RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Πρόγραμμα MEDIA Mundus για την οπτικοακουστική συνεργασία με επαγγελματίες από τρίτες χώρες (περίοδος 2011-2013)

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα MEDIA Mundus στοχεύει στην προώθηση της οπτικοακουστικής συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαίων επαγγελματιών του εν λόγω κλάδου και επαγγελματιών από τρίτες χώρες. Συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας και διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην προώθηση της ποικιλομορφίας και του πολιτισμικού πλουραλισμού.

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση αριθ. 1041/2009/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος για την οπτικοακουστική συνεργασία με επαγγελματίες από τρίτες χώρες (MEDIA Mundus).

ΣΥΝΟΨΗ

Στόχος της παρούσας πρότασης είναι η θέσπιση του προγράμματος MEDIA Mundus για τη χρηματοδότηση έργων διεθνούς συνεργασίας με επαγγελματίες από τρίτες χώρες στον οπτικοακουστικό τομέα για την περίοδο 2011-2013.

Πεδίο εφαρμογής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες από όλο τον κόσμο. Ωστόσο, ο συντονιστής του σχεδίου έργου πρέπει να είναι κάτοικος:

 • κράτους μέλους της ΕΕ·
 • κράτους της ΕΖΕΣ το οποίο είναι μέλος του ΕΟΧ·
 • κράτους που έχει δηλώσει την επιθυμία του να καταστεί μέλος του προγράμματος και έχει καταβάλει συνεισφορά, υπολογιζόμενη επί της ίδιας βάσης με τη συνεισφορά του στο πρόγραμμα MEDIA 2007.

Ποιοι είναι οι όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα;

Το προτεινόμενα σχέδια έργου πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • υλοποιούνται από κοινού από ευρωπαίους επαγγελματίες και επαγγελματίες τρίτων χωρών·
 • περιλαμβάνουν τουλάχιστον τρεις εταίρους, επιδιώκοντας την προώθηση της διεθνούς δικτύωσης·
 • συντονίζονται από ευρωπαίο επαγγελματία και περιλαμβάνουν τουλάχιστον έναν εταίρο από τρίτη χώρα.

Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράμματος;

Το πρόγραμμα στοχεύει στη διεύρυνση της ποικιλομορφίας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού κλάδου, καθώς επίσης και την προώθηση του πολιτιστικού ρόλου της Ευρώπης.

Ανταλλαγή πληροφοριών, κατάρτιση και γνώση της αγοράς

Στα πλαίσια του προγράμματος, οι επαγγελματίες από την Ευρώπη και τρίτες χώρες συνεργάζονται με στόχο τη βελτίωση της κατανόησης των αντίστοιχων οπτικοακουστικών αγορών τους, ιδίως σε ό,τι αφορά τις επιχειρησιακές συνθήκες, τα νομικά πλαίσια, τα χρηματοδοτικά συστήματα και τις δυνατότητες συνεργασίας.

Υλοποιούνται προγράμματα κατάρτισης που εστιάζουν:

 • στις συνθήκες παραγωγής, συμπαραγωγής, διανομής, προβολής και διάδοσης οπτικοακουστικών έργων σε διεθνές επίπεδο·
 • στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα (παραγωγή, φάση μετά την παραγωγή, διανομή, διάθεση στην αγορά και αρχειοθέτηση).

Ανταγωνιστικότητα και διανομή

Η υλοποίηση του προγράμματος θα διευκολύνει την αναζήτηση εταίρων από τρίτες χώρες για ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά έργα ενθαρρύνοντας παράλληλα τη διοργάνωση εκδηλώσεων αναζήτησης αγορών συμπαραγωγής.

Το πρόγραμμα στοχεύει, επιπλέον, στην προώθηση των διεθνών πωλήσεων οπτικοακουστικών έργων.

Κυκλοφορία

Στο επίπεδο αυτό, το πρόγραμμα θα συμβάλει:

 • στη βελτίωση των συνθηκών προγραμματισμού και προβολής οπτικοακουστικών έργων σε κινηματογραφικές αίθουσες της Ευρώπης και τρίτων χωρών·
 • στη βελτίωση των συνθηκών τηλεοπτικής μετάδοσης και διανομής οπτικοακουστικών έργων από τρίτες χώρες στα ευρωπαϊκά δίκτυα διανομής και ευρωπαϊκών έργων μέσω διεθνών δικτύων διανομής·
 • στη διοργάνωση εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών, ιδίως με στόχο το νεανικό κοινό.

Ποιος είναι ο προϋπολογισμός του προγράμματος;

Το χρηματικό κονδύλιο για την υλοποίηση του προγράμματος για την περίοδο 2011-2013 ορίζεται σε 15 εκατομμύρια ευρώ (από τα οποία 13,5 εκατ. θα χορηγηθούν για την υποστήριξη των σχεδίων έργων).

Πλαίσιο

Υπό την επιρροή των συνεπειών της ψηφιακής επανάστασης στις συνθήκες παραγωγής και μετάδοσης των έργων, ο οπτικοακουστικός τομέας σημείωσε μεγάλη εξέλιξη κατά την τελευταία εικοσαετία. Επιπλέον, ενισχύεται ο ρόλος που διαδραματίζει σε διεθνές επίπεδο σε ό,τι αφορά την προστασία της πολιτιστικής ποικιλομορφίας. Στο πλαίσιο αυτό, η δημόσια διαβούλευση για το πρόγραμμα MEDIA Mundus αποκάλυψε την επιθυμία των επαγγελματιών από την Ευρώπη και τις τρίτες χώρες να συνεργαστούν με στόχο την προώθηση της διάδοσης των οπτικοακουστικών έργων καθώς και της κινηματογραφικής παιδείας.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΘέση σε ισχύΠροθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα
Απόφαση αριθ. 1041/2009/EK

24.11.2009

-

ΕΕ L 288 της 4.11.2009

ΣΥΝΑΦΗΣ(ΕΙΣ) ΠΡΑΞΗ(ΕΙΣ)

Απόφαση 2010/478/ΕΕ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουλίου 2010 , για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στον οπτικοακουστικό τομέα σχετικά με τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στο κοινοτικό πρόγραμμα MEDIA 2007, καθώς και της σχετικής τελικής πράξης [ΕΕ L 234 της 4.9.2010]

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 29.11.2010
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας