RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 23 språk.
Nyligen tillagda språk:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Direktivet om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster

Detta direktiv tillhandahåller ett ramverk för gränsöverskridande audiovisuella medietjänster för att stärka den inre produktions- och distributionsmarknaden för program och för att garantera lojala konkurrensförhållanden.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster) (Text av betydelse för EES).

SAMMANFATTNING

Direktivet upprättar vissa bestämmelser i lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster.

Vilka leverantörer av medietjänster * berörs?

Direktivet är tillämpligt för leverantörer av medietjänster när:

 • leverantören har sitt huvudkontor och plats där redaktionella beslut om den audiovisuella medietjänsten fattas i samma medlemsstat,
 • huvudkontoret och den audiovisuella medietjänstverksamheten befinner sig i olika medlemsstater,
 • tjänsteleverantören har sitt huvudkontor i en medlemsstat och beslut om den audiovisuella medietjänsten fattas i ett tredjeland,
 • tjänsteleverantören använder sig av en satellitupplänk belägen i en medlemsstat,
 • tjänsteleverantören använder sig av satellitkapacitet som hör till en medlemsstat.

På vilket sätt påverkas rätten till återsändning?

Medlemsstaterna ska inte begränsa återsändningen av audiovisuella medietjänster som kommer från andra medlemsstater, om inte utsändningarna innehåller program av våldsam eller pornografisk karaktär som kan skada minderåriga.

De kan också begränsa återsändningen om de bedömer att fara föreligger för den allmänna ordningen, hälsa, den allmänna säkerheten eller konsumentskyddet.

Vilka krav finns på medietjänster?

Leverantörerna av medietjänster ska göra följande information tillgänglig för konsumenterna:

 • namn,
 • geografiska adress,
 • uppgifter,
 • de behöriga tillsyns- eller övervakningsorganen.

Skydd av minderåriga

För att skydda de minderåriga mot negativa effekter av program med pornografiskt eller våldsamt innehåll måste de vid sändning föregås av en akustisk varning eller markeras med en visuell symbol under hela sändningstiden.

Uppammande av hat

Audiovisuella medietjänster får inte innehålla något som uppammar hat grundat på ras, kön, religion eller nationalitet.

Tillgänglighet för audiovisuella medietjänster

Leverantörerna är skyldiga att förbättra tillgängligheten till deras tjänster för syn- och hörselskadade personer.

Rätt till information

Medlemsstaterna kan vidta åtgärder för att säkerställa att vissa evenemang, som anses vara av särskild vikt för samhället, inte kan sändas exklusivt på ett sådant sätt att en väsentlig del av allmänheten i den medlemsstaten utestängs. Varje medlemsstat kan upprätta en lista över dessa evenemang och hur det ska ske.

När det gäller korta nyhetsinslag, har alla programföretag som är etablerade i en medlemsstat rätten att få tillgång till korta utdrag från evenemang av stort allmänintresse och som omfattas av en exklusiv sändningsrätt.

Främjande av europeiska och oberoende produktioner

Programföretagen ska ägna minst 10 % av sin sändningstid, eller 10 % av sin programbudget, för europeiska produktioner skapade av producenter som är oberoende av programföretagen, med undantag för tid reserverad för:

 • nyheter,
 • sportevenemang,
 • tävlingar,
 • reklam,
 • teletexttjänster, och
 • teleshopping.

Avseende audiovisuella medietjänster på begäran, ska medlemsstaterna säkerställa att leverantörerna av audiovisuella medietjänster på begäran främjar produktionen av och tillgången till europeiska verk. I detta sammanhang kan leverantörer av audiovisuella tjänster bidra ekonomiskt till produktionen av europeiska verk, eller reservera en andel och/eller framhäva europeiska verk i programkatalogen.

Audiovisuellt kommersiellt meddelande

Leverantörerna av medietjänster tillhandahåller audiovisuella kommersiella meddelanden *. Dessa ska uppfylla vissa krav:

 • de ska vara lättigenkännliga. Dolda audiovisuella kommersiella meddelanden ska vara förbjudna,
 • de får inte använda subliminal teknik,
 • de får inte strida mot respekten för mänsklig värdighet,
 • de får inte vara diskriminerande,
 • de får inte uppmuntra till beteenden som är skadliga för miljön,
 • de får inte innehålla meddelanden om alkoholhaltiga drycker riktade till minderåriga,
 • de får inte främja tobaksvaror,
 • de får inte främja medicinska produkter eller medicinska behandlingar som är tillgängliga endast efter ordination,
 • de får inte orsaka minderåriga fysisk eller moralisk skada.

Vissa program eller audiovisuella medietjänster kan sponsras * De ska då uppfylla andra typer av krav:

 • de får inte inverka på det redaktionella oberoendet hos leverantören av medietjänsten,
 • de får inte direkt uppmana till köp eller hyra av produkter,
 • tittarna ska informeras om sponsoravtalet.

Produktplacering * är tillåten under vissa omständigheter och i vissa programtyper.

Tv-reklam och teleshopping

Tv-reklam och teleshopping ska hållas åtskilda från redaktionellt innehåll med optiska, akustiska eller rumsliga medel.

Sändningar av filmer (med undantag för tv-serier och dokumentärer) producerade för tv, biograffilmer och nyhetsprogram får avbrytas av tv-reklam och/eller teleshoppinginslag, under förutsättning att uppehållet sker en gång varje tablålagd period på minst trettio minuter.

Detta direktiv upphäver direktiv 89/552/EG.

Rättsaktens nyckelbegrepp
 • Leverantör av medietjänster: den fysiska eller juridiska person som har det redaktionella ansvaret för valet av audiovisuellt innehåll för den audiovisuella medietjänsten och som avgör hur det ska struktureras.
 • Audiovisuellt kommersiellt meddelande: bilder med eller utan ljud som är utformade för att direkt eller indirekt marknadsföra varor eller tjänster tillhandahållna av en fysisk eller juridisk person som bedriver ekonomisk verksamhet eller främja dennes anseende.
 • Sponsring: varje bidrag, som ges för finansiering av audiovisuella medietjänster eller program av offentliga eller privata företag eller fysiska personer som inte är engagerade i tillhandahållande av audiovisuella medietjänster eller i produktion av audiovisuella verk, i syfte att främja deras namn, varumärke, anseende, verksamhet eller produkter.
 • Produktplacering: en produkt, en tjänst eller eller ett varumärke finns med i ett program mot betalning eller liknande ersättning.

HÄNVISNINGAR

RättsaktIkraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Direktiv 2010/13/EU

5.5.2010

-

EUT L 95, 15.4.2010

Senast ändrat den 14.06.2010
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början