RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 23 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych

Dyrektywa ta ma zarysować ramy dla ponadgranicznych audiowizualnych usług medialnych w celu wzmocnienia wewnętrznego rynku produkcji i dystrybucji programów oraz zagwarantowania uczciwej konkurencji.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) (Tekst mający znaczenie dla EOG).

STRESZCZENIE

Niniejsza dyrektywa ustanawia przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne dotyczące dostarczania i dystrybucji usług audiowizualnych.

Których dostawców usług medialnych * dotyczy dyrektywa?

Niniejsza dyrektywa dotyczy dostawców usług medialnych, jeśli:

 • siedziba dostawcy oraz decyzje redakcyjne są podejmowane w tym samym państwie członkowskim,
 • siedziba dostawcy i realizacja usług medialnych znajdują się w różnych państwach członkowskich,
 • dostawca usługi ma siedzibę w jednym z państw członkowskich, ale decyzje dotyczące audiowizualnej usługi medialnej są podejmowane w państwie trzecim,
 • dostawca usługi korzysta z satelitarnej stacji nadawczej znajdującej się w państwie członkowskim,
 • dostawca korzysta z łącza satelitarnego należącego do państwa członkowskiego.

W jakim stopniu stosuje się swobodę nadawania?

Państwa członkowskie nie ograniczają nadawania audiowizualnych usług medialnych, pochodzących z innych państw członkowskich, chyba że są to programy brutalne, pornograficzne lub nieodpowiednie dla małoletnich.

Mogą ograniczać także nadawanie, jeśli uznają, że zagrożone są porządek, zdrowie i bezpieczeństwo publiczne lub ochrona konsumentów.

Jakie są obowiązki sektora usług audiowizualnych?

Dostawcy usług muszą udostępnić odbiorcom następujące informacje:

 • nazwę,
 • adres,
 • dane kontaktowe,
 • odpowiednie organy regulacyjne lub nadzorujące.

Ochrona małoletnich

Aby chronić małoletnich przed negatywnymi skutkami programów pornograficznych lub o brutalnym charakterze, ich nadawanie należy poprzedzić ostrzeżeniem dźwiękowym lub oznaczyć symbolem ostrzegawczym widocznym przez cały czas trwania programu.

Nawoływanie do nienawiści

Programy audiowizualne nie mogą zawierać zachęt do nienawiści z powodu rasy, płci, religii czy narodowości.

Dostępność do audiowizualnych usług medialnych

Dostawcy mają obowiązek poprawy dostępności do usług dla osób z upośledzeniami wzroku lub słuchu.

Prawo do informacji

Państwa członkowskie mogą podjąć kroki zmierzające do zagwarantowania, że pewne wydarzenia ważne dla całego społeczeństwa nie mogą być nadawane w sposób uniemożliwiający odbiór przez większą część widzów. Każde państwo członkowskie może stworzyć listę takich wydarzeń i zasady jej stosowania.

Każdy nadawca z siedzibą w UE ma prawo dostępu do krótkich relacji z wydarzeń, które budzą duże zainteresowanie odbiorców i są transmitowane na zasadzie wyłączności.

Promocja utworów europejskich i niezależnych

Nadawcy zobowiązani są do przeznaczania przynajmniej 10 % czasu antenowego lub 10 % budżetu programowego na utwory europejskie wyprodukowane przez producentów niezależnych od nadawców, z wyłączeniem czasu przeznaczonego na nadawanie:

 • programów informacyjnych,
 • wydarzeń sportowych,
 • gier,
 • reklamy,
 • usług teletekstu,
 • telezakupów.

W przypadku audiowizualnych usług medialnych na żądanie państwa członkowskie zapewniają, aby dostawcy takich usług promowali produkcję utworów europejskich oraz dostęp do nich. Taka promocja mogłaby polegać na udziale finansowym w produkcji utworów europejskich lub rezerwowaniu ważnego miejsca dla takich utworów w katalogu audycji.

Handlowy przekaz audiowizualny

Dostawcy audiowizualnych usług medialnych rozprowadzają handlowe przekazy audiowizualne *. Przekazy te powinny spełniać określone warunki:

 • muszą być łatwo rozpoznawalne. Zakazuje się ukrytych handlowych przekazów audiowizualnych,
 • nie mogą wykorzystywać technik podprogowych,
 • nie mogą naruszać godności człowieka,
 • nie mogą zawierać treści dyskryminujących,
 • nie mogą zachęcać do postępowania szkodzącego środowisku,
 • nie zawierają informacji specjalnie kierowanych do małoletnich na temat napojów alkoholowych,
 • nie mogą propagować wyrobów tytoniowych,
 • nie mogą propagować produktów i zabiegów leczniczych dostępnych wyłącznie na receptę,
 • nie mogą wyrządzać fizycznej lub moralnej szkody małoletnim.

Pewne programy lub audiowizualne usługi medialne mogą być sponsorowane *. W takim przypadku muszą spełniać także inne wymagania:

 • nie mogą naruszać niezależności redakcyjnej dostawcy usług medialnych,
 • nie mogą zachęcać bezpośrednio do zakupu lub wypożyczania produktów,
 • widzowie muszą być poinformowani o umowie dotyczącej sponsorowania.

Lokowanie produktów (product placement) * jest możliwe w pewnych okolicznościach i w niektórych rodzajach programów.

Reklama telewizyjna i telezakupy

Reklama telewizyjna i telesprzedaż muszą być oddzielane od innych części audycji w sposób wizualny, dźwiękowy lub przestrzenny.

Emisja filmów (z wyjątkiem serii, seriali i filmów dokumentalnych) wyprodukowanych dla telewizji, utworów kinowych i programów informacyjnych może być przerwana reklamą telewizyjną lub telesprzedażą tylko jeden raz na 30 minut programu.

Niniejsza dyrektywa uchyla dyrektywę 89/552/WE.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie
 • Dostawca usług medialnych: osoba fizyczna lub prawna, która ponosi odpowiedzialność redakcyjną za wybór audiowizualnej treści audiowizualnej usługi medialnej i decyduje o sposobie zestawienia tej treści.
 • Handlowy przekaz audiowizualny: obrazy z dźwiękiem lub bez niego, które mają służyć bezpośredniemu lub pośredniemu promowaniu towarów, usług lub wizerunku osoby fizycznej lub prawnej prowadzącej działalność gospodarczą.
 • Sponsorowanie: wszelkiego rodzaju udział, jaki publiczne lub prywatne przedsiębiorstwo lub osoba fizyczna, nieświadczący audiowizualnych usług medialnych ani nieprodukujący utworów audiowizualnych, miały w sfinansowaniu audiowizualnych usług medialnych lub audycji w celu promowania swojej nazwy, znaku towarowego, wizerunku, działalności lub wyrobów.
 • Lokowanie produktu: wszelkie formy włączania produktu lub nawiązania do niego w audycji, w zamian za opłatę lub inne wynagrodzenie.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Dyrektywa 2010/13/UE

5.5.2010

-

Dz.U. L 95 z 15.4.2010

Ostatnia aktualizacja: 14.06.2010
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony