RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Decyzja w sprawie zasobów własnych

Funkcjonowanie Unii Europejskiej (UE) jest oparte na zrównoważonym budżecie zapewniającym Unii wystarczające środki na finansowanie jej polityki przy uwzględnieniu ścisłej dyscypliny budżetowej. Decyzja w sprawie zasobów własnych stanowi podstawę finansowania budżetu UE. Decyzja została przyjęta jednomyślnie w Radzie i, po ratyfikacji, we wszystkich państwach członkowskich.

AKT

Decyzja Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich.

STRESZCZENIE

Budżet UE jest finansowany całkowicie z zasobów własnych w celu zapewnienia właściwego rozwoju polityk UE. Istnieją trzy kategorie zasobów własnych: „tradycyjne zasoby własne”, zasoby własne oparte na podatku od wartości dodanej (VAT) i zasoby oparte na dochodzie narodowym brutto (DNB). Pozostałe dochody pochodzą z m.in. podatków płaconych przez urzędników, grzywien nakładanych przez Wspólnotę na przedsiębiorstwa i z odsetek za zwłokę.

Pułap zasobów własnych

Pułap zasobów własnych jest wyznaczony na poziomie 1,24% łącznych DNB państw członkowskich UE. Pułap rocznych środków na pokrycie zobowiązań wynosi 1,31% łącznych DNB państw członkowskich UE. Z własnych zasobów są finansowane wszystkie wydatki zapisane w budżecie ogólnym UE. Ewentualne nadwyżki z roku budżetowego są przenoszone na następny rok.

Tradycyjne zasoby własne

Tradycyjne środki własne składają się z opłat z tytułu wspólnej taryfy celnej (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) oraz ceł i innych opłat przewidzianych w ramach wspólnej organizacji rynków cukru (cło od cukru). Państwa członkowskie mogą zatrzymać na poczet kosztów poboru 25% całkowitej kwoty.

Zasoby z tytułu podatku VAT

Zasoby własne oparte na podatku od wartości dodanej (VAT) są pobierane w odniesieniu do zharmonizowanych podstaw VAT określonych zgodnie z zasadami wspólnotowymi.

Maksymalna stawka poboru podatku TVA wynosi 0,30%. Maksymalna podstawa VAT, którą należy uwzględnić przy obliczaniu stawki poboru, jest ustalona na 50% DNB każdego państwa członkowskiego (ograniczenie zasobów VAT). Jedynie na lata 2007–2013 stawkę poboru zasobów VAT dla Austrii ustala się na poziomie 0,225%, dla Niemiec na poziomie 0,15%, a dla Holandii i Szwecji na poziomie 0,10%.

Zasoby oparte na DNB

Uwzględniając dochody z innych środków własnych, zasoby związane z DNB są oparte na zastosowaniu jednolitej stawki w odniesieniu do łącznych DNB wszystkich państw członkowskich.

W latach 2007–2013 dwa państwa członkowskie korzystały z obniżki brutto swoich wkładów rocznych obliczanych na podstawie DNB. Dotyczy to obniżki rocznego wkładu o 605 mln EUR dla Niderlandów i 150 mln EUR dla Szwecji.

Korekty dla Zjednoczonego Królestwa

Korekta nierównowagi budżetowej przyznana Zjednoczonemu Królestwu jest obliczana na podstawie różnicy pomiędzy udziałem Zjednoczonego Królestwa w sumie nieograniczonych podstaw VAT UE i jego udziałem w całkowitej kwocie wydatków.

Niemcy, Austria, Niderlandy i Szwecja mają prawo do zmniejszenia swojego udziału w finansowaniu korekty dla Zjednoczonego Królestwa, które jest ograniczone do jednej czwartej ich normalnego udziału.

Pobór zasobów własnych

Metoda poboru środków własnych będzie nadal określona przez przepisy krajowe. Komisja prowadzi regularne monitorowanie tych przepisów. Państwa Członkowskie regularnie informują Komisję o mających konsekwencje finansowe nieprawidłowościach napotkanych podczas poboru.

ODNIESIENIA

AktWejście w życie - Data wygaśnięciaTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Decyzja 2007/436/WE, Euratom--Dz.U. L 163 z 23.6.2007

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (rozporządzenie DNB) [Dz.U. L 181 z 19.7.2003].
Coraz większa część zasobów własnych Wspólnot Europejskich jest oparta na produkcie narodowym brutto wg cen rynkowych. Niniejsze rozporządzenie wymaga dalszego wzmacniania porównywalności, niezawodności i kompletności tego agregatu.

Decyzja 97/245/WE Euratom Komisji z dnia 20 marca 1997 r. ustanawiająca ustalenia dotyczące przekazywania informacji Komisji przez państwa członkowskie w ramach systemu środków własnych Wspólnoty [Dz.U. L 97 z 12.4.1997].
Zob. tekst skonsolidowany .

Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89 z dnia 29 maja 1989 r. w sprawie ostatecznych jednolitych warunków poboru środków własnych pochodzących z podatku od wartości dodanej [Dz.U. L 155 z 7.6.1989].
Rozporządzenie ustanawia jednolitą metodę, zgodnie z którą w jednolity sposób ustalane są podstawy zasobów związanych z podatkiem VAT.
Zob. tekst skonsolidowany .

Sprawozdania z kontroli

Report from the Commission – Report on the follow-up of traditional own resources in cases of fraud and irregularities (Sprawozdanie Komisji w sprawie kontroli tradycyjnych zasobów własnych w przypadku nadużyć i nieprawidłowości) [COM(2004) 850 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].
Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1150/2000 państwa członkowskie są zobowiązane do informowania Komisji w sprawach nadużyć i nieprawidłowości mających potencjalny wpływ finansowy większy niż 10 000 EUR. Sprawozdanie przedstawia aktualne informacje na temat sytuacji w odniesieniu do systemu odzyskiwania nieuregulowanych należności celnych. Cła stanowią część zasobów własnych przeznaczanych bezpośrednio do budżetu Wspólnoty. Państwa członkowskie są odpowiedzialne za procedury windykacyjne długów celnych pod kontrolą Komisji. Komisja stwierdza, że kwoty nieodzyskane są stosunkowo niewielkie w porównaniu do łącznej kwoty zobowiązań (160 mln EUR).

Sprawozdanie Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego: Piąte sprawozdanie o poborze podatku od wartości dodanej i procedurach kontrolnych zgodne z art. 12 rozporządzenia (EWG, Euratom) nr 1553/89 [COM(2004) 855 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].
Co trzy lata Komisja przygotowuje sprawozdanie zawierające analizę stosowanych przez państwa członkowskie procedur dotyczących rejestracji podatników oraz ustalania i poboru podatku VAT. Sprawozdanie zawiera również zasady i wyniki działania ich systemów kontroli w zakresie podatku VAT i sugeruje możliwość ich usprawnienia.

Ostatnia aktualizacja: 03.11.2010
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony