RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Rozhodnutí o systému vlastních zdrojů

Fungování Evropské unie (EU) je založeno na vyrovnaném rozpočtu zajišťujícím Evropské unii dostatečné zdroje k financování svých politik při dodržení přísné rozpočtové kázně. Rozhodnutí o vlastních zdrojích stanovuje základní pravidla pro financování rozpočtu EU. Toto rozhodnutí bylo přijato jednomyslně Radou a po ratifikaci ve všech členských státech.

AKT

Rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euroatom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství

PŘEHLED

Aby byl zajištěn řádný rozvoj politik Evropské unie, je rozpočet EU plně financován z vlastních zdrojů. Existují tři kategorie vlastních zdrojů: „tradiční vlastní zdroje“, vlastní zdroj z daně z přidané hodnoty (DPH) a zdroj z hrubého národního důchodu (HND). Ostatní příjmy pocházejí mimo jiné z poplatků placených úředníkům, pokut, které uložilo Společenství podnikům a z úroků z prodlení.

Strop vlastních zdrojů

Strop vlastních zdrojů je stanoven na úrovni 1,24 % celkového HND členských států EU. Strop pro celkovou roční výši prostředků na závazky je stanoven na úrovni 1,31 % celkového HND členských států EU. Vlastní zdroje financují veškeré výdaje souhrnného rozpočtu EU. Případné přebytky z jednoho rozpočtového roku jsou převedeny do následujícího rozpočtového roku.

Tradiční vlastní zdroje

Tradiční vlastní zdroje tvoří cla stanovená ve společném celním sazebníku (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) a dávky stanovené v rámci společné organizace trhů v odvětvích cukru (dávky „z cukru“). Členské státy si mohou ponechat podíl 25 % celkové částky jako náklady na výběr.

Zdroj z DPH

Vlastní zdroj z daně z přidané hodnoty (DPH) je odváděn ze základů DPH členských států, které jsou pro tento účel harmonizovány.

Maximální sazba DPH je 0,30 %. Maximální základ DPH použitý pro výpočet sazby je stanoven na 50 % HND každého členského státu („omezení zdroje DPH“). Pro období 2007–2013 se sazba uplatňovaná na zdroj z DPH stanoví pro Rakousko na 0,225 %, pro Německo na 0,15 % a pro Nizozemsko a Švédsko na 0,10 %.

Zdroj z HND

S ohledem na příjmy získané z jiných vlastních zdrojů je zdroj z HND založen na použití jednotné sazby na součet HND všech členských států.

Pro období 2007–2013 bude dvěma členským státům přiznáno hrubé snížení jejich ročních příspěvků založených na HND. Jedná se o roční snížení ve výši 605 milionů EUR pro Nizozemsko a 150 milionů EUR pro Švédsko.

Oprava pro Spojené království

Oprava rozpočtových nevyvážeností poskytnutá Spojenému království je vypočtena na základě rozdílu mezi podílem základu DPH Spojeného království na celkovém základu DPH Evropské unie a podílem Spojeného království na celkových přidělených výdajích.

Německo, Rakousko, Nizozemsko a Švédsko mají nárok na snížení jejich podílu na financování opravy pro Spojené království, který se snižuje na čtvrtinu jeho běžné hodnoty.

Vybírání vlastních zdrojů

Způsob vybírání vlastních zdrojů bude i nadále stanoven vnitrostátními ustanoveními. Komise bude tato ustanovení pravidelně kontrolovat. Členské státy budou pravidelně informovat Komisi o nesrovnalostech s finančním dopadem, které při vybírání nastaly.

ODKAZY

AktVstup v platnost – Datum ukončení platnostiLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom--

Úř. věst. L 163 

ze dne 23. 6. 2007

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 ze dne 15. července 2003 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách („nařízení HND“) (Úř. věst. L 181 ze dne 19.7.2003).
Zvyšující se část vlastních zdrojů Evropských společenství je založena na hrubém národním důchodu v tržních cenách. Toto nařízení vyžaduje další zlepšení srovnatelnosti, spolehlivosti a úplnosti tohoto souhrnného ukazatele.

Rozhodnutí 97/245/ES, Euratom ze dne 20. března 1997 o postupech, jimiž členské státy předávají Komisi informace v rámci systému vlastních zdrojů Společenství (Úř. věst. L 97 ze dne 12.4.1997).
Viz konsolidované znění

Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 Rady ze dne 29. května 1989 o konečné jednotné úpravě vybírání vlastních zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 155 ze dne 7.6.1989).
Nařízení stanoví jednotný postup, podle kterého jsou vyměřovací základy zdrojů z DPH stanoveny jednotně.
Viz konsolidované znění

Zprávy o monitorování

Zpráva Komise o sledování tradičních vlastních zdrojů v případech podvodů a nesrovnalostí (KOM(2004) 850 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).
Podle nařízení (ES) č. 1150/2000 mají členské státy povinnost informovat Komisi v případech podvodů a nesrovnalostí, které představují případný finanční dopad přesahující částku 10 000 EUR. Tato zpráva hodnotí současný stav systému výběru neuhrazených cel. Cla jsou součástí vlastních zdrojů přidělených přímo do rozpočtu Společenství. Členské státy jsou odpovědné za postupy zpětného získávání celních dluhů pod dohledem Komise. Komise konstatuje, že částky, které nebyly získány zpět, jsou ve srovnání s celkovou předmětnou částkou (160 milionů EUR) poměrně nízké.

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu: pátá zpráva o výběru a kontrole daně z přidané hodnoty, stanovené na základě článku 12 nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 (KOM(2004) 855 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).
Každé tři roky Komise vyhotoví zprávu obsahující analýzu postupů, které členské státy použijí při registraci osob podléhajících dani a při vyměřování a vybírání DPH. Zpráva také obsahuje podrobnosti a výsledky jejich kontrolních systémů v oblasti DPH a navrhuje zlepšení.

Poslední aktualizace: 03.11.2010
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky