RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Afgørelse om ordningen for egne indtægter

Den Europæiske Unions (EU's) virke hviler på et balanceret budget, som under overholdelse af en streng budgetdisciplin sikrer Unionen tilstrækkelige ressourcer til at finansiere dens politikker. Afgørelsen om egne ressourcer fastsætter de grundlæggende bestemmelser for finansiering af EU-budgettet. Afgørelsen er vedtaget enstemmigt af Rådet og derefter ratificeret af alle medlemsstaterne.

DOKUMENT

Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17).

RESUMÉ

EU's budget finansieres helt med egne indtægter for at sikre en god udvikling i Unionens politikker. Der er tre kategorier af egne indtægter: De »egne traditionelle indtægter«, egne indtægter fra merværdiafgiften (moms) og indtægten baseret på bruttonationalindkomsten (BNI). Andre indtægter kommer blandt andet fra skatter, som betales af embedsmændene, bøder, som EU udskriver til virksomheder, og morarenter.

Loft for egne indtægter

Loftet for de egne indtægter fastholdes på 1,24 % af EU-medlemsstaternes BNI. Loftet for de årlige bevillinger til forpligtelser fastholdes på 1,31 % af EU-medlemsstaternes BNI. De egne indtægter finansierer alle udgifterne i det almindelige EU-budget. Eventuelle overskud i et regnskabsår overføres til det efterfølgende regnskabsår.

Egne traditionelle indtægter

De traditionelle egenindtægter består af afgifter i henhold til den fælles toldtarif og afgifter fra den fælles markedsordning for sukker (de »søde« afgifter). Den del af det samlede beløb, som medlemsstaterne kan tilbageholde som opkrævningsafgift, beløber sig til 25 %.

Indtægten fra moms

Egenindtægten på basis af merværdiafgiften (moms) opkræves ud fra medlemsstaternes momsgrundlag, som af den grund er harmoniseret.

Den maksimale bidragssats for momsen er 0,30 %. Det maksimale momsgrundlag for beregning af bidragssatsen er fastsat til 50 % af hver medlemsstats BNI (»udjævning af momsindtægten«). I tidsrummet 2007-2013 er bidragssatsen for momsindtægten sat til 0,225 % for Østrig, 0,15 % for Tyskland og 0,10 % for Nederlandene og Sverige.

Den BNI-baserede indkomst

BNI-indtægten er baseret på en ensartet sats, som anvendes på summen af alle medlemsstaternes BNI.

I tidsrummet 2007-2013 nyder to medlemsstater godt af en bruttonedsættelse af deres årlige bidrag beregnet ud fra BNI'en. Det drejer sig om en årlig nedsættelse på 605 mio. EUR for Nederlandene og 150 mio. EUR for Sverige.

Korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige

Korrektionen af budgetuligevægten, som er indrømmet Det Forenede Kongerige, er beregnet ud fra forskellen mellem den andel, det britiske momsgrundlag udgør af det samlede EU-momsgrundlag, og den andel, Det Forenede Kongerige modtager af de samlede fordelte udgifter.

Tyskland, Østrig, Nederlandene og Sverige har ret til en nedsættelse af deres andel af finansieringen af korrektionen til fordel for Det Forenede Kongerige; den er nedsat til en fjerdedel af det normale.

Opkrævning af egne indtægter

Opkrævningen af egne indtægter sker fortsat i henhold til nationale bestemmelser. Kommissionen foretager en regelmæssig kontrol af disse bestemmelser. Medlemsstaterne underretter regelmæssigt Kommissionen om uregelmæssigheder med en finansiel virkning, som påtræffes i forbindelse med opkrævningen.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdato - udløbsdatoFrist for gennemførelse i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Afgørelse 2007/436/EF, Euratom--EUT L 163 af 23.6.2007

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 af 15. juli 2003 om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser (»BNI-forordningen«) [EU-Tidende L 181 af 19.7.2003].
En stigende andel af De Europæiske Fællesskabers egne indtægter er baseret på bruttonationalproduktet i markedspriser. Denne forordning indfører en yderligere styrkelse af sammenligneligheden, pålideligheden og fuldstændigheden af denne størrelse.

Kommissionens beslutning 97/245/EF, Euratom af 20. marts 1997 om de nærmere retningslinjer for medlemsstaternes meddelelse af visse oplysninger til Kommissionen inden for rammerne af ordningen for Fællesskabernes egne indtægter [EU-Tidende L 97 af 12.4.1997].
Se konsolideret version

Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89 af 29. maj 1989 om den endelige ordning for ensartet opkrævning af egne indtægter hidrørende fra merværdiafgiften [EU-Tidende L 155 af 7.6.1989].
Forordningen etablerer en bestemt metode til en ensartet fastsættelse af, hvordan grundlaget for momsbaserede indtægter skal fastsættes.
Se konsolideret version

Opfølgningsrapporter

Rapport fra Kommissionen om opfølgning af traditionelle egne indtægter i tilfælde af svig og uregelmæssigheder [KOM(2004) 850 endelig udg. - Ikke offentliggjort i EU-Tidende].
I henhold til forordning (EF) nr. 1150/2000 skal medlemsstaterne informere Kommissionen i tilfælde af svig og uregelmæssigheder med en potentiel finansiel virkning på mere end 10 000 EUR. Rapporten redegør for situationen med hensyn til inddrivelse af ikke-betalt told. Toldafgifter er en af de egne indtægter, som går direkte ind i Fællesskabets budget. Medlemsstaterne har kompetencen, under Kommissionens kontrol, vedrørende inddrivelse af skyldig told. Kommissionen konstaterer at beløbene, som ikke er inddrevet, er relativt små sammenlignet med det totale beløb (160 mio. EUR).

Beretning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: Femte rapport i henhold til artikel 12 i forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89 om momsopkrævning og kontrolprocedurer 1553/89 [KOM(2004) 855 endelig udg. - Ikke offentliggjort i EU-Tidende].
Hvert tredje år udarbejder Kommissionen en rapport, som analyserer procedurerne for registrering af afgiftspligtige beløb og om fastlæggelse og inddrivelse af den moms som medlemsstaterne lægger til grund. Rapporten gennemgår også metoderne og resultaterne af medlemsstaternes kontrolsystem på momsområdet og foreslår forbedringer.

Seneste ajourføring: 03.11.2010
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top