RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Határozat a saját források rendszeréről

Az Európai Unió működésének alapja a kiegyensúlyozott költségvetés, amely megfelelő forrásokat biztosít az Unió részére szakpolitikái finanszírozásához, tiszteletben tartva a szigorú költségvetési fegyelmet. A saját forrásokról szóló határozat meghatározza az uniós költségvetés finanszírozására vonatkozó alapvető rendelkezéseket. A határozatot a Tanács a valamennyi tagállamban történt ratifikálást követően egyhangúlag fogadja el.

JOGI AKTUS

A Tanács 2007/436/EK, Euratom határozata (2007. június 7.) az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről [Hivatalos Lap L 163., 2007.6.23.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió költségvetését teljes mértékben az Unió saját forrásaiból finanszírozzák az uniós politikák szabályos fejlődése érdekében. A saját források három kategóriába sorolhatók: „hagyományos saját források”, a hozzáadottérték-adóból (héa) származó forrás és a bruttó nemzeti jövedelem (GNI-) alapú forrás. További bevételi forrást jelentenek többek között a tisztviselők által befizetett adók, a Közösség által a vállalkozásokra kivetett bírságok és a késedelmi kamatok.

A saját források felső határa

A saját források felső határa az uniós tagállamok teljes GNI-jének 1,24%-a. A kötelezettségvállalási előirányzatok teljes éves összege nem haladhatja meg az uniós tagállamok teljes GNI-jének 1,31%-át. A saját források az Európai Unió általános költségvetésében szereplő valamennyi kiadást finanszírozzák. A pénzügyi év folyamán keletkező esetleges többletet a következő pénzügyi évre viszik át.

Hagyományos saját források

A hagyományos saját források közé tartoznak a közös vámtarifa (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) szerinti vámok és a cukor piacának közös szervezése keretein belül nyújtott hozzájárulások („cukor-hozzájárulások”). A tagállamok beszedési költség címén megtarthatják a teljes összeg 25%-át.

A héából származó forrás

A hozzáadottérték-adóból (héa) származó forrás a tagállamok héaalapjait terheli, amelyeket e célból harmonizáltak.

A héából származó forrás lehívásának legnagyobb mértéke 0,30%. A lehívás mértékének kiszámításakor figyelembe vett héaalap egyik tagállam esetében sem haladhatja meg a GNI 50%-át („a héából származó forrás korlátozása”). A 2007 és 2013 közötti időszakra a hozzáadottérték-adóból származó forrás lehívási kulcsa Ausztria esetében 0,225%, Németország esetében 0,15%, Hollandia és Svédország esetében pedig 0,10%.

A GNI-alapú forrás

A többi saját forrásból származó bevételekre is figyelemmel a GNI-alapú forrás az egyes tagállamok GNI-jére vonatkozó egységes kulcs alkalmazásán alapul.

A 2007–2013-as időszakban két tagállam az éves bruttó hozzájárulásából a GNI-je függvényében kiszámított csökkentést vehet igénybe. Hollandia esetében ez évi 605 millió eurót. Svédország esetében pedig évi 150 millió euró csökkenést jelent.

Korrekció az Egyesült Királyság javára

A költségvetési egyensúlytalanságok tekintetében az Egyesült Királyság javára megítélt korrekció mértékét az Egyesült Királyságnak a teljes uniós hozzáadottértékadó-alapok összegéből való részesedése és az Egyesült Királyságnak az összes felosztott kiadásból való részesedése közötti különbség alapján számítják ki.

Németország, Ausztria, Hollandia és Svédország jogosult az Egyesült Királyság javára történő korrekció finanszírozásában vállalt részesedése csökkentésére, amely így a rendes hányad egynegyedére korlátozódik.

A saját források beszedése

A saját források beszedésének módszereit továbbra is a nemzeti rendelkezések határozzák meg. A Bizottság rendszeres időközönként megvizsgálja ezeket a rendelkezéseket. A tagállamok rendszeresen tájékoztatják a Bizottságot a beszedésekkel kapcsolatban felmerülő és pénzügyi következményekkel járó nehézségekről.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépés – ÉrvényességAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
2007/436/EK, Euratom tanácsi határozatHL L 163., 2007.6.23.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 1287/2003/EK, Euratom rendelete (2003. július 15.) a piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem összehangolásáról (GNI rendelet) [Hivatalos Lap L 181., 2003.7.19.].
Az Európai Közösségek saját forrásainak egyre nagyobb hányada alapul a piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelmen. Ez a rendelet kötelezővé teszi ezen aggregátum összehasonlíthatóságának, megbízhatóságának és teljes körűségének további erősítését.

A Bizottság 97/245/EK, Euratom határozata (1997. március 20.) a Közösségek saját forrásainak rendszere keretében a tagállamok által a Bizottsághoz eljuttatandó egyes információk továbbítására vonatkozó eljárások megállapításáról [Hivatalos Lap L 97., 1997.4.12.].
Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot .

A Tanács 1553/89/EGK, Euratom rendelete (1989. május 29.) a hozzáadottérték-adóból származó saját források beszedésének végleges egységes rendszeréről [Hivatalos Lap L 155., 1989.6.7.].
A rendelet egyedüli módszerről rendelkezik, amelynek alapján egységesen meghatározható a héa-sajátforrás alapja.
Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot .

Nyomonkövetési jelentés

A Bizottság jelentése – Jelentés csalás és szabálytalanság esetén a hagyományos saját források nyomon követéséről [COM(2004) 850 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].
Az 1150/2000/EK rendelet értelmében a tagállamok kötelesek értesíteni a Bizottságot azokról a csalásokról és szabálytalanságokról, amelyek pénzügyi következményei feltehetően meghaladják a 10 000 eurót. A jelentés ismerteti a kifizetetlen vámjogosultságok behajtási rendszerével kapcsolatos helyzetet. A vámok a közösségi költségvetés számára közvetlenül megítélt saját források részét képezik. A vámtartozások behajtására irányuló eljárások tekintetében – a Bizottság ellenőrzése mellett – a tagállamok illetékesek. A Bizottság megállapítja, hogy a be nem hajtott összeg a teljes szóban forgó összeghez (160 millió euró) viszonyítva elenyésző.

A Bizottság jelentése a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek – A hozzáadottérték-adóból származó saját források beszedésének végleges egységes rendszeréről szóló, 1553/89/EGK, Euratom rendelet 12. cikke szerinti ötödik jelentés [COM(2004) 855 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].
A Bizottság háromévente jelentést készít, amely elemzi a tagállamok által az adóköteles személyek nyilvántartásba vételére, a héa meghatározására és beszedésére alkalmazott eljárásokat. A jelentés ezenfelül kitér a héa-ellenőrzési rendszerek módozataira és eredményeire, és e tekintetben javításokat javasol.

Utolsó frissítés: 03.11.2010
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére