RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 11 kielellä

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Viro

Arkisto

1) VIITTEET

Komission lausunto [KOM(1997) 2006 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]
Komission kertomus [KOM(1998) 705 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]
Komission kertomus [KOM(1999) 504 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]
Komission kertomus [KOM(2000) 704 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]
Komission kertomus [KOM(2001) 700 lopullinen - SEK(2001) 1747 - ei julkaistu EYVL:ssä]
Komission kertomus [KOM(2002) 700 lopullinen - SEK(2002) 1403 - ei julkaistu EYVL:ssä]
Euroopan unionin liittymissopimus [EUVL L 236, 23.9.2003]

2) TIIVISTELMÄ

Heinäkuussa 1997 antamassaan lausunnossa Euroopan komissio katsoi, että Viro todennäköisesti pystyy täyttämään Euroopan unionin vaatimukset keskipitkällä aikavälillä, kunhan tarpeelliset lainsäädäntötoimet toteutetaan mahdollisimman nopeasti ja niiden rinnalla toteutetaan välttämättömät teollisuuden rakenteelliset mukautukset.
Marraskuussa 1998 laaditussa kertomuksessa todettiin kuitenkin, ettei alalla ollut tapahtunut mitään edistystä.
Lokakuun 1999 kertomuksessa tuotiin esiin, ettei Viron lainsäädäntö ollut vielä yhteisön säännöstön mukainen audiovisuaalialalla, vaikka joitakin toimenpiteitä olikin toteutettu, ja että tarvittiin vielä ponnisteluja, jotta lainsäädäntö saatettaisiin täysin yhdenmukaiseksi säännöstön kanssa.
Marraskuussa 2000 laaditussa kertomuksessa todettiin, että Viron lainsäädäntö oli suurelta osin yhteisön säännöstön mukainen audiovisuaalialalla. Uusien säännösten soveltamisesta vastaavia hallinnollisia rakenteita oli kuitenkin vahvistettava etenkin valvonnan ja seuraamusten alalla.
Marraskuussa 2001 laaditussa kertomuksessa ilmoitettiin, ettei kulttuurin alalla ja audiovisuaalialalla ollut tapahtunut edistystä.
Lokakuussa 2002 laaditussa kertomuksessa korostetaan, ettei edellisen kertomuksen jälkeen ole tapahtunut erityistä edistystä kulttuurin alalla eikä audiovisuaalialalla. Viro on näillä aloilla saattanut lainsäädäntönsä pääosin yhdenmukaiseksi yhteisön säännöstön kanssa.
Liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003, ja maa liittyi unioniin 1. toukokuuta 2004.

YHTEISÖN SÄÄNNÖSTÖ

Audiovisuaalialaa koskeva yhteisön säännöstö perustuu audiovisuaalialan palvelujen tarjoamiseen ja vapaaseen liikkuvuuteen Euroopan unionissa sekä eurooppalaisen ohjelmateollisuuden edistämiseen sisämarkkinoiden yhteydessä. Säännöstö sisältyy " televisio ilman rajoja " -direktiiviin, jonka soveltamisalaan kuuluvat kaikki lähetystoiminnan harjoittajat lähetystavasta riippumatta (maanpäällinen, satelliitti-, kaapelilähetystoiminta) tai kyseisten yritysten julkis- tai yksityisoikeudellisesta asemasta riippumatta. Lisäksi direktiivissä määritellään rajat ylittävän lähetystoiminnan perussäännöt. Audiovisuaalialan säännöstön pääkohdat ovat seuraavat:

  • Varmistetaan televisiolähetysten vapaa liikkuvuus jäsenvaltioiden välillä.
  • Edistetään eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten tuotantoa ja levitystä (säätämällä eurooppalaisille teoksille ja itsenäisten tuottajien teoksille vähimmäisosuus lähetysajoista).
  • Määritetään televisiotoimintaa koskevat perusstandardit.
  • Taataan alaikäisten suojelu ja vastineoikeus.

Euroopan unionin ja Viron välisessä Eurooppa-sopimuksessa määrätään yhteistyöstä audiovisuaalisen teollisuuden edistämiseksi ja nykyaikaistamiseksi sekä audiovisuaalialan politiikan sääntelyyn liittyvien näkökohtien yhdenmukaistamisesta.

"Televisio ilman rajoja" -direktiivi on yksi niistä toimista, jotka Keski- ja Itä-Euroopan maiden on hyväksyttävä ensimmäisessä vaiheessa, sellaisena kuin se on määritelty valkoisessa kirjassa Unionin sisämarkkinoihin liittymisen valmistelu - Keski- ja Itä-Euroopan assosioidut maat (1995).

ARVIOINTI

Kesäkuussa 1999 Viro hyväksyi lain, jolla muutettiin yleisradiotoimintaa koskevaa lakia Viron lainsäädännön yhdenmukaistamiseksi yhteisön " televisio ilman rajoja " -direktiivin säännösten kanssa. Tuomiovaltaperusteiden sekä eurooppalaisten teosten ja itsenäisten tuottajien teosten edistämisen alalla on kuitenkin vielä merkittävää epäyhtenäisyyttä. Ponnisteluja on tehtävä myös erityisen merkittävien tapahtumien saattamiseksi vapaasti nähtäväksi sekä mainonnan ja teleostosten alalla.

Toukokuussa 2000 hyväksyttiin vuoden 1999 yleisradiotoimintaa koskevaan lakiin tarkistuksia, joilla Viron lainsäädäntö saatettiin pääosin yhdenmukaiseksi audiovisuaalialaa koskevan yhteisön säännöstön kanssa. Viron yleisradiotoiminnan harjoittajien on noudatettava direktiivissä säädettyjä vaatimuksia vuoteen 2003 mennessä. Myös vastineoikeutta, alaikäisten suojelua sekä mainonnalle ja teleostoksille asetettuja vaatimuksia koskevia säännöksiä hyväksyttiin.

Tammikuussa 2000 Viro ratifioi eurooppalaisen yleissopimuksen rajat ylittävistä televisiolähetyksistä.

Töitä on jatkettava hallinnollisten valmiuksien vahvistamiseksi etenkin tiedotusvälineiden ja tekijänoikeuksien alalla. Audiovisuaalialan lainsäädännön soveltamisesta ja valvonnasta vastaavien rakenteiden välistä koordinointia on parannettava.

Viron osallistumisesta yhteisön MEDIA Plus (2001-2005) ja MEDIA Koulutus (2001-2005) -ohjelmiin allekirjoitettiin yhteisymmärryspöytäkirja heinäkuussa 2002. Viro osallistuu kyseisiin yhteisön ohjelmiin tammikuusta 2003 lähtien.

Kulttuurin alalla Viro on osallistunut vuodesta 2001 lähtien Kulttuuri 2000 -ohjelmaan.

Tämän tiedotustarkoituksessa laaditun yhteenvedon tarkoituksena ei ole tulkita tai korvata viiteasiakirjaa.

Viimeisin päivitys 14.11.2002
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun