RSS
Abecedný register
Táto lokalita je k dispozícii v 23 jazykoch
Nové jazyky k dispozícii:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Smernica o audiovizuálnych a mediálnych službách

Táto smernica sa snaží o vytvorenie rámca pre audiovizuálne mediálne služby poskytované cez hranice s cieľom posilniť vnútorný trh s produkciou a distribúciou programov a zabezpečiť spravodlivé podmienky hospodárskej súťaže.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (Text s významom pre EHP).

SÚHRNY

Predmetná smernica zavádza ustanovenia upravené zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením týkajúce sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb.

Ktorých poskytovateľov mediálnych služieb * sa týka?

 Daná smernica sa uplatňuje na poskytovateľa mediálnych služieb, ak:

 • má svoje sídlo v členskom štáte a redakčné rozhodnutia o audiovizuálnej mediálnej službe sa prijímajú v tomto členskom štáte;
 • má svoje sídlo v jednom členskom štáte a poskytuje svoje audiovizuálne mediálne služby v inom členskom štáte;
 • má svoje sídlo v jednom členskom štáte, ale redakčné rozhodnutia o audiovizuálnej mediálnej službe sa prijímajú v štáte mimo EÚ;
 • využíva pozemné satelitné stanice na prenos signálu umiestnené v členskom štáte;
 • využíva družicovú kapacitu patriacu členskému štátu.

Kedy dochádza k obmedzeniu voľnej retransmisie?

Členské štáty môžu zabrániť retransmisii mediálnych audiovizuálnych služieb iných členských štátov len v prípade, že vysielanie obsahuje programy obsahujúce násilie alebo pornografiu, ktoré by mohli poškodiť vývoj maloletých osôb.

Takisto môžu obmedziť retransmisiu, ak podľa nich ohrozuje verejný poriadok, zdravie a bezpečnosť či ochranu spotrebiteľov.

Aké požiadavky musia spĺňať mediálne služby?

Poskytovatelia mediálnych služieb sú povinní spotrebiteľom sprostredkovať tieto informácie:

 • svoj názov;
 • svoju poštovú adresu;
 • ďalšie kontaktné údaje;
 • informácie o príslušných regulačných orgánoch alebo orgánoch dozoru.

Ochrana maloletých osôb

Ak sú odvysielané programy obsahujúce pornografiu alebo násilie, v záujme ochrany maloletých osôb pred nepriaznivými účinkami týchto programov im musí predchádzať zvukové varovanie alebo sú počas celého vysielania označené vizuálnym symbolom.

Podnecovanie nenávisti

Mediálne audiovizuálne služby nemôžu obsahovať nijaké podnecovanie k nenávisti na základe rasy, pohlavia, náboženstva alebo štátnej príslušnosti.

Prístup k mediálnym audiovizuálnym službám

Poskytovatelia služieb sú povinní zlepšovať prístup k svojim službám osobám so zrakovým alebo sluchovým postihnutím.

Právo na informácie

Členské štáty môžu prijať opatrenia, aby zaručili, že určité udalosti veľkého významu pre spoločnosť sa nebudú vysielať exkluzívne, čo by o ich sledovanie ukrátilo veľkú časť verejnosti, dotknutého členského štátu. Každý členský štát vypracuje zoznam takýchto udalostí a určí usmernenia, podľa ktorých by sa mal prenos týchto udalostí riadiť.

Na účely krátkeho spravodajstva má každý televízny vysielateľ usadený v členskom štáte právo dostať prístup ku krátkym sekvenciám udalostí, ktoré vyvolávajú veľký záujem verejnosti, a ktoré exkluzívne vysiela iný vysielateľ.

Podpora európskych diel vytvorených nezávislými producentmi

Prevádzkovatelia televízneho vysielania musia vyhradiť aspoň 10 % svojho vysielacieho času alebo 10 % svojho programového rozpočtu na európske diela vytvorené producentmi, ktorí sú nezávislí od prevádzkovateľov vysielania, okrem času prideleného:

 • spravodajstvu;

 • športovým podujatiam;

 • hrám;

 • reklame;

 • teletextovým službám;

 • telenákupu.

V súvislosti s mediálnymi audiovizuálnymi službami členské štáty na požiadanie zabezpečia, aby poskytovatelia mediálnych audiovizuálnych služieb na požiadanie podporovali tvorbu európskych diel a prístup k nim. V tomto zmysle môžu poskytovatelia audiovizuálnych služieb finančne prispieť na tvorbu európskych diel alebo môžu vyhradiť určitý podiel a/alebo zdôrazniť európske diela vo svojej ponuke katalógov programov.

Audiovizuálne komerčné oznamy

Poskytovatelia mediálnych služieb poskytujú aj audiovizuálne komerčné oznamy *. Oznamy musia spĺňať určité podmienky:

 • musia byť ľahko odlíšiteľné. Skryté audiovizuálne komerčné oznamy sú zakázané;
 • nesmú používať podprahové techniky;
 • nesmú porušovať ľudskú dôstojnosť;
 • nesmú diskriminovať;
 • nesmú podporovať správanie poškodzujúce ochranu životného prostredia;
 • neobsahujú propagáciu alkoholických nápojov zameranú špecificky na maloletých;
 • nepropagujú tabakové výrobky;
 • nemôžu propagovať lieky a liečebné postupy, ktoré sú dostupné iba na lekársky predpis;
 • nesmú spôsobovať fyzickú ani morálnu ujmu maloletým.

Niektoré programy alebo audiovizuálne mediálne služby môžu byť sponzorované*. Ak sa tak stane, musia spĺňať tieto ďalšie požiadavky:

 • nesmú ovplyvňovať redakčnú nezávislosť poskytovateľa mediálnej služby;
 • nesmú priamo podporovať nákup ani prenájom produktov;
 • diváci musia byť jasne informovaní o existencii sponzorskej zmluvy.

Umiestňovanie produktov* je prípustné za určitých okolností a v určitých typoch programov.

Televízna reklama a telenákup

Televízna reklama a telenákup sa musia odlišovať od ostatných častí programového obsahu, a to vizuálnymi, akustickými alebo priestorovými prostriedkami.

Vysielanie filmov vyrobených pre televíziu (okrem viacdielnych sérií, seriálov a dokumentárnych programov), kinematografických diel a spravodajských programov možno prerušovať televíznou reklamou alebo telenákupom jedenkrát za každé plánované obdobie v dĺžke najmenej 30 minút.

Danou smernicou sa ruší smernica 89/552/ES.

Kľúčové pojmy použité v akte
 • Poskytovateľ mediálnych služieb: fyzická alebo právnická osoba, ktorá má redakčnú zodpovednosť za výber audiovizuálneho obsahu audiovizuálnej mediálnej služby a určuje spôsob, akým je organizovaná.
 • Audiovizuálny komerčný oznam: obrazy so zvukom alebo bez zvuku, ktoré sú určené na priame alebo nepriame propagovanie tovaru, služieb alebo dobrého mena fyzickej alebo právnickej osoby vykonávajúcej hospodársku činnosť.
 • Sponzorstvo: akýkoľvek príspevok poskytnutý verejným alebo súkromným podnikom alebo fyzickou osobou, ktoré nie sú zapojené do poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb ani výroby audiovizuálnych diel, na financovanie audiovizuálnych mediálnych služieb alebo programov s cieľom podporiť svoj názov, ochrannú známku, dobré meno, činnosť alebo výrobky.
 • Umiestňovanie produktu: zahrnutie produktu, služby či príslušnej obchodnej značky do určitého programu za odplatu alebo za podobnú protihodnotu.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátochÚradný vestník
Smernica 2010/13/EÚ

5.5.2010

-

Ú. v. EÚ L 95 z 15.4.2010

Posledná aktualizácia: 14.06.2010
Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok