RSS
Abecedno kazalo
Spletna stran je na voljo v 23 jezikih
Na voljo so novi jeziki:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


MEDIA 2007 podporni program za evropski avdiovizualni sektor

MEDIA 2007 je nov podporni program za evropski avdiovizualni sektor. Nasledil je programa MEDIA Plus in Usposabljanje MEDIA. MEDIA 2007 je zasnovan kot edinstven program, ki združuje dva obstoječa dela (razvoj, distribucija, promocija, usposabljanje). Zagotovljena so finančna sredstva v višini skoraj 755 milijonov EUR za obdobje 2007−2013.

AKT

Sklep št. 1718/2006/CE Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006, ki se nanaša na izvedbo podpornega programa za avdiovizualni sektor (MEDIA 2007).

POVZETEK

Avdiovizualni sektor je bistvenega pomena za prenos in krepitev evropskih kulturnih vrednot. Igra ključno vlogo pri vzpostavljanju evropske kulturne identitete in izražanju evropskega državljanstva. Izmenjava evropskih avdiovizualnih del (filmov in televizijskih programov) prispeva h krepitvi medkulturnega dialoga in k medsebojnemu izboljšanju razumevanja in poznavanja evropskih kultur. Podpora Skupnosti tako želi avdiovizualnemu sektorju omogočiti, da v celoti izpolni svojo vlogo vezi med evropskimi državami in kulturami.

Poleg kulturnega vidika ima evropski avdiovizualni sektor tudi pomemben družbeni in gospodarski potencial. Tako se podpora Skupnosti avdiovizualnemu sektorju vključuje tudi v kontekst Lizbonske strategije, ki si prizadeva, da bi bilo gospodarstvo EU najbolj konkurenčno in najbolj dinamično na svetu.

V okviru programa MEDIA 2007 Komisija nadaljuje ukrepe Skupnosti iz programov MEDIA I, MEDIA II, MEDIA Plus in Usposabljanje MEDIA, ki so od leta 1991 spodbujali razvoj evropske avdiovizualne industrije.

SPLOŠNI CILJI

Program MEDIA 2007 je sprejet za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013. Sledi naslednjim splošnim ciljem:

 • ohraniti in ovrednotiti evropsko kulturno in jezikovno raznolikost ter evropsko kinematografsko in avdiovizualno dediščino, omogočati njihovo dostopnost publiki in spodbujati medkulturni dialog,
 • povečati izmenjavo in sprejemanje evropskih avdiovizualnih del znotraj in zunaj EU,
 • okrepiti konkurenčnost evropskega avdiovizualnega sektorja v okviru odprtega in konkurenčnega trga, ki spodbuja zaposlovanje.

Za uresničitev teh ciljev MEDIA 2007 predlaga:

 • v prvi fazi avdiovizualne produkcije lažjo dostopnost in izboljšanje strokovnosti ter razvoj evropskih avdiovizualnih del (v pred-produkcijskih fazah),
 • v drugi fazi avdiovizualne produkcije podporo distribucije in promocije evropskih avdiovizualnih del (v post-produkcijskih fazah),
 • podporo pilotskih projektov z namenom, da bi se program prilagodil razvoju trga.

Program temelji na naslednjih prednostnih nalogah glede na področja, v katera posega:

 • spodbujanje ustvarjalnega procesa v evropskem avdiovizualnem sektorju, kot tudi poznavanje in širitev evropske kinematografske in avdiovizualne dediščine,
 • krepitev strukture evropskega avdiovizualnega sektorja, posebej manjših in srednje velikih podjetij (MSP),
 • zmanjšanje neenakosti na evropskem avdiovizualnem trgu med državami z močno avdiovizualno produkcijo in državami ali regijami s šibko avdiovizualno produkcijo ali z omejenim geografskim in jezikovnim območjem. Ta prednostna naloga zadovoljuje potrebo, da se ohranjata in krepita kulturna raznolikost in medkulturni dialog v Evropi,
 • spremljanje razvoja trga na področju digitalizacije.

FINANČNA SREDSTVA

Za program so zagotovljena finančna sredstva v višini skoraj 755 milijonov EUR.

POSEBNI CILJI IN UKREPI

Pred-produkcija

Cilji v prvi fazi avdiovizualne produkcije:

 • pridobitev in nadgradnja znanja na avdiovizualnem področju: Program podpira projekte za izboljšanje ustvarjalnih zmogljivosti in strokovno vodenje na evropskem avdiovizualnem področju ter uskladitev tehničnih zmogljivosti z digitalno tehnologijo. Cilj je tudi okrepitev evropskih ukrepov na področju avdiovizualnega usposabljanja s podpiranjem mreže in mobilnosti zadevnih akterjev (evropskih filmskih šol, izobraževalnih ustanov, partnerjev iz strokovnega sektorja). Na pobudo strokovnjakov iz novih držav članic bodo podeljene štipendije za pomoč pri soočanju z izzivi razširjenega avdiovizualnega trga,
 • razvoj: program je namenjen podpori projektov v razvojni fazi produkcije, ki jih bodo predlagale neodvisne produkcijske družbe. Tem družbam bo pomagal razviti dobre finančne načrte, vključuje pa tudi finančno podporo koprodukcij.

Post-produkcija

Cilji v drugi fazi avdiovizualne produkcije so:

 • distribucija in predvajanje: podpora v fazi distribucije in predvajanja ostaja prednostni cilj za utrjevanje enotnega evropskega trga in povečanje konkurenčnosti avdiovizualne industrije. Vzpostavitev evropske distribucijske strategije je nujna za konkurenčnost evropskih avdiovizualnih del v svetu. Cilji ukrepov Skupnosti so:
  1. krepitev evropske distribucije s spodbujanjem distributerjev k investiranju v koprodukcijo, pridobivanje in promocija evropskih nenacionalnih filmov in razvoj usklajenih tržnih strategij,
  2. izboljšanje izmenjave evropskih nenacionalnih filmov s spodbujanjem njihovega izvoza, distribucije in prikazovanja v kinematografih,
  3. spodbujanje nadnacionalnega predvajanja evropskih avdiovizualnih del neodvisnih produkcijskih družb s spodbujanjem sodelovanja med izvajalci predvajanja na eni strani in neodvisnimi producenti ter distributerji na drugi,
  4. spodbujanje digitalizacije evropskih avdiovizualnih del in spodbujanje kinematografov k uporabi možnosti digitalne distribucije,
  5. spodbujanje kinematografov k uporabi možnosti distribucije,
 • promocija: cilj programa na tem področju je izboljšanje izmenjave evropskih avdiovizualnih del z zagotavljanjem njihove dostopnosti do evropskih in mednarodnih strokovnih trgov. Cilj programa je tudi izboljšan dostop publike do evropskih in mednarodnih avdiovizualnih del. Spodbuja skupne ukrepe med nacionalnimi organizacijami za promocijo filmov in avdiovizualnih programov, kakor tudi ukrepe za promocijo evropske kinematografske in avdiovizualne dediščine;

Pilotski projekti

Program spodbuja inovativnost pilotskih projektov, zlasti v zvezi z uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Pilotski projekti zagotavljajo prilagajanje programa tehnološkemu razvoju.

NAČINI IZVAJANJA

Določbe o tretjih državah

Pod pogojem, da bodo zahteve izpolnjene in bodo na razpolago dodatna sredstva, bo program odprt tudi za naslednje države:

 • države EFTA, ki so članice Evropskega gospodarskega prostora (EGP),
 • države kandidatke na podlagi jamstva predpristopne strategije,
 • države Zahodnega Balkana (kot je določeno v njihovih okvirnih sporazumih za sodelovanje v programih Skupnosti),
 • države podpisnice konvencije Sveta Evrope o čezmejni televiziji (EN) (FR),
 • ostale tretje države, ki so z EU sklenile sporazum o pridružitvi ali sodelovanju, ki vsebuje klavzule na avdiovizualnem področju.

Upravičenci in finančne ureditve

Upravičenci do programa so lahko posamezniki. Glede na naravo ukrepov se finančna pomoč lahko dodeli v obliki subvencij ali štipendij.

Finančna pomoč, dodeljena v okviru programa, ne sme presegati 50 % stroškov podprtih ukrepov. Izjemoma lahko pomoč doseže 75 % stroškov.

Izvajanje

Komisija je skupaj z odborom zadolžena za izvajanje programa.

Izvajalsko agencijo predstavlja evropska mreža MEDIA desks (EN) (FR). Ta na državni ravni zagotavlja informacije o programu, zlasti o čezmejnih projektih.

REFERENCE

AktZačetek veljavnostiRok prenosa v državah članicahUradni list
Uredba (ES) št. 1718/2006/ES (sprejetje: postopek soodločanja COD/2004/0151]

25.11.2006

UL L 327, 24.11.2006

Zadnja posodobitev: 04.01.2007

Glejte tudi

 • Več informacij o programu MEDIA (EN)
Pravno obvestilo | O spletišču | Išči | Kontakt | Na vrh