RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Päätös omien varojen järjestelmästä (2000)

Euroopan unionin (EU) toiminta perustuu tasapainoiseen talousarvioon, joka takaa unionille riittävät varat politiikkojen rahoittamiseen tiukkaa budjettikuria noudattaen. Omista varoista tehdyssä päätöksessä annetaan säännöksiä EU:n talousarvion rahoituksen pohjaksi. Päätös hyväksytään neuvostossa yksimielisesti ja ratifioinnin jälkeen kaikissa jäsenvaltioissa.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä.

TIIVISTELMÄ

Euroopan unionin talousarvio rahoitetaan kokonaan omilla varoilla unionin politiikkojen myönteisen kehityksen takaamiseksi. Omat varat jaetaan kolmeen ryhmään: ”perinteiset omat varat”, arvonlisäveroon (ALV) perustuvat omat varat ja bruttokansantuloon (BKTL) perustuvat omat varat. Muut tulot ovat peräisin muun muassa virkamiesten maksamista veroista, yhteisön yrityksille asettamista sakoista ja viivästyskoroista.

Omien varojen enimmäismäärä

Omien varojen enimmäismääräksi on vahvistettu 1,24 prosenttia EU:n jäsenvaltioiden yhteenlasketusta BKTL:sta. Maksusitoumuksiin käytettävien määrärahojen enimmäismääräksi on vahvistettu 1,31 prosenttia EU:n jäsenvaltioiden yhteenlasketusta BKTL:sta. Omilla varoilla rahoitetaan kaikki EU:n yleiseen talousarvioon otetut menot. Mahdollinen ylijäämä siirretään seuraavalle varainhoitovuodelle.

Perinteiset omat varat

Perinteiset omat varat koostuvat yhteisestä tullitariffista kertyvistä maksuista ja sokerialan yhteisen markkinajärjestelyn puitteissa perittävistä maksuista (”sokerimaksut”). Jäsenvaltiot voivat pidättää itselleen keruukustannuksina 25 prosenttia kokonaismääristä.

ALV-varat

Arvonlisäveroon (ALV) perustuvat omat varat pidätetään jäsenvaltioiden tätä tarkoitusta varten yhdenmukaistetun ALV-määräytymisperusteen mukaan.

Alv-kannan enimmäismäärä on 0,30 prosenttia. ALV:n enimmäisrajan määräytymisperuste verokannan laskemisessa on rajattu 50 prosenttiin BKTL:sta kaikkien jäsenvaltioiden osalta (”ALV-varojen määräytymisperusteen rajojen määrittäminen”). Kaudella 2007–2013 ALV-kannaksi on Itävallan osalta vahvistettu 0,225 prosenttia, Saksan osalta 0,15 prosenttia sekä Alankomaiden ja Ruotsin osalta 0,10 prosenttia.

BKTL-varat

BKTL-varoihin perustuvat tulot saadaan soveltamalla kaikkien jäsenvaltioiden yhteenlaskettuun BKTL:oon yhdenmukaista kerrointa muista omista varoista saatujen tulojen perusteella.

Kaudella 2007–2013 kahden jäsenvaltion vuotuiseen BKTL-osuuteen tehdään bruttovähennys. Vuosittainen vähennys on Alankomaiden osalta 605 miljoonaa euroa ja Ruotsin osalta 150 miljoonaa euroa.

Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä korjaus

Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä budjettiepätasapainon korjaus määritetään laskemalla seuraavien osuuksien välinen erotus: Yhdistyneen kuningaskunnan ALV-määräytymisperusteen osuus EU:n alv-määräytymisperusteen kokonaismäärästä ja Yhdistyneen kuningaskunnan osuus jäsenvaltioille kohdennettujen menojen kokonaismäärästä.

Saksa, Itävalta, Alankomaat ja Ruotsi ovat oikeutettuja alennukseen Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävien korjausten rahoituksen osalta, ja niiden osuus rajoitetaan neljäsosaan tavanomaisesta osuudesta.

Omien varojen kerääminen

Omien varojen keräämisen menettelytavat määritellään edelleen kansallisissa säännöksissä. Komissio tarkastelee näitä säännöksiä säännöllisesti. Jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle säännöllisesti keräämiseen liittyvistä poikkeavuuksista, joilla voi olla taloudellisia vaikutuksia.

VIITTEET

SäädösVoimaantulo - Voimassaolon päättymispäiväTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Päätös 2007/436/EY, EuratomEUVL L 163, 23.6.2007

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1287/2003, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2003, markkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistamisesta (”BKTL-asetus”) (EUVL L 181, 19.7.2003).
Kasvava osa Euroopan yhteisöjen omista varoista perustuu markkinahintaiseen bruttokansantuloon. Asetuksella pyritään vahvistamaan entisestään tämän aggregaatin vertailukelpoisuutta, luotettavuutta ja kattavuutta.

Komission päätös 97/245/EY, Euratom, tehty 20 päivänä maaliskuuta 1997, jäsenvaltioiden tiettyjen komissiolle annettavien ilmoitusten tekemismenettelystä yhteisön omien varojen järjestelmässä (EYVL L 97, 12.4.1997).
Konsolidoitu toisinto

Neuvoston asetus (ETY, Euratom) N:o 1553/89, annettu 29 päivänä toukokuuta 1989, arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä (EYVL L 155, 7.6.1989).
Asetuksella laaditaan yhteinen menetelmä ALV-varojen perusteiden määrittämiseksi yhdenmukaisesti.
Konsolidoitu toisinto

Seurantakertomukset

Komission kertomus – Kertomus perinteisten omien varojen seurannasta petos- ja sääntöjenvastaisuustapauksissa (KOM(2004) 850 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä).
Jäsenvaltioiden on asetuksen (EY) N:o 1150/2000 nojalla ilmoitettava komissiolle petollisista menettelyistä ja väärinkäytöksistä, joiden taloudellinen vaikutus voi ylittää 10 000 euroa. Kertomuksessa arvioidaan tilannetta maksamattomien tullimaksujen perimisjärjestelmän osalta. Tullimaksut ovat osa omia varoja, jotka osoitetaan suoraan yhteisön talousarvioon. Jäsenvaltioilla on toimivalta tullimaksujen perimiseksi komission valvonnan alaisina. Komissio toteaa, että perimättä jääneet summat ovat suhteellisen pieniä verrattuna varojen kokonaismäärään (160 miljoonaa euroa).

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille – Viides asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 artiklan 12 mukainen kertomus ALV:n perimis- ja valvontamenettelyistä (KOM(2004) 855 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä.)
Komissio laatii kolmen vuoden välein kertomuksen, jossa se analysoi jäsenvaltioiden soveltamia verovelvollisten rekisteröintimenettelyjä sekä ALV:n määräämis- ja kantomenettelyjä. Kertomus kattaa myös arvonlisäveroa koskevien tarkastusjärjestelmien säännöt ja tulokset, ja siinä voidaan ehdottaa parannuksia.

Viimeisin päivitys 03.11.2010
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun