RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Απόφαση σχετικά με το σύστημα των ιδίων πόρων (2000)

Η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) βασίζεται σε έναν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, που διασφαλίζει στην Ένωση επαρκείς πόρους για τη χρηματοδότηση των πολιτικών της, τηρώντας αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία. Στην απόφαση σχετικά με τους ιδίους πόρους καθορίζονται οι βασικές διατάξεις για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Η απόφαση εγκρίθηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο και μετά την επικύρωσή της από το σύνολο των κρατών μελών.

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

ΣΥΝΟΨΗ

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από ιδίους πόρους ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη ανάπτυξη των πολιτικών της Ένωσης. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες ιδίων πόρων: οι «παραδοσιακοί ίδιοι πόροι», που βασίζονται αφενός στοv φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και αφετέρου στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ). Άλλα έσοδα προέρχονται, μεταξύ άλλων, από τους φόρους που καταβάλλουν οι υπάλληλοι, από τα πρόστιμα που επιβάλλει η Ένωση στις επιχειρήσεις και από τους τόκους υπερημερίας.

Ανώτατο όριο των ιδίων πόρων

Το ανώτατο όριο των ιδίων πόρων διατηρείται στο 1,24 % του συνόλου των ΑΕΕ των κρατών μελών της ΕΕ. Το ανώτατο όριο των ετήσιων πιστώσεων για αναλήψεις υποχρεώσεων καθορίζεται στο 1,31 % του συνολικού ΑΕΕ των κρατών μελών της ΕΕ. Από τους ιδίους πόρους γίνεται η χρηματοδότηση όλων των δαπανών που εγγράφονται στοv γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ. Τυχόν πλεόνασμα κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού έτους μεταφέρεται στο επόμενο οικονομικό έτος.

Παραδοσιακοί ίδιοι πόροι

Οι παραδοσιακοί ίδιοι πόροι περιλαμβάνουν τους δασμούς του κοινού δασμολογίου και εισφορές στο πλαίσιο της κοινής οργάνωσης των αγορών ζάχαρης («εισφορές ζάχαρης»). Τα κράτη μέλη δικαιούνται να παρακρατούν από το συνολικό ποσό το 25 % ως έξοδα είσπραξης.

Ο πόρος ΦΠΑ

Ο ίδιος πόρος που προέρχεται από τοv φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) λαμβάνεται επί των βάσεων υπολογισμού του ΦΠΑ των κρατών μελών, οι οποίες έχουν εναρμονιστεί για τοv σκοπό αυτό.

Ο μέγιστος συντελεστής καταβολής του ΦΠΑ ορίζεται στο 0,30 %. Η μέγιστη φορολογική βάση του ΦΠΑ για τον υπολογισμό του συντελεστή καταβολής ορίζεται σε 50 % του ΑΕΕ κάθε κράτους μέλους («προσαρμογή του πόρου ΦΠΑ»). Για την περίοδο 2007–2013, ο συντελεστής καταβολής του πόρου ΦΠΑ για την Αυστρία ορίζεται στο 0,225 %, για τη Γερμανία στο 0,15 % και για τις Κάτω Χώρες και τη Σουηδία στο 0,10 %.

Ο πόρος με βάση το ΑΕΕ

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα έσοδα που προκύπτουν από τους υπόλοιπους ιδίους πόρους, ο πόρος ΑΕΕ βασίζεται στην εφαρμογή ενός ενιαίου συντελεστή στο άθροισμα των ΑΕΕ όλων των κρατών μελών.

Για την περίοδο 2007–2013, δύο κράτη μέλη τυγχάνουν ακαθάριστης μείωσης της ετήσιας συνεισφοράς τους όπως υπολογίζεται βάσει των ΑΕΕ τους. Για τις Κάτω Χώρες, η ετήσια μείωση ανέρχεται σε 605 εκατ. ευρώ και για τη Σουηδία σε 150 εκατ. ευρώ.

Διόρθωση υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου

Η διόρθωση των δημοσιονομικών ανισορροπιών που παραχωρείται στο Ηνωμένο Βασίλειο υπολογίζεται με βάση τη διαφορά μεταξύ του βρετανικού μεριδίου στο κοινοτικό άθροισμα των βάσεων υπολογισμού του ΦΠΑ και του μεριδίου του Ηνωμένου Βασιλείου στο σύνολο των κατανεμημένων δαπανών.

Η Γερμανία, η Αυστρία, οι Κάτω Χώρες και η Σουηδία δικαιούνται μείωση του μεριδίου τους στη χρηματοδότηση της διόρθωσης υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο περιορίζεται στο ένα τέταρτο της κανονικής του αξίας.

Είσπραξη των ιδίων πόρων

Η μέθοδος είσπραξης των ιδίων πόρων ορίζεται πάντοτε από τις εθνικές διατάξεις. Η Επιτροπή διενεργεί τακτικό έλεγχο των εν λόγω διατάξεων. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τακτικά την Επιτροπή για όποιες ανωμαλίες με οικονομικό αντίκτυπο συναντήσουν στο πλαίσιο της είσπραξης.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΈναρξη ισχύος – Ημερομηνία εκπνοήςΠροθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα
Απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ--ΕΕ L 163 της 23.6.2007

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1287/2003 του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, για την εναρμόνιση του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος σε τιμές αγοράς («κανονισμóς ΑΕΕ») [Επίσημη Εφημερίδα L 181 της 19.7.2003].
Ένα αυξανόμενο ποσοστό των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν σε τιμές αγοράς. Με τον παρόντα κανονισμό απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση της συγκρισιμότητας, της αξιοπιστίας και της πληρότητας του ανωτέρω μακροοικονομικού μεγέθους.

Απόφαση 97/245/ΕΚ, Ευρατόμ: της Επιτροπής, της 20ής Μαρτίου 1997, για τη θέσπιση των όρων κοινοποίησης από τα κράτη μέλη ορισμένων πληροφοριών που απευθύνονται στην Επιτροπή στο πλαίσιο του συστήματος των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων [Επίσημη Εφημερίδα L 97 της 12.4.1997].
Βλέπεενοποιημένη έκδοση

Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1553/89 του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 1989, για το ομοιόμορφο οριστικό καθεστώς είσπραξης των ιδίων πόρων που προέρχονται από το φόρο επί της προστιθέμενης αξίας [Επίσημη Εφημερίδα L 155 της 7.6.1989].
Ο κανονισμός καθιερώνει μία ενιαία μέθοδο για να καθορίζονται με ομοιόμορφο τρόπο οι βάσεις υπολογισμού του πόρου ΦΠΑ.
Βλέπε ενοποιημένη έκδοση

Εκθέσεις παρακολούθησης

Έκθεση της Επιτροπής - Έκθεση σχετικά με την παρακολούθηση των παραδοσιακών ιδίων πόρων σε περιπτώσεις απάτης και παρατυπιών [COM(2004) 850 τελικό - δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].
Δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1150/2000, τα κράτη μέλη οφείλουν να ενημερώνουν την Επιτροπή σε περίπτωση απάτης και παρατυπίας με δυνητικό οικονομικό αντίκτυπο άνω των 10 000 ευρώ. Η έκθεση ενημερώνει για την κατάσταση αναφορικά με το σύστημα είσπραξης των μη καταβληθέντων δασμών. Οι δασμοί αποτελούν μέρος των ιδίων πόρων που κατανέμονται απευθείας στον προϋπολογισμό της Ένωσης. Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για τις διαδικασίες είσπραξης των δασμολογικών οφειλών, υπό τον έλεγχο της Επιτροπής, η οποία διαπιστώνει ότι τα μη εισπραχθέντα ποσά είναι σχετικά χαμηλά σε σχέση με το εν λόγω συνολικό ποσό (160 εκατ. ευρώ).

Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: πέμπτη έκθεση για την είσπραξη και τον έλεγχο του ΦΠΑ, που συντάχθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1553/89 [COM(2004) 855 τελικό - δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].
Κάθε τριετία η Επιτροπή συντάσσει αναλυτική έκθεση των διαδικασιών που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη όσον αφορά την εγγραφή των υποκειμένων στοv φόρο και τον καθορισμό και την είσπραξη του ΦΠΑ. Στην έκθεση αναφέρονται επίσης οι λεπτομέρειες εφαρμογής και τα αποτελέσματα του συστήματος ελέγχου που εφαρμόζουν στον τομέα του ΦΠΑ, και προτείνονται βελτιώσεις.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 03.11.2010
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας