RSS
Werrej alfabetiku
Din il-pagna hija disponibbli fi 23-il lingwa
Lingwi godda disponibbli:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


MEDIA 2007: programm ta’ appoġġ għas-settur awdjoviżiv Ewropew

MEDIA 2007 huwa l-programm il-ġdid ta’ appoġġ għas-settur awdjoviżiv Ewropew. Huwa s-suċċessur tal-programmi MEDIA Plus u MEDIA Formation. MEDIA 2007 huwa mfassal bħala programm uniku li jgħaqqad fi gruppi ż-żewġ komponenti eżistenti (l-iżvilupp, id-distrubuzzjoni, il-promozzjoni / formazzjoni). Mogħni b’pakkett finanzjarji ta’ kważi EUR 755 miljun, dan ikopri l-perjodu 2007-2013.

ATT

Deċiżjoni Nru 1718/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Novembru 2006 dwar l-implimentazzjoni ta' programm ta' appoġġ lis-settur awdjoviżiv Ewropew (MEDIA 2007).

SOMMARJU

Is-settur awdjoviżiv għandu rwol fondamentali għat-trażmissjoni u t-trawwim tal-valuri kulturali Ewropej. Għandu rwol kruċjali fil-bini ta’ identità kulturali Ewropea u fl-espressjoni taċ-ċittadinanza Ewropea. Iċ-ċirkolazzjoni tax-xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej (films u programmi fuq it-televiżjoni) jikkontribwixxu sabiex isaħħu d-djalogu interkulturali u sabiex jitjiebu l-komprensjoni u l-għarfien reċiproċi tal-kulturi Ewropej. Għalhekk, l-appoġġ Komunitarju għandu l-għan li jippermetti lis-settur awdjoviżiv jaqdi dan ir-rwol ta’ tisħiħ taċ-ċittadinanza u tal-kultura Ewropa b’mod sħiħ.

Minbarra l-aspett kulturali, is-settur awdjoviżiv Ewropew għandu wkoll potenzjal soċjali u ekonomiku kbir. Għalhekk, l-appoġġ Komunitarju għas-settur awdjoviżiv jintegra ruħu anki fil-kuntest tal-istrateġija ta’ Liżbona li għandha l-għan li trendi lill-ekonomija tal-UE bħala l-aktar waħda kompetittiva u dinamika fid-dinja.

Fil-qafas tal-programm MEDIA 2007, il-Kummissjoni għandha l-ħsieb li tkompli bl-azzjoni tal-UE meħuda permezz tal-programmi MEDIA I, MEDIA II, MEDIA Plus u MEDIA Formation li ħeġġew l-iżvilupp tal-industrija awdjoviżiva Ewropea sa mill-1991.

OBJETTIVI ĠENERALI

Il-programme MEDIA 2007 huwa stabbilit għal perjodu li jibda mill-1 ta’ Jannar 2007 sal-31 ta’ Diċembru 2013. Hu jfittex li jikseb l-objettivi ġenerali li ġejjin:

 • jippreserva u jivvalorizza d-diversità kulturali u lingwistika Ewropea u l-patrimonju ċinematografiku u awdjoviżiv Ewropew, jiggarantixxi l-aċċess tiegħu għall-pubbliku u jiffavorixxi d-djalogu interkulturali;
 • iżid iċ-ċirkolazzjoni u l-udjenza tax-xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej ġewwa u barra mill-UE;
 • isaħħaħ il-kompetittività tas-settur awdjoviżiv Ewropew fil-qafas ta’ suq miftuħ u kompetittiv favorevoli għall-impjiegi.

Sabiex jilħaq dawn l-objettivi, MEDIA 2007 jintervjeni:

 • fil-fażi ta’ qabel il-produzzjoni awdjoviżiva sabiex jiffavorixxi l-kisba u l-perfezzjonament tal-kompetenzi u l-iżvilupp tax-xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej (fażijiet ta’ qabel il-produzzjoni);
 • fil-fażi ta’ wara l-produzzjoni awdjoviżiva sabiex jappoġġja d-distribuzzjoni u l-promozzjoni tax-xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej (fażijiet ta’ wara l-produzzjoni);
 • fl-appoġġ tal-proġetti pilota. Dan l-appoġġ għandu l-għan li jiżgura l-adattament tal-programm mal-evoluzzjonijiet tas-suq.

F’dawn l-oqsma ta’ intervent, il-programm huwa msejjes fuq il-prijoritajiet li ġejjin:

 • it-tħeġġiġ tal-proċess kreattiv fis-settur awdjoviżiv Ewropew, kif ukoll l-għarfien u d-diffużjoni tal-patrimonju ċinematografiku u awdjoviżiv Ewropew;
 • it-tisħiħ tal-istruttura tas-settur awdjoviżiv Ewropew, b’mod partikolari l-impriżi żgħar u medji (SMEs);
 • it-tnaqqis, fi ħdan is-suq awdjoviżiv Ewropew, tad-diskrepanzi bejn il-pajjiżi b’kapaċità b’saħħitha ta’ produzzjoni awdjoviżiva u l-pajjiżi jew ir-reġjuni b’kapaċità dgħajfa ta’ produzzjoni awdjoviżiva u/jew b’żona ġeografika u lingwistika ristretta. Din il-prijorità twieġeb għall-ħtieġa ta’ preservazzjoni u ta’ tisħiħ tad-diversità kulturali u d-djalogu interkulturali fl-Ewropa;
 • l-akkumpanjament tal-evoluzzjonijiet tas-suq rigward id-diġitalizzazzjoni.

PAKKETT FINANZJARJU

Il-programm huwa mogħni b’pakkett finanzjarju ta’ kważi EUR 755 miljun.

OBJETTIVI U INTERVENTI SPEĊIFIĊI

Qabel il-produzzjoni

Qabel il-produzzjoni awdjoviżiva, l-objettivi tal-programm huma dawn li ġejjin:

 • il-kisba u l-perfezzjoni tal-kompetenzi fil-qasam awdjoviżiv: il-programm jippermetti li jiġu appoġġjati proġetti li għandhom l-iskop li jtejbu l-kapaċitajiet ta’ ħolqien u ta’ ġestjoni tal-professjonisti tal-awdjoviżjoni Ewropej u li jadattaw il-kwalifiki tekniċi tagħhom għal teknoloġiji diġitali. L-objettiv huwa wkoll li tissaħħaħ id-dimensjoni Ewropea fl-azzjonijiet ta’ formazzjoni awdjoviżiva billi jiġu appoġjati n-netwerking u l-mobilità tal-atturi kkonċernati (skejjel Ewropej taċ-ċinema, ċentri ta’ taħriġ, imsieħba tas-settur professjonali). Se jinħolqu għotjiet bil-għan li l-professjonisti tal-Istati Membri l-ġodda jiġu megħjuna sabiex jirbħu l-isfidi tas-suq awdjoviżiv imkabbar;
 • l-iżvilupp: il-programm għandu l-għan li jappoġġja l-iżvilupp tal-proġetti ta’ produzzjoni ppreżentati minn kumpaniji ta’ produzzjoni. Se jgħin lil dawn l-impriżi sabiex itejbu pjanijiet ta’ finanzjament solidi, inkluż il-pjan għall-iffinanzjar ta’ produzzjonijiet konġunti.

Wara l-produzzjoni

Wara l-produzzjoni awdjoviżiva, l-objettivi tal-programm huma dawn li ġejjin:

 • id-distribuzzjoni u d-diffużjoni: l-appoġġ għall-fażi ta’ distribuzzjoni u diffużjoni jibqa’ prijorità għall-konsolidazzjoni tas-suq uniku Ewropew u għat-titjib tal-kompetittività tal-industrija awdjoviżiva. It-twaqqif ta’ strateġija ta’ distribuzzjoni Ewropea hija essenzjali sabiex ix-xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej ikunu jistgħu jaffaċċjaw il-kompetizzjoni globali. L-azzjoni Komunitarja se jkollha l-għan li:
  1. issaħħaħ id-distribuzzjoni Ewropea billi tħeġġeġ lid-distributuri jinvestu fil-produzzjoni konġunta, fix-xiri u l-promozzjoni ta’ films Ewropej mhux nazzjonali u li jimplimentaw strateġiji koordinati ta’ kummerċjalizzazzjoni;
  2. ittejjeb iċ-ċirkolazzjoni tal-films Ewropej mhux nazzjonali permezz ta’ miżuri li jinċentivaw l-esportazzjoni, id-distribuzzjoni u l-programmazzjoni tagħhom fis-swali taċ-ċinema;
  3. il-promozzjoni tad-diffużjoni transnazzjonali tax-xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej prodotti minn kumpaniji tal-produzzjoni indipendenti billi jħeġġeġ il-kooperazzjoni bejn ix-xandara fuq naħa, u l-produtturi u d-distributuri indipedenti fuq in-naħa l-oħra;
  4. tħeġġeġ id-diġitalizzazzjoni tax-xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej u s-swali taċ-ċinema jiġu mħeġġa sabiex jagħmlu użu mill-possibilitajiet offruti mid-distribuzzjoni diġitali;
  5. is-swali taċ-ċinema jiġu mħeġġa jagħmlu użu mill-possibilitajiet offruti mid-distribuzzjoni diġitali;
 • promozzjoni: f’dan il-qasam, l-objettiv tal-programm huwa li jtejjeb iċ-ċirkolazzjoni tax-xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej billi jiżguralhom aċċess għal swieq professjonali Ewropej u internazzjonali. Il-programm għandu wkoll l-għan li jsaħħaħ l-aċċess tas-settur pubbliku Ewropew u internazzjonali għal xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej. Iħeġġeġ l-azzjonijiet komuni bejn il-korpi nazzjonali ta’ promozzjoni ta’ films u programmi awdjoviżivi, kif ukoll azzjonijiet ta’ promozzjoni tal-patrimonju ċinematografiku u awdjoviżiv Ewropew.

Proġetti pilota

Il-programm iħeġġeġ l-innovazzjoni permezz ta’ proġetti pilota, b’mod partikolari f’dak li jirrigwarda l-użu tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni. Il-proġetti pilota jippermettu sabiex jiġi żgurat l-adattament tal-programm għal evoluzzjonijiet teknoloġiċi.

MODALITAJIET U IMPLIMENTAZZJONI

Dispożizzjonijiet li jikkonċernaw il-pajjiżi terzi

Soġġett għall-fatt li l-kundizzjonijiet meħtieġa jiġu sodisfatti u wara li jsir il-ħlas ta’ approprjazzjonijiet addizzjonali, il-programm huwa miftuħ għall-parteċipazzjoni tal-pajjiżi li ġejjin:

 • l-Istati tal-EFTA (European Free Trade Association) li huma membri taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE);
 • il-pajjiżi kandidati li jibbenefikaw minn strateġija ta’ qabel l-adeżjoni fl-UE;
 • il-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent (skont il-modalitajiet definiti fil-ftehimiet qafas li jikkonċernaw il-parteċipazzjoni tagħhom fi programmi Komunitarji);
 • l-Istati li huma parti mill-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar it-televiżjoni transkonfinali (EN) (FR);
 • pajjiżi terzi oħra li kkonkludew ftehimiet ta’ assoċjazzjoni jew ta’ kooperazzjoni mal-UE li fihom klawżoli fil-qasam awdjoviżiv.

Benefiċjarji u dispożizzjonijiet finanzjarji

Il-benefiċjarji tal-programm jistgħu jkunu persuni fiżiċi. Skont in-natura tal-azzjoni, l-għajnuniet finanzjarji jistgħu jieħdu l-forma ta’ sovvenzjonijiet jew ta’ għotjiet.

L-għajnuniet finanzjarji mogħtija fil-qafas tal-programm ma jistgħux jaqbżu l-50 % tal-ispejjeż tal-azzjonijiet appoġġjati. F’ċerti każijiet speċifiċi, l-għajnuniet jistgħu jaslu sa 75 % tal-ispejjeż.

Implimentazzjoni

Il-Kummissjoni, assistita minn kumitat, hija inkarigata mill-implimentazzjoni tal-programm.

Il-korp eżekuttiv huwa rappreżentat min-netwerk Ewropew MEDIA desks (EN) (FR). Dan jiżgura d-diffużjoni tal-informazzjoni dwar il-programm fil-livell nazzjonali, b’mod partikolari dwar il-proġetti transkonfinali.

REFERENZI

AttDħul fis-seħħTerminu għat-traspożizzjoni fl-Istati MembriĠurnal Uffiċjali
Deċiżjoni Nru 1718/2006/KE (adozzjoni: kodeċiżjoni COD/2004/0151)

25.11.2006

ĠU L 327, 24.11.2006

L-aħħar aġġornament: 04.01.2007

Ara wkoll

 • Għal aktar informazzjoni żur il-programm MEDIA (EN)
Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna