RSS
Азбучен показалец
Тази страница е достъпна на 23 езика
Налични нови езици:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


МЕДИЯ 2007: програма за подкрепа на европейския аудио-визуален сектор

МЕДИЯ 2007 е новата програма за подкрепа на европейския аудио-визуален сектор. Нейни предшественици са програмите МЕДИЯ Плюс и МЕДИЯ Обучение. МЕДИЯ 2007 е създадена като единствена програма, групираща двете настоящи звена (развитие, разпространение, промотиране/обучение). Снабдена с бюджет от близо 755 милиона евро, програмата покрива периода 2007—2013 г.

АКТ

Решение № 1718/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 нември 2006 г. относно прилагането на програма за подпомагане на европейския аудио-визуален сектор (МЕДИЯ 2007).

ОБОБЩЕНИЕ

Аудио-визуалният сектор е основен лъч за предаването и развитието на европейските културни ценности. Той играе важна роля в изграждането на европейската културна идентичност и изразяването на гражданска позиция. Разпространението на европейски аудио-визуални произведения (филми и телевизионни програми) помага за укрепването на междукултурния диалог и взаимното разбиране и познаване на европейските култури. Подкрепата на Общността има за цел да даде възможност на европейския аудио-визуален сектор да изиграе ролята си на укрепителен стълб на гражданското общество и културата на Европа.

Освен културен аспект, европейският аудио-визуален сектор има също така и силен социален и икономически потенциал. По този начин подкрепата на Общността за аудио-визуалния сектор намира място в контекста на Лисабонската стратегия, която цели да направи икономиката на ЕС най-динамичната и конкурентноспособна икономика в света.

В рамките на програмата МЕДИЯ 2007 Комисията възнамерява да продължи предприетите от Общността действия чрез програмите МЕДИЯ I, МЕДИЯ II, МЕДИЯ Плюс и МЕДИЯ Обучение, които насърчават развитието на европейската аудио-визуална индустрия от 1991 г. до днес.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

Програмата МЕДИЯ 2007 е създадена за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г. Тя преследва следните основни цели:

 • запазване и подобряване на културното и езиковото разнообразие и европейското филмово наследство, гарантиране на достъпа на обществеността до него и насърчаване на междукултурния диалог;
 • да увеличи разпространението и потреблението на европейски аудио-визуални произведения във и извън ЕС;
 • да засили конкурентоспособността на европейския аудио-визуален сектор в рамките на един отворен и конкурентоспособен пазар.

За да постигне тези цели, МЕДИЯ 2007 се намесва:

 • нагоре по веригата на аудио-визуалното производство, за да благоприятства придобиването и усъвършенстването на знания и развитието на европейски аудио-визуални произведения (предпроизводствени фази);
 • надолу по веригата на аудио-визуалното производство, за да поддържа разпространението и промотирането на европейски аудио-визуални произведения (следпроизводствени фази);
 • в подкрепа на пилотни проекти. Тази помощ има за цел да гарантира адаптирането на програмата към промените на пазара.

В тази област на намеса програмата се основава на следните приоритети:

 • насърчаване на творческия процес в европейския аудио-визуален сектор, както и знанията и разпространението на кинематографичното и аудио-визуалнотo наследство;
 • укрепване на структурите на европейския аудио-визуален сектор, особено малките и средните предприятия (МСП);
 • намаляване на дисбаланса в рамките на европейския аудио-визуален пазар между страните с висок производсвен капацитет и страните или регионите с ниско аудио-визуално производство и/или зоните с географски и езикови ограничения. Този приоритет е в отговор на необходимостта да се предпази и заздрави културното многообразие и междукултурният диалог в Европа;
 • развитие на пазара, съпътствано от цифровизацията.

ФИНАНСОВ ПАКЕТ

Програмата разполага с бюджет от близо 755 милиона евро.

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ И ДЕЙСТВИЯ

Предварително производство

Нагоре по веригата на аудио-визуалното производство целите на програмата са следните:

 • придобиване на умения и усъвършенстването им в аудио-визуалната област: програмата подкрепя проекти, целящи подобряване на възможността за създаване и управление на кадри в европейския аудио-визуален сектор и приспособяване на техническите им умения към цифровите технологии. Целта е също така да се засили европейското измерение на аудио-визуалните дейности за обучение чрез подкрепа на мрежата и мобилността на участниците (европейски филмови училища, институти за обучение, партньори от професионалния сектор). Ще се създадат стипендии, предназначени за професионалисти от новите държави-членки, с цел да им се помогне да се справят с предизвикателствата на разширения пазар на аудио-визуалния сектор;
 • развитие: програмата е насочена към подкрепа на развитието на производствени проекти, представени от независими продуцентски компании. Тя ще помогне на тези компании да изготвят устойчиви планове за финансиране, в това число и финансиране на копродукции.

Следпроизводствен етап

Надолу по веригата на аудио-визуалното производство целите на програмата са следните:

 • разпределение и разпространение: подкрепата на фазата на разпределение и разпространение остава приоритет за укрепване на единния европейски пазар и подобряване на конкурентоспособността в аудио-визуалната индустрия. Създаването на европейска система за дистрибуция играе важна роля за справянето на европейските аудио-визуални произведения със световната конкуренция. Действието на Общността цели да:
  1. засили европейската дистрибуция чрез насърчаване на дистрибуторите да инвестират в съвместни продукции, придобиване и промотиране на европейски, а не национални филми, както и да прилага координирани маркетингови стратегии;
  2. подобри потока на европейски, а не национални филми, чрез стимули за техния износ, разпространение и прожекции в кинозалите;
  3. подпомогне транснационалното разпространение на европейски аудио-визуални творби, произведени от независими продуцентски компании, чрез насърчаване на сътрудничеството между телевизионните компании, от една страна, и независимите продуценти и разпространители, от друга страна;
  4. насърчи цифровизирането на европейските аудио-визуални произведения и да насърчи киносалоните да се възползват от възможностите, предлагани от цифровото разпространение;
  5. насърчи киносалоните да се възползват от възможностите предлагани от цифровото разпространение.
 • промотиране: в тази област целта на програмата е да подобри разпространението на европейски аудио-визуални произведения чрез гарантиране на техния достъп до европейски и международни професионални пазари. Програмата цели също така да улесни достъпа на европейските и международни зрители до европейските аудио-визуални произведения. Тя насърчава съвместните действия между националните организации за промотиране на филми и аудио-визуални програми, както и промотирането на европейското кинематографично и аудио-визуално наследство.

Пилотни проекти

Програмата насърчава иновациите чрез пилотни проекти, особено по отношение на използването на информационните и комуникационните технологии. Пилотните проекти позволяват адаптиране на програмата към развитието на технологиите.

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ

Разпоредби относно трети страни

Ако са спазени необходимите условия и с помощта на допълнителни средства програмата е отворена за участие на следните страни:

 • страните от ЕАСТ, които са членки на Европейското икономическо пространство (ЕИП);
 • страните кандидатки ползващи от преимуществата на предприсъединителната стратегия на EС;

 • държавите от Западните Балкани (според условията, определени в рамковите споразумения относно тяхното участие в програми на Общността);
 • държавите ― страни по Конвенцията на Съвета на Европа относно трансграничната телевизия (EN) (FR);

 • на други държави, сключили споразумения с ЕС за асоцииране или сътрудничество, които съдържат клаузи в областта на аудио-визуализацията.

Бенефициери и финансови споразумения

Бенефициерите по програмата може да са физически лица. В зависимост от естеството на действие финансовата помощ може да бъде под формата на безвъзмездни помощи или стипендии.

Финансовата помощ, предоставена по програмата, не може да надвишава 50 % от разходите на подпомаганите дейности. В някои конкретни случаи помощта може да достигне до 75 % от разходите.

Изпълнение

Комисията, подпомагана от комитет, е отговорна за изпълнението на програмата.

Изпълнителната агенция е представена от Европейската мрежа от

бюра МЕДИЯ. Тя разпространява информация за програмата на национално ниво, по-специално по трансграничните проекти.

ПРЕПРАТКИ

АктВлизане в силаКраен срок на транспониране в държавите-членкиОфициален вестник
Решение № 1718/2006/ЕО [приемане: съвместно вземане на решение COD/2004/0151]

25.11.2006 г.

ОВ L 327 от 24.11.2006 г.

Последна актуализация: 04.01.2007

Вижте още

 • Повече информация за програмата МЕДИЯ (EN)
Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата