RSS
Tähestikuline nimestik
See veebileht on kättesaadav 23 keeles
Uued kättesaadavad keeled:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv

Selle direktiivi eesmärk on luua piiriüleste audiovisuaalmeedia teenuste raamistik, et tugevdada programmide tootmise ja jaotamise siseturgu ja tagada õiglase konkurentsi tingimused.

AKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2010. aasta direktiiv 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta (audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv) (EMPs kohaldatav tekst).

KOKKUVÕTE

See direktiiv kehtestab audiovisuaalmeedia teenuste osutamise ja levitamisega seotud õigus- ja haldusnormid.

Milliseid meediateenuste osutajaid * see puudutab?

Selle direktiivi kohaldamisel käsitletakse meediateenuste osutajat järgmistel juhtudel:

 • meediateenuse osutaja peakorter asub kõnealuses liikmesriigis ja audiovisuaalmeedia teenust käsitlevad toimetuslikud otsused tehakse selles liikmesriigis;
 • teenuseosutaja peakorter asub ühes ja audiovisuaalmeedia teenuseid osutatakse teises liikmesriigis;
 • meediateenuse osutaja peakorter asub ühes liikmesriigis, kuid audiovisuaalmeedia teenust käsitlevad toimetuslikud otsused tehakse teises liikmesriigis;
 • teenuseosutaja kasutab selles liikmesriigis asuvat satelliitside juhtimiskeskust;
 • teenuseosutaja kasutab sellele liikmesriigile kuuluvat satelliitvõimsust.

Kui suur on taasedastamise vabadus?

Liikmesriigid ei pea piirama teistest liikmesriikidest pärit audiovisuaalmeedia teenuste edastamist, kui saated ei ole vägivaldse ega pornograafilise sisuga, mis võib alaealisi kahjustada.

Nad võivad edastamist piirata ka siis, kui leiavad, et see ohustab korda, rahvatervist, avalikku julgeolekut või tarbijakaitset.

Milised on meediateenuste osutajate kohustused?

Meediateenuste osutajad peavad tegema tarbijaile kättesaadavaks järgmise teabe:

 • nimi,
 • geograafiline aadress,
 • kontaktandmed,
 • pädevad reguleerivad või järelevalveasutused.

Alaealiste kaitse

Alaealiste kaitsmiseks pornograafiliste või vägivaldsete saadete negatiivse mõju eest peab nendele saadetele eelnema akustiline hoiatus või peab neid olema võimalik ära tunda sümboli järgi, mis on nähtav kogu saate jooksul.

Vaenu õhutamine

Audiovisuaalmeedia teenused ei tohi õhutada mingil viisil vaenu rassi, soo, usu või rahvuse alusel.

Audiovisuaalmeedia teenuste kättesaadavus

Teenuseosutajad on kohustatud parandama oma teenuste kättesaadavust nägemis- ja kuulmispuudega inimestele.

Teabe saamise õigus

Liikmesriigid võivad võtta meetmeid, et tagada, et ühiskonnale väga tähtsaks peetavaid sündmusi ei kajastataks ainuõiguse alusel nii, et need ei jõua olulise osani selle liikmesriigi elanikkonnast. Iga liikmesriik peab koostama selliste sündmuste nimekirja ja rakenduskorra.

Lühiuudiste edastamiseks on igal liikmesriigi ringhäälinguorganisatsioonil õigus ligi pääseda avalikkusele suurt huvi pakkuvate sündmuste lühiväljavõtetele, mida edastatakse ainuõiguse alusel.

Euroopa päritolu ja sõltumatute teoste edendamine

Ringhäälinguorganisatsioonid peavad reserveerima vähemalt 10 % oma saateajast või 10 % saadete eelarvest ringhäälinguorganisatsioonidest sõltumatute Euroopa produtsentide teostele, välja arvatud järgmistele saadetele määratud ajal:

 • uudised,
 • spordisündmused,
 • mängud,
 • reklaam,
 • teletekstiteenused,
 • teleturg.

Tellitavate audiovisuaalmeedia teenuste puhul hoolitsevad liikmesriigid selle eest, et nende teenuste osutajad edendaksid Euroopa päritolu teoste tootmist ja kättesaadavust. Selleks võivad audiovisuaalteenuste osutajad rahaliselt kaasa aidata Euroopa päritolu teoste tootmisele või reserveerida Euroopa päritolu teostele mingi osa ja/või tähtsa koha oma saadete kataloogidest.

Audiovisuaalsed ärilised teadaanded

Meediateenuste osutajad edastavad audiovisuaalseid ärilisi teadaandeid *. Need peavad täitma järgmisi tingimusi:

 • need peavad olema hõlpsasti äratuntavad. Salajaste audiovisuaalsete äriliste teadete edastamine on keelatud;
 • need ei tohi sisaldada alalävisele tajule suunatud võtteid;
 • need ei tohi kahjustada inimväärikust;
 • need ei tohi olla diskrimineerivad;
 • need ei tohi soodustada keskkonnakahjulikku käitumist;
 • need ei tohi sisaldada alkohoolsete jookidega seotud sõnumeid, mis on suunatud spetsiaalselt alaealistele;
 • need ei tohi reklaamida tubakatooteid;
 • need ei tohi reklaamida üksnes arstiretseptiga ravimeid ja raviteenuseid;
 • need ei tohi põhjustada füüsilist ega moraalset kahju alaealistele.

Teatud saated või audiovisuaalmeedia teenused võivad olla spondeeritavad *. Sel juhul peavad need täitma teist tüüpi nõudeid:

 • need ei tohi kahjustada meediateenuste osutaja toimetuse sõltumatust;
 • need ei tohi otseselt soodustada kaupade ostmist või rentimist;
 • televaatajaid tuleb sponsorlepingust teavitada.

Tootepaigutus* on lubatud teatud asjaoludel ja teatud saatetüüpide puhul.

Telereklaam ja teleturg

Telereklaam ja -turg peavad olema toimetatavast sisust optiliste, akustiliste või ruumiliste vahendite abil eristatavad.

Televisiooni jaoks mõeldud filmide (välja arvatud sarjad, seriaalid ja tõsielufilmid), linateoste ja uudistesaadete ülekandeid võib reklaami- ja teleturuklippidega katkestada, kui katkestus toimub üks kord 30-minutilise saatelõigu jooksul.

Käesolev direktiiv tühistab direktiivi 89/552/EÜ.

Akti põhimõisted
 • Audiovisuaalmeedia teenuste osutaja: füüsiline või juriidiline isik, kellel on toimetusvastutus audiovisuaalmeedia teenuse audiovisuaalse sisu valikul ja kes määrab selle esitamise viisi.
 • Audiovisuaalsed ärilised teadaanded: heliga või helita kujutised, mis on mõeldud majandustegevusega tegeleva füüsilise või juriidilise isiku kaupade, teenuste või maine otseseks või kaudseks reklaamimiseks.
 • Sponsorlus: audiovisuaalmeedia teenuste osutamises või audiovisuaalsete teoste tootmises mitteosaleva avalik-õigusliku isiku või eraettevõtja või füüsilise isiku igasugune osalemine audiovisuaalmeedia teenuste või saadete rahastamises eesmärgiga reklaamida oma nime, kaubamärki, mainet, tegevust või toodet.
 • Tootepaigutus: toote, teenuse või kaubamärgi kaasamine programmi tasu või samalaadse hüvitise eest.

VIITED

AktJõustunudLiikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaegEuroopa Liidu Teataja
Direktiiv 2010/13/EÜ.

5.5.2010

ELT L 95, 15.4.2010

Viimati muudetud: 14.06.2010
Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles