RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 11 sprog

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Estland

Arkiv

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse [KOM (1997) 2006 endelig udg. - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]
Kommissionens rapport [KOM (1998) 705 endelig udg. - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]
Kommissionens rapport [KOM (1999) 504 endelig udg. - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]
Kommissionens rapport [KOM (2000) 704 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]
Kommissionens rapport [KOM (2001) 700 endelig - SEK (2001) 1747 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]
Kommissionens rapport [KOM (2002) 700 endelig - SEK (2002) 1403 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].
Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

Europa-Kommissionen vurderede i sin udtalelse af juli 1997, at forudsat at de nødvendige lovgivningsmæssige foranstaltninger indførtes tilstrækkelig hurtigt og blev ledsaget af den nødvendige strukturtilpasning inden for industrien, måtte det forventes, at Estland på mellemlang sigt ville være i stand til at opfylde EU-kravene.
I rapporten af november 1998 blev det konkluderet, at der ikke var gjort fremskridt inden for den audiovisuelle sektor.
I rapporten af oktober 1999 bekræftedes det, at Estlands lovgivning trods vedtagelsen af visse foranstaltninger endnu ikke opfyldte EU-retten for den audiovisuelle sektor, og at der derfor måtte gøres en indsats for at fuldende tilpasningen.
I rapporten af november 2000 anførtes det, at den estiske lovgivning for en stor dels vedkommende var i overensstemmelse med EU-retten på det audiovisuelle område. Det bliver imidlertid nødvendigt at styrke de administrative organer, der får ansvaret for gennemførelsen af de nye bestemmelser, navnlig hvad angår kontrol og sanktioner.
I rapporten af november 2001 anførtes det, at der ikke kunne meldes om fremskridt på det kulturelle og audiovisuelle område.
I rapporten af oktober 2002 fremhæves det, at der ikke er sket nogen synderlig udvikling siden sidste rapport på det kulturelle og audiovisuelle område. På disse områder har Estland i alt væsentligt færdiggjort tilpasningen af sin lovgivning til EU-retten.
Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

Formålet med EU-retten vedrørende av-sektoren er, som led i det indre marked, at sikre adgangen til og den frie bevægelighed for audiovisuelle tjenester inden for EU samt at fremme den europæiske programindustri. Direktivet om " fjernsyn uden grænser ", som finder anvendelse på alle tv- og radiospredningsorganer, uanset transmissionsmåden (jordbaseret, satellit, kabel), og uanset om organerne er private eller offentlige, omfatter EU-retten og fastlægger de grundlæggende regler for grænseoverskridende transmissioner. Hovedformålene er:

  • at sikre den frie bevægelighed for tv-programmer i medlemsstaterne
  • at fremme produktionen og distributionen af europæiske audiovisuelle produktioner (gennem bestemmelser om, at et vist minimum af sendetiden skal være forbeholdt europæiske produktioner og programmer produceret af uafhængige producenter)
  • at fastsætte grundlæggende normer for tv-reklame
  • at sikre beskyttelsen af mindreårige og retten til berigtigelse.

Europa-aftalen mellem EU og Estland omhandler samarbejde om fremme og modernisering af den audiovisuelle industri og harmonisering af lovgivningsmæssige aspekter af den audiovisuelle politik.

Direktivet om "fjernsyn uden grænser" udgør en del af de foranstaltninger, som de central- og østeuropæiske lande skal vedtage i løbet af fase I som angivet i hvidbogen om central- og østeuropæiske lande og det indre marked (1995).

EVALUERING

Estland vedtog i juni 1999 en lov om ændring af tv- og radiospredningsloven for at tilnærme Estlands lovgivning til bestemmelserne i EU's direktiv om " Fjernsyn uden grænser ". Der findes dog fortsat væsentlige forskelle for så vidt angår jurisdiktionskriterier og fremme af europæiske og uafhængige værker. Det er også nødvendigt med en indsats i forbindelse med offentlig adgang til større begivenheder, reklame og home-shopping.
I maj 2000 blev der vedtaget ændringer til loven fra 1999 om tv- og radiospredning, så den estiske lovgivning nu i store træk er i overensstemmelse med EU-retten på av-området. De estiske tv- og radiospredningsorganer skal inden 2003 opfylde direktivets krav. Der er ligeledes truffet bestemmelser om retten til at kræve berigtigelse, beskyttelsen af mindreårige, kravene til reklamer og home-shopping.

I januar 2000 ratificerede Estland Europarådets konvention om grænseoverskridende fjernsyn.

Der bør gøres en indsats for at øge den administrative kapacitet, navnlig i medieafdelingen og hvad angår ophavsret. Der bør ligeledes ske en bedre koordinering af det arbejde, der foregår i de forskellige organer, som har ansvaret for gennemførelsen af og kontrollen med lovgivningen på det audiovisuelle område.

Et aftalememorandum om Estlands deltagelse i fællesskabsprogrammerne Media Plus (2001-2005) og Media Uddannelse ( castellano deutsch english français ) (2001-2005) blev undertegnet i 2002. Estlands deltagelse i disse fællesskabsprogrammer træder i kraft fra januar 2002.

På det kulturelle område har Estland siden 2001 deltaget i programmet Kultur 2000.

Dette resumé tjener udelukkende til orientering. Det hverken fortolker eller erstatter referencedokumentet, som er det eneste bindende retsgrundlag.

Seneste ajourføring: 14.11.2002
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top