RSS
Abėcėlinė rodyklė
Šis puslapis prieinamas 23 kalbu
Naujos galimos kalbos:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų (GVŽP) direktyva

Šios direktyvos tikslas – sukurti tarpvalstybinės audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų sistemą, siekiant sustiprinti programų gamybos ir platinimo vidaus rinką ir užtikrinti sąžiningos konkurencijos sąlygas.

DOKUMENTAS

2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva) (tekstas svarbus EEE).

SANTRAUKA

Šioje direktyvoje išdėstytos teisėkūros, reglamentavimo ir administravimo nuostatos, susijusios su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu bei judėjimu.

Kokiems žiniasklaidos paslaugų teikėjams * ji taikoma?

 Ši direktyva taikoma žiniasklaidos paslaugų teikėjams, jeigu:

 • žiniasklaidos paslaugų teikėjo pagrindinė buveinė yra ir redakciniai sprendimai dėl audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų priimami toje pačioje valstybėje narėje;
 • žiniasklaidos paslaugų teikėjo pagrindinė buveinė yra vienoje, o audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos teikiamos kitoje valstybėje narėje;
 • žiniasklaidos paslaugų teikėjo pagrindinė buveinė yra tam tikroje valstybėje narėje, o sprendimai dėl audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų priimami trečiojoje šalyje;
 • žiniasklaidos paslaugų teikėjas naudojasi valstybėje narėje esančiu ryšiu su palydovu;
 • žiniasklaidos paslaugų teikėjas naudojasi valstybei narei priklausančiais ryšio palydovo pajėgumais.

Kokiu mastu taikoma retransliavimo laisvė?

Valstybės negali trukdyti retransliuoti kitų valstybių narių audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų, išskyrus atvejus, kai transliuojamose programose yra nepilnamečių psichiką žalojančių smurtinio ar pornografinio pobūdžio laidų.

Valstybės gali riboti laidų retransliavimą, jei mano, kad jos kelia grėsmę viešajai tvarkai, visuomenės sveikatai ir saugumui arba vartotojų apsaugai.

Kokios žiniasklaidos paslaugų teikėjų pareigos?

Žiniasklaidos paslaugų teikėjai turi suteikti vartotojams tokią informaciją:

 • savo pavadinimą;
 • savo geografinį adresą;
 • savo duomenis;
 • kompetentingas reguliavimo ar priežiūros įstaigas.

Nepilnamečių apsauga

Siekiant apsaugoti nepilnamečius nuo neigiamų su pornografija ar smurtu susijusių programų transliavimo padarinių, prieš pradedant jas transliuoti turi pasigirsti akustinis įspėjimas arba jas turi būti galima atpažinti pagal vaizdinį ženklą, rodomą visą jų transliavimo laiką.

Neapykantos kurstymas

Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos negali jokiu būdu kurstyti neapykantos dėl rasės, lyties, religijos ar pilietybės.

Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų prieinamumas

Paslaugų teikėjai privalo gerinti priemones, suteikiančias regėjimo ar klausos negalią turintiems asmenims galimybę naudotis jų paslaugomis.

Teisė į informaciją

Valstybės narės gali imtis priemonių siekdamos užtikrinti, kad tam tikri, jų nuomone, ypač svarbūs visuomenei įvykiai nebūtų retransliuojami naudojantis išskirtinėmis teisėmis taip, kad didelė valstybės narės gyventojų dalis negalėtų jų matyti. Kiekviena valstybė narė gali sudaryti tokių įvykių sąrašą ir jų transliavimo sąlygas.

Visi Sąjungoje įsisteigę transliuotojai, norintys parengti trumpus naujienų pranešimus, turi teisę gauti trumpas išskirtinėmis teisėmis transliuojamų didelės visuomeninės svarbos renginių ištraukas.

Skatinimas platinti Europos ir nepriklausomų kūrėjų kūrinius

Televizijos transliuotojai privalo bent 10 % savo programų laiko arba 10 % savo programų biudžeto skirti Europos kūriniams, sukurtiems nuo transliuotojų nepriklausančių kūrėjų, išskyrus laiką, skirtą:

 • žinioms;
 • sporto renginiams;
 • žaidimams;
 • reklamai;
 • teleteksto paslaugoms;
 • teleparduotuvėms.

Valstybės narės prižiūri, kad ir užsakomosios audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai skatintų kurti Europos kūrinius ir užtikrintų jų prieinamumą. Dėl šio tikslo audiovizualinių paslaugų teikėjai gali finansiškai prisidėti prie Europos kūrinių gamybos arba skirti Europos kūriniams nemažą dalį laiko ir (arba) svarbią vietą savo programų kataloguose.

Komerciniai audiovizualiniai pranešimai

Žiniasklaidos paslaugų teikėjai skelbia komercinius audiovizualinius pranešimus *. Jie turi atitikti tam tikrus reikalavimus:

 • turi būti lengvai atpažįstami; paslėpti komerciniai audiovizualiniai pranešimai draudžiami;
 • juose negalima naudoti pasąmonę veikiančių technologijų;
 • jie negali žeminti žmogaus orumo;
 • juose negali būti jokio diskriminavimo reiškinių;
 • jie negali skatinti aplinkai pavojingo elgesio;
 • alkoholinių gėrimų reklamai skirti pranešimai negali būti konkrečiai skirti nepilnamečiams;
 • jie negali būti skirti tabako gaminių reklamai;
 • jie negali būti skirti tik pagal receptus parduodamų vaistų ar medicininių gydymo būdų reklamai;
 • jie negali daryti žalingo fizinio ar moralinio poveikio nepilnamečiams.

Tam tikros audiovizualinės žiniasklaidos programos ar paslaugos gali būti remiamos*. Jos turi atitikti kitokius reikalavimus:

 • jos negali paveikti žiniasklaidos paslaugų teikėjo redakcinio savarankiškumo;
 • jose negali būti tiesiogiai skatinama pirkti ar nuomoti prekes;
 • žiūrovai turi būti informuojami apie susitarimą dėl rėmimo.

Prekių rodymas * leidžiamas tam tikromis aplinkybėmis ir tam tikrose programose.

Televizijos reklama ir teleparduotuvė

Televizijos reklama ir teleparduotuvė turi būti lengvai atpažįstama ir atskiriama nuo redakcinio programos turinio optinėmis, akustinėmis arba erdvinėmis priemonėmis.

Transliuojant televizijos filmus (išskyrus kelių serijų filmus, serialus ir dokumentinius filmus), kinematografijos kūrinius ir naujienų programas, reklama arba teleparduotuvė gali būti rodoma vieną kartą per 30 minučių.

Šia direktyva panaikinama Direktyva 89/552/EB.

Pagrindiniai dokumente vartojami terminai
 • Žiniasklaidos paslaugų teikėjas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris prisiima redakcinę atsakomybę už audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos turinio parinkimą ir sprendžia, kokia tvarka jis organizuojamas.
 • Komercinis audiovizualinis pranešimas – vaizdai, lydimi arba nelydimi garso, skirti tiesiogiai arba netiesiogiai reklamuoti prekėms, paslaugoms ar fizinio arba juridinio asmens, vykdančio ekonominę veiklą, įvaizdžiui.
 • Rėmimas – bet kokia pagalba, kurią viešosios ar privačiosios įmonės arba fiziniai asmenys, nedalyvaujantys teikiant audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas ar kuriant audiovizualinius kūrinius, teikia audiovizualinės žiniasklaidos paslaugoms arba programoms finansuoti, siekdami garsinti savo vardą (pavadinimą), prekių ženklą, įvaizdį, veiklą ar produktus.
 • Prekių rodymas – informacijos apie produktą, paslaugą ar prekių ženklą pateikimas programoje už užmokestį ar kitokį atlygį.

NUORODOS

DokumentasĮsigaliojimo dataPerkėlimo į valstybių narių teisę terminasOficialusis leidinys
Direktyva 2010/13/ES

2010 5 5 

-

OL L 95, 2010 4 15

Paskutinį kartą atnaujinta: 14.06.2010
Teisinė informacija | Apie šią svetainę | Paieška | Kontaktai | Į puslapio pradžią