Pentru perioada 2007-2013, statele membre beneficiază de o reducere brută a contribuţiilor anuale calculate în funcţie de VNB. Este vorba despre o reducere anuală de 605 milioane EUR în cazul Ţărilor de Jos şi de 150 milioane EUR în cazul Suediei.

Mecanismul de corectare în favoarea Regatului Unit

Corectarea dezechilibrelor bugetare acordată Regatului Unit este calculată pe baza diferenţei dintre partea procentuală a Regatului Unit în totalul bazelor de evaluare a TVA în UE şi partea procentuală a Regatului Unit în totalului cheltuielilor repartizate.

Germania, Austria, Ţările de Jos şi Suedia au dreptul la o reducere a cotei proprii în cadrul finanţării mecanismului de corectare în favoarea Marii Britanii, care este limitată la o pătrime din valoarea sa normală.

Colectarea resurselor proprii

Metoda de colectare a resurselor proprii va continua să fie determinată de dispoziţiile naţionale. Comisia va proceda la un control periodic al acestor dispoziţii. Statele membre vor informa regulat Comisia cu privire la anomaliile cu impact financiar întâlnite în cadrul colectării.

REFERINŢE

ActData intrării în vigoare - Data expirăriiTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Decizia 2007/436/CE, Euratom--JO L 163 din 23.6.2007

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1287/2003 al Consiliului din 15 iulie 2003 privind armonizarea venitului naţional brut la preţurile pieţei (Regulamentul VNB) [Jurnalul Oficial L 181 din 19.7.2003].
O parte tot mai mare din resursele proprii ale Comunităţilor Europene se bazează pe produsul naţional brut la preţurile pieţei. Prezentul regulament impune o consolidare mai accentuată a comparabilităţii, fiabilităţii şi complexităţii acestui agregat.

Decizia 97/245/CE, Euratom a Comisiei din 20 martie 1997 de stabilire a modalităţilor de comunicare a informaţiilor către Comisie de către statele membre cu privire la sistemul de resurse proprii al Comunităţilor Europene [Jurnalul Oficial L 97 din 12.4.1997].
A se vedea versiunea consolidată

Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1553/89 al Consiliului din 29 mai 1989 privind regimul unitar definitiv de colectare a resurselor proprii provenite din taxa pe valoarea adăugată [Jurnalul Oficial L 155 din 7.6.1989].
Regulamentul stabileşte o metodă unică cu ajutorul căreia sunt stabilite bazele resurselor TVA într-un cadru uniform.
A se vedea versiunea consolidată

Rapoarte de monitorizare

Report from the Commission – Report on the follow-up of traditional own resources in cases of fraud and irregularities [COM(2004) 850 final – Not published in the Official Journal] (Raport al Comisiei privind monitorizarea resurselor proprii tradiţionale în caz de fraudă sau de nereguli) [COM(2004) 850 final – Nepublicat în Jurnalul Oficial].
În virtutea Regulamentului (CE) nr. 1150/2000, statele membre sunt obligate să informeze Comisia în caz de fraudă sau de nereguli ce au un impact financiar potenţial mai mare de 10 000 EUR. Raportul prezintă situaţia legată de sistemul de recuperare a taxelor vamale neplătite. Taxele vamale fac parte din resursele proprii alocate direct la bugetul comunitar. Statele membre sunt responsabile pentru procedurile de recuperare a datoriilor vamale sub controlul Comisiei. Aceasta din urmă constată că sumele nerecuperate sunt relative scăzute în raport cu suma globală aflată în joc (160 milioane EUR).

Report from the Commission to the Council and the European Parliament - Fifth report under article 12 of Regulation (EEC, Euratom) No 1553/89 [[COM(2004) 855 final – Not published in the Official Journal] (Raport al Comisiei către Consiliul şi Parlamentul European – Al cincilea raport din cadrul Articolului 12 al Regulamentului (CEE, Euratom) nr. 1553/89) [COM(2004) 855 final – Nepublicat în Jurnalul Oficial].
La fiecare trei ani, Comisia elaborează un raport care analizează procedurile privind înregistrarea persoanelor supuse taxării şi determinarea şi recuperarea TVA aplicate de către statele membre. De asemenea, raportul reia modalităţile şi rezultatele sistemelor de control ale acestora în domeniul TVA şi sugerează îmbunătăţiri.

Ultima actualizare: 03.11.2010
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii